Termomodernizacja     Dnia 20 grudnia br. Burmistrz Parczewa wraz z Skarbnik Gminy podpisali umowę na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Parczew”. Projekt realizowany będzie w 2018 roku. W ramach projektu przeprowadzona zostanie termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej tj. Szkoły Podstawowej nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie (dawne gimnazjum), Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Parczewie i Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłoce. Wartość całej inwestycji to 2 979 923,88 zł w tym 2 069 469,35 zł dofinansowania UE oraz 910 454,53 zł wkład własny Gminy Parczew. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.