learn 2387228 1920 002     Burmistrz Parczewa wraz ze Skarbnik Gminy 15 grudnia br. w Lublinie podpisali umowę na realizację projektu „Szkolna Akademia Kompetencji Kluczowych”. Projekt realizowany będzie w trzech placówkach szkolnych w Gminie Parczew tj. Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 oraz Zespole Placówek Szkolnych w Przewłoce. W ramach projektu szkoły otrzymają nowy sprzęt komputerowy do pracowni ICT oraz nowe pomoce naukowe do pracowni matematyczno-przyrodniczych tj.: mikroskopy, elektroskopy, wiatromierze, globusy, mapy i plansze edukacyjne oraz tablice interaktywne. Łączna wartość zakupu pracowni to 233 866,50 zł . Dla uczniów szkół zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne, komputerowe i językowe tj. Mistrzowie kodowania- podstawy programowania, Mali badacze metodą eksperymentu oraz zajęcia z języka angielskiego. Dla uczniów mających trudności w obszarze kompetencji kluczowych prowadzone będą zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Projekt zakład również szkolenia dla nauczycieli m.in. z indywidualizacji nauczania, wykorzystania e-podręczników i pedagogiki specjalnej. Wartość projektu to 676 716,50 zł w tym 619 341,50 zł dofinansowania UE oraz 57 375,00 zł wkład własny Gminy Parczew.
      Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne