EFS kolor poziom

Cel główny projektu to podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Parczewie, Szkole Podstawowej nr 2 w Parczewie oraz Zespole Placówek Szkolnych w Przewłoce w Gminie Parczew poprzez m.in. działania zmierzające do wykształcenia u 550 uczniów, w tym 248 uczennic kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności kompetencji zawodowych 68 nauczycieli, w tym 56 nauczycielek oraz doposażenie SP1, SP2, ZSP do 30.06.2019r.
Okres realizacji projektu: 01.01.2018r. - 30.06.2019r.
Wartość projektu: 676 716,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 619 341,50 zł

Szkoły, w których prowadzone będą działania projektowe:
• Szkoła Podstawowa Nr 1 w Parczewie ul. 11 Listopada 90, 21-200 Parczew
• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Parczewie ul. Polna 34, 21-200 Parczew
• Zespół Placówek Szkolnych w Przewłoce, Przewłoka 98, 21-200 Parczew
W ramach projektu realizowane będą zadania:
1. Doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej i ICT w SP1, SP2, ZPS.
2. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, przyrody, języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI.
3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia w obszarach kompetencji kluczowych dla uczniów klas I-VI.
• „Mistrzowie kodowania”
• „Mali badacze”
• „One - two - three - po angielsku mówisz Ty”
• „Wiem więcej”- zajęcia z matematyki
4. Szkolenia dla nauczycieli
• Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym uczniem zdolnym – 8 godz.
• Wykorzystanie narzędzi TIK w nauczani przedmiotowym – 8 godz.
• Szkolenie z pedagogiki specjalnej – 12 godz.
• Szkolenie z wykorzystania w nauczaniu e-podręczników/e -zasobów/ e-materiałów–8 godz.
• Szkolenie z programowania – 16 godz.

Główne wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach projektu to:
• liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 3 szkoły
• liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 495 osób
• liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 65 osób
Biuro projektu:
Urząd Miejski w Parczewie ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew,
Referat Promocji i Rozwoju II piętro pokój nr 16,
tel. 83 355 12 25

Przydatne linki:

indeks 


mapa dotacji