18 lipca 2010 roku Burmistrz Parczew Paweł Kędracki podpisał kolejną umowę o współpracy międzynarodowej pomiędzy Gminą Parczew, a Radą Miasta Preny reprezentowaną przez Burmistrza - Alvydasa Vaicekauskasa.
   Preny (lit. Prienai) to miasto w południowej Litwie, w obwodzie kowieńskim zlokalizowane w odległości ok. 30 km od Kowna i ok. 100 km od Wilna. Preny to również siedziba regionu (odpowiednika polskiego powiatu). Ta położona w pięknym zakolu Niemna miejscowość rozciąga się na obszarze 1.141 km2, a zamieszkuje ją ponad 11 tys. mieszkańców.
   Miasta partnerskie nawiązały współpracę w zakresie: funkcjonowania samorządów lokalnych i gospodarki, kultury i sztuki, rozwoju turystyki i sportu, ekologii, oświaty i informacji. Zobowiązały się przez to do stworzenia szeroko rozwiniętych relacji pomiędzy obywatelami, organizacjami, szkołami i innymi instytucjami kulturalnymi; wzajemnej wymiany informacji we wszystkich sferach życia; współpracy w zakresie wizyt i wycieczek odpowiednich organizacji (szkół, stowarzyszeń kulturalnych i drużyn sportowych); współpracy w zakresie wzajemnej promocji oraz wzajemnych wizyt reprezentacji obu miast w ważnych kulturalnych i społecznych wydarzeniach. Nawiązanie stosunków partnerskich umożliwia kontakty oraz współpracę organizacji pozarządowych, a także upowszechnianie integracji społecznej i społeczeństwa informatycznego. Jest to możliwe poprzez wspieranie kontaktów handlowych, organizację targów, wystaw i małych ekspozycji gospodarczych, organizację szkoleń, konferencji i seminariów oraz współpracy lokalnych ośrodków przedsiębiorczości. Ważnym zadaniem jest wymiana kulturalna i rozwój kontaktów pomiędzy szkołami, organizacja wspólnych imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych, opracowywanie i wymiana materiałów promocyjnych. Obie miejscowości planują wymianę informacji dotyczących możliwości nawiązania współpracy ze strukturami europejskimi, organizacjami pozarządowymi i samorządami z Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej w celu zaangażowania i wykorzystania zasobów finansowych funduszy Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych na realizację wspólnych przedsięwzięć.