OGŁOSZENIE

Burmistrz Parczewa - ogłasza przetarg ustny

na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Parczew:

 

Lokal użytkowy nr 3 o powierzchni użytkowej 42, 85 m², położony w Parczewie, przy Plac Wolności 43 /Hala Staromiejska/, na działce nr 918/2 o pow. 0,0722 ha, KW 30346, przeznaczony na cele handlowo-usługowe lokal wyposażony jest w instalację wodno–kanalizacyjną, instalację elektryczną i centralne ogrzewanie.
Cena wywoławcza wynajmu 1 m² powierzchni użytkowej wynosi 15,00 zł netto,do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 13. 07. 2018 r. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.
  W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 500,00 zł /słownie: pięćset zł 00/100/ najpóźniej do dnia 11. 07. 2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493 oraz niezaleganie w podatkach i innych opłatach publiczno-prawnych na rzecz Gminy Parczew.
 2. Na dowodzie wpłaty wadium lub bankowym potwierdzeniu przelewu winien figurować ten sam podmiot, z którym będzie zawierana umowa najmu imię i nazwisko oraz adres wpłacającego lub nazwę i adres firmy, jeżeli wpłacającym jest osoba prawna. Ponadto należy wskazać oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy wpłacone wadium, tj. nr lokalu
  i oznaczenie adresowe.
 3. Oferent przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się z przedmiotem przetargu oraz warunkami najmu zawartymi w umowie.

Lokal można oglądać do dnia 11. 07. 2018  r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Parczewie tj. 7³º - 15³º  po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:

 • dowód wpłaty wadium lub bankowe potwierdzenie przelewu w wysokości, miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu,
 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i innych opłatach publiczno-prawnych na rzecz Gminy Parczew,
 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
 • nr rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium wpłacone do przetargu w przypadku gdy uczestnik przetargu nie wygra,
 • aktualny wypis z CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki,
 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru (aktualny odpis z KRS, aktualny odpis z innego rejestru, aktualną umowę spółki cywilnej, jawnej itp.), stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę wynajmu za 1 m² powierzchni użytkowej, do której doliczony zostanie podatek VAT 23%.

W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.

Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania  przyczyny.

Zawiadamia się, że w oparciu o obowiązujące przepisy prawa najmowany lokal nie może być wykorzystywany do urządzania w nim gier hazardowych oraz wstawiania automatów do gier hazardowych.

Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie, pokój nr 35, II piętro,                          tel. 83 355 12 27.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY PARCZEW PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
NA OKRES DO 3 LAT

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomości Gminy Parczew z przeznaczeniem do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Załącznik:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY PARCZEW PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES DO 3 LAT