Przebudowa drogi gminnej nr  103851 L w m. Pohulanka gmina Parczew

 tablica fundusze PARCZEW POHULANKA

W dniu 03 czerwca 2022r. burmistrz  Parczewa podpisał z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo mostowych Parczew S.A. umowę na wykonanie zadania pn.  „Przebudowa drogi gminnej nr  103851 L w m. Pohulanka gmina Parczew”. Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022. Dotacja z RFRD wyniesie 538 680,79 zł. a całość zadania to nico ponad 660 tys. zł.

Zakres robót to wykonie przebudowy odcinka o długości 995m , gdzie w ramach zamówienia przewidziano m.in.:

  • Ścinanie drzew o śr. 16-75cm – 5szt.
  • Wykonanie koryta pod poszerzenie konstrukcji jezdni profilowanie i zagęszczenie koryta 1020,50m2
  • Wykonanie podbudowy na poszerzeniach z kruszywa łamanego-746,10m2
  • Profilowanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego 3 528,50m2
  • Uzupełnienie i wyrównanie kruszywem łamanym 0/31,5mm stabilizowanym mechanicznie istniejącej podbudowy wraz z wykonanymi poszerzeniami – 4 401,50m2
  • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego- 4 103,00m2
  • Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego -4 103,00m2
  • Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5mm – 1508,25m2
  • Ustawienie znaków pionowych zgodnie z projektem zmiany SOR- 1 kpl.

Zakończeni robót budowlanych planowane jest na 1 września 2022r.


1. Przebudowa drogi gminnej nr 103855L w miejscowości Buradów, gmina Parczew

 W lipcu 2021r. rozpoczęto przebudowę drogi gminnej nr 103855L w Buradowie. Wartość robót budowlanych wynosi 956 666,60zł brutto. Zadanie dofinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 478 333,00zł. Termin zakończeni pra to październik 2021r.
Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 1284m wraz z budową kanału technologicznego, poboczami z tłucznia oraz wykonanie nowego oznakowania pionowego.

IMG 20211221 131901p


2. Przebudowa drogi gminnej nr 103751L w miejscowości Przewłoka, gmina Parczew

W lipcu 2021r. rozpoczęto przebudowę drogi gminnej nr 103751L w Przewłoce. Wartość robót budowlanych wynosi 461 162,69zł brutto. Zadanie dofinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 230 581,00zł. Termin zakończeni pra to listopad 2021r.
Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 805m wraz z budową kanału technologicznego, poboczami z tłucznia oraz wykonanie nowego oznakowania pionowego.

IMG 20211221 140304p

  

Flaga i Godło Polski

    Burmistrz Parczewa informuje, że w dniu 18 czerwca 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Parczew a Wojewodą Lubelskim w sprawie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (dalej: FDS) zadania drogowego pn. „Budowa ul. Zbożowej w Parczewie”

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew S.A., ul. 11 Listopada 170, 21-200 Parczew .
Realizacja zadania ma zostać zakończona do 15.05.2021 r.
Łaczny kwalifikowalny koszt zadania wynosi 1.743.996,14 zł brutto.,
Kwota dofinansowania za środków FDS: 1.220.797,00 zł brutto.
Kwota udziału Gminy Parczew: 523.199,14 zł brutto.
Całkowity koszt zadania: 2.032.348,43 zł brutto

Zakres prac obejmował będzie:
• Wytyczenie nowej granicy pasa drogowego
• Rozbiórkę istniejących elementów infrastruktury drogowej
• Budowę kanalizacji grawitacyjnej deszczowej
• Wykonanie kanalizacji deszczowej
• Wykonanie nowej konstrukcji zjazdów oraz nawierzchni z kostki betonowej
• Wykonanie nowej konstrukcji oraz nawierzchni chodników z kostki bet.
• Wykonanie nowej konstrukcji drogi gminnej.
• Odtworzenie zieleńców
• Wykonanie nowego oznakowanie poziomego i pionowego

Rozpoczęcie budowy drogi - grafika poglądowa      Rozpoczęcie budowy drogi - grafika poglądowa

Celem realizacji zadania jest poprawa poziomu bezpieczeństwa zarówno ruchu drogowego jak i poprawa bezpieczeństwa pieszych. Budowa ulicy Zbożowej stanowi kontynuację działań mających na celu kompleksową poprawę stanu technicznego dróg w części miasta o dużym natężeniu ruchu. Budowana droga stanie się uzupełnieniem brakującego odcinka infrastruktury drogowej pomiędzy ul. Laskowską (droga wojewódzka nr 813 ) a Al. Jana Pawła II (droga powiatowa nr 1635L ). Dzięki zaplanowanej budowie ulegną poprawie parametry techniczne drogi, polepszy się dostępność do ośrodków gospodarczych i usług publicznych, zadanie wpłynie na poprawę dostępności do obszarów zamieszkałych i terenów inwestycyjnych.


Zakończono budowę ul. Zbożowej w Parczewie.

25 maja 2021r. odebrano roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ul. Zbożowej w Parczewie” . Jest to kontynuacja działań mających na celu kompleksową poprawę stanu technicznego dróg miejskich. Nowa ulica stanie się uzupełnieniem brakującego łącznika pomiędzy ul. Laskowską (droga wojewódzka), a Al. Jana Pawła II (droga powiatowa). Ulegną poprawie parametry techniczne, polepszy się dostęp do zakładów pracy i terenów inwestycyjnych, do usług publicznych i obszarów zamieszkałych.

Zakres prac obejmował wykonanie nowej konstrukcji drogi gminnej wraz z jej oznakowaniem, budową zjazdów do posesji mieszkańców, kanalizacji deszczowej, chodników, odtworzenie terenów zielonych. Gmina Parczew pozyskała, na realizację tej inwestycji, dotację w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych z Funduszu Dróg Samorządowych oraz cześć kosztów został pokryta z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 1 220 797,00 zł.

Dofinansowanie ze środków RFIL Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 528 748,78 zł.

Ulica Zbożowa po przebudowie - grafika poglądowaUlica Zbożowa po przebudowie - grafika poglądowaUlica Zbożowa po przebudowie - grafika poglądowaUlica Zbożowa po przebudowie - grafika poglądowaUlica Zbożowa po przebudowie - grafika poglądowaUlica Zbożowa po przebudowie - grafika poglądowaUlica Zbożowa po przebudowie - grafika poglądowaUlica Zbożowa po przebudowie - grafika poglądowaUlica Zbożowa po przebudowie - grafika poglądowaUlica Zbożowa po przebudowie - grafika poglądowaUlica Zbożowa po przebudowie - grafika poglądowaUlica Zbożowa po przebudowie - grafika poglądowaTablica dofinansowanie z FDS

Gmina Parczew w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny , Gminą Biała Podlaska, Gminą Kłoczew, Gminą Ułęż, Gminą Garbów, Gminą Piszczac i Gminą Tarnogród realizuje projekt pn. „Podwyższenie standardów e-administracji i e-usług w gminach województwa lubelskiego” w ramach Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr: RPLU.02.01.00-06-0035/16-00.

Głównym celem projektu jest usprawnienie wykorzystania wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych oraz cyfryzacja procesów administracyjnych o charakterze publicznym poprzez zapewnienie ich dostępu dla mieszkańców gmin: Parczew, Biała Podlaska, Kłoczew, Ułęż, Garbów, Piszczac i Tarnogród. Grupą docelową projektu są: urzędy gmin partnerskich, ich kierownictwo i kadra pracownicza, mieszkańcy i przedsiębiorcy z terenu gmin objętych projektem.

Projekt przyczyni się do zwiększenia zdolności jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład partnerstwa do realizacji zadań publicznych on-line, zwiększenia dostępności usług publicznych świadczonych elektronicznie, zniwelowania barier osób z niepełnosprawnościami w zakresie realizacji spraw publicznych, cyfryzacji procedur wewnątrzadministracyjnych w zakresie wdrożonych usług, wdrożenie procesów partycypacyjnych poprzez uruchomienie e-usług w obszarze konsultacji społecznych.

Okres realizacji projektu: 15.09.2016 – 30.06.2019
Wartość projektu: 5 650 173, 00 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 802 647, 05 zł

 

logo e administracja

EFS kolor poziom

Cel główny projektu to podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Parczewie, Szkole Podstawowej nr 2 w Parczewie oraz Zespole Placówek Szkolnych w Przewłoce w Gminie Parczew poprzez m.in. działania zmierzające do wykształcenia u 550 uczniów, w tym 248 uczennic kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności kompetencji zawodowych 68 nauczycieli, w tym 56 nauczycielek oraz doposażenie SP1, SP2, ZSP do 30.06.2019r.
Okres realizacji projektu: 01.01.2018r. - 30.06.2019r.
Wartość projektu: 676 716,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 619 341,50 zł

Szkoły, w których prowadzone będą działania projektowe:
• Szkoła Podstawowa Nr 1 w Parczewie ul. 11 Listopada 90, 21-200 Parczew
• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Parczewie ul. Polna 34, 21-200 Parczew
• Zespół Placówek Szkolnych w Przewłoce, Przewłoka 98, 21-200 Parczew
W ramach projektu realizowane będą zadania:
1. Doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej i ICT w SP1, SP2, ZPS.
2. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, przyrody, języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI.
3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia w obszarach kompetencji kluczowych dla uczniów klas I-VI.
• „Mistrzowie kodowania”
• „Mali badacze”
• „One - two - three - po angielsku mówisz Ty”
• „Wiem więcej”- zajęcia z matematyki
4. Szkolenia dla nauczycieli
• Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym uczniem zdolnym – 8 godz.
• Wykorzystanie narzędzi TIK w nauczani przedmiotowym – 8 godz.
• Szkolenie z pedagogiki specjalnej – 12 godz.
• Szkolenie z wykorzystania w nauczaniu e-podręczników/e -zasobów/ e-materiałów–8 godz.
• Szkolenie z programowania – 16 godz.

Główne wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach projektu to:
• liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 3 szkoły
• liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 495 osób
• liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 65 osób
Biuro projektu:
Urząd Miejski w Parczewie ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew,
Referat Promocji i Rozwoju II piętro pokój nr 16,
tel. 83 355 12 25

Przydatne linki:

indeks 


mapa dotacji

Podpisanie umowy na realizację instalacji solarnych

     Paweł Kędracki - Burmistrz Parczewa informuje, że 18 września 2017r. podpisał umowę na dostawę i montaż 455 kpl. instalacji solarnych na terenie Gminy Parczew z firmą ANTINUS Sp. z o.o. z siedzibą w 96-100 Skierniewice, ul. Sobieskiego 39 B5.
Realizacja robót budowalnych odbywać się będzie w dwóch etapach tj. 225 kpl. instalacji do 30 listopada 2017r. a pozostała część 230 kpl. Instalacji najpóźniej do 31 maja 2018r.
Harmonogram rzeczowy realizacji projektu po opracowaniu i uzgodnieniu z Gminą Parczew zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego do 25 września 2017r.
Nadmieniam, że Wykonawca kontaktować się będzie telefoniczne lub osobiście z mieszkańcami, a przedstawiciele firmy Antinus sp. z o.o. posiadać powinni oryginalne upoważnienie udzielone przez Burmistrza Parczewa.
Dodatkowo informuję, że w umowie pomiędzy Gminą Parczew, a Wykonawcą nie ujęto robót niekwalifikowalnych (nieobjętych dotacją ani wpłatą mieszkańca) m.in. podłączenie drugiej wężownicy i pompy obiegowej do pieca c.o., montaż grzałki elektrycznej. W trakcie robót instalacyjnych istnieje możliwość wykonania tych robót we własnym zakresie lub zlecenia ich w/w firmie. W takim przypadku zostanie załączony cennik (wraz z harmonogramem) za wykonanie poszczególnych robót/usług. Wartość robót dodatkowych uzależniona będzie od rodzaju instalacji domowej, odległości zestawu od pieca, itp. i ustalona zostanie indywidualnie pomiędzy użytkownikiem, a Wykonawcą. W przypadku zlecenia prac rozliczenie odbywać się będzie pomiędzy firmą Antinus sp. z o.o., a mieszkańcem Gminy Parczew. Nadmieniam, że wykonanie w/w prac i właściwe ich skonfigurowanie da możliwość schładzania nieodebranego ciepła przez piec co może wydłużyć żywotność instalacji i przyczynić się do mniejszej awaryjności systemu.
Projekt pn.: „Czysta energia w Dolinie Piwonii” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wartość całego zadania wynosi 4,5 mln złotych, a dofinansowanie ze środków EFRR ok 3,5mln złotych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Parczewie, tel. 83 355 12 36 i 83 355 12 37.
Burmistrz Parczewa

logo

Projekt pn.: „Czysta energia w Dolinie Piwonii” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

21557900 1472270326171527 1129444050916154176 n21686814 1472270262838200 4409024145290564621 o21752871 1472270259504867 362617664442571593 o21761540 1472270266171533 4945038698775219942 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Harmonogram montażu instalacji solarnych

Fotolia 51580401 Subscription Monthly M 820x410

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miejski w Parczewie w załączeniu przedstawia Harmonogram montażu instalacji solarnych w latach 2017-2018 projektu „Czysta energia w Dolinie Piwonii”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, wraz z cennikiem usług oraz materiałów zalecanych do wykonania przez Beneficjenta (mieszkańca Gminy Parczew).

Załączniki:

Harmonogram montażu instalacji solarnych
Cennik usługi z materiałami podłączenia drugiej wężownicy