Gmina Parczew zawarła w dniu 20 marca 2024 roku z Wojewodą Lubelskim umowę w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Wojewoda Lubelski przyznał środki finansowe na 2024 r. w formie dotacji celowej w wysokości 286 000,00 zł.

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego Gminy Parczew w 2024 r. związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom potrzebującym w szczególności:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Przewidywana całkowita wartość zadania w 2024 r. wynosi 388 000,00 zł.

plakat Programu Posilek w szkole i w domu na lata 2024 2028