logotyp do Cyfrowa Gmina poziom

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Cyfrowa Gmina

 

18 marca 2022 roku Gmina Parczew podpisała umowę o powierzenie grantu dotyczącą realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina

Cel projektu

Celem projektu jest wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Wartość projektu: 429 870 zł

Finansowanie projektu

Projekt finansowany jest całkowicie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Opis projektu

Priorytetem w projekcie jest poprawa cyberbezpieczeństwa w funkcjonowaniu Gminy Parczew.

W związku z tym przeprowadzona zostanie diagnoza cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Parczewie. Ponadto przeprowadzone zostaną szkolenia dla pracowników urzędu gminy.  Ogółem w zakresie umiejętności cyfrowych szkoleniem objętych zostanie 48 pracowników

Poprawie cyberbezpieczeństwa służyć ma także zakup i rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS)

Bezpieczeństwu przetwarzania danych służyć ma też doposażenie serwerowni w sprzęt i oprogramowanie do backpu.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa przetwarzania danych w Urzędzie oraz możliwości pracy poza Urzędem zakładany jest zakup sprzętu IT, który temu będzie służył (32 szt. komputerów, 5 szt. laptopów, 5 szt skanerów).

Powyższe zadania przyczynią się do zwiększania cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa w gminie Parczew. Gmina Parczew na realizację projektu ma 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu.