Zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Parczewa z dnia 30 kwietnia 2024 r., znak: NP.6720.1.2021 wykładam poprzez udostępnienie na stronie internetowej Gminy Parczew do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. projektu, w dniach od 08.05.2024 r. do 03.06.2024 r.
Pełna treść obwieszczenia Burmistrza Parczewa z dnia 30 kwietnia 2024 r. znak: NP.6720.1.2021 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. projektu dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej UM Parczew w zakładce: Ogłoszenia, Aktualności oraz na stronie internetowej Gminy Parczew.

Załączniki:

1. Uchwała w sprawie przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parczew - plik pdf
2. zał. nr 1 tekstu studium uwarunkowań i kierunków - plik pdf
3. zał nr 2 uwarunkowania - plik pdf
4. zał nr 3 kierunki - plik pdf
5. Prognoza oddziaływania na środowisko - plik pdf

Zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Parczewa z dnia 16 kwietnia 2024 r., znak: NP.6721.5.2023 (pełna treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej Gminy Parczew w zakładce: Ogłoszenia, ) wykładam poprzez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Parczewa dla terenów zlokalizowanych w południowo- wschodniej części Parczewa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. projektu, w dniach od 24 kwietnia 2024 r do 16 maja 2024 r.

Załączniki:

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Parczewa dla terenów zlokalizowanych w południowo- wschodniej części Parczewa wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały - plik pdf
2. Zał. nr 1 do projektu mpzp - plik jpg
3. Prognoza oddziaływania na środowisko - plik pdf