Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomości Gminy Parczew z przeznaczeniem do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY PARCZEW PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES DO 3 LAT - plik pdf

Burmistrz Parczewa ogłasza przetarg ustny
na sprzedaż mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Parczew:

• przetarg ustny ograniczony na nieruchomość oznaczoną nr ewid. 760/8, o pow.
0,0192 ha, położoną w Parczew Miasto, gmina Parczew, przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Parczew pod ogrody działkowe; KW LU1R/00059267/3, nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań,
- cena wywoławcza do przetargu wynosi - 5 500,00 zł;
- wadium wynosi - 500,00 zł;

• przetarg ustny ograniczony na nieruchomość oznaczoną nr ewid. 592/1, o pow.
0,1536 ha, położoną w Jasionce, gmina Parczew, przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Parczew pod tereny uytków zielonych; KW LU1R/00052922/4, nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań,
- cena wywoławcza do przetargu wynosi - 5 000,00 zł;
- wadium wynosi - 500,00 zł;

• przetarg ustny ograniczony na nieruchomość oznaczoną nr ewid. 147/1, o pow.
0,0636 ha, położoną w Komarnem, gmina Parczew, przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Parczew pod tereny rolne bez prawa zabudowy oraz linię kolejową; KW LU1R/00058038/2, nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań,
- cena wywoławcza do przetargu wynosi - 5 000,00 zł;
- wadium wynosi - 500,00 zł;

• przetarg ustny ograniczony na nieruchomość oznaczoną nr ewid. 1185/2, o pow.
0,0106 ha, położoną w Tyśmienicy, gmina Parczew, przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Parczew pod tereny rolne bez prawa zabudowy; KW LU1R/00069636/4, nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań,
- cena wywoławcza do przetargu wynosi - 5 000,00 zł;
- wadium wynosi - 500,00 zł.

Przetarg ograniczony do właścicieli działek bezpośrednio sąsiadujących
z nieruchomością przeznaczoną do sprzedaży.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu: 26 czerwca 2023 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wysokości, najpóźniej do dnia 26 czerwca 2023 r. na konto Urzędu Miejskiego
w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
• dokument stwierdzający tożsamość,
• pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
• w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody osób reprezentujących podmiot.

Do przetargu ograniczonego mogą przystąpić właściciele działek bezpośrednio sąsiadujących z działką będącą przedmiotem przetargu, którzy złożą:
• wniosek o nabycie nieruchomości, w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu,
• dokument potwierdzający prawo własności do działki sąsiadującej z nieruchomością przeznaczoną do sprzedaży (aktualny odpis z KW, wypis z rejestru gruntów, akt notarialny).

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.
Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać
w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie, pokój nr 217,

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomości Gminy Parczew z przeznaczeniem do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY PARCZEW PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES DO 3 LAT - plik pdf

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz obejmujący lokale użytkowe będące własnością Gminy Parczew z przeznaczeniem do oddania w najem.

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM - plik pdf