WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY PARCZEW PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES DO 3 LAT

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomości Gminy Parczew z przeznaczeniem do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nieruchomości Gminy Parczew przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat - plik pdf

Burmistrz Parczewa – ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w dzierżawę na okres 20 lat mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Parczew: 

- nieruchomości niezabudowane, oznaczone nr ewid. 330/3, o pow. 0,8841 ha (8841 m²), kl. RIVb, 330/5, o pow. 1,1874 ha (11874 m²), kl. RIVb, 966, o pow. 0,6814 ha
(6814 m²), kl. RIVb powierzchnia łączna 2,7529 ha (27529 m²), KW LU1R/00046936/0, położone w miejscowości Koczergi, gm. Parczew, przeznaczone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy produkcyjnej – farma fotowoltaiczna.
Do dnia 27.05.2022 r. na wskazane nieruchomości gruntowe obowiązuje umowa dzierżawy.
- cena wywoławcza dzierżawy – czynsz roczny w wysokości – 13 764,50 zł; do czynszu
dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.
- wadium wynosi – 2700,00 zł;
Na w/w nieruchomości przetarg zostanie przeprowadzony łącznie.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 07.06.2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wysokości, najpóźniej do dnia 03.06.2022 r. na konto Urzędu Miejskiego w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493 lub w kasie Urzędu Miejskiego
w Parczewie.
2. Na dowodzie wpłaty wadium lub bankowym potwierdzeniu przelewu winien figurować ten sam podmiot, z którym będzie zawierana umowa dzierżawy imię i nazwisko oraz adres wpłacającego lub nazwę i adres firmy, jeżeli wpłacającym jest osoba prawna. Ponadto należy wskazać oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy wpłacone wadium, tj. nr działki, powierzchnia i położenie.
3. Oferent przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się
z przedmiotem przetargu oraz warunkami dzierżawy zawartymi w umowie.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
• dowód wpłaty wadium lub bankowe potwierdzenie przelewu w wysokości, miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu,
• dokument stwierdzający tożsamość,
• pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
• nr rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium wpłacone do przetargu w przypadku gdy uczestnik przetargu nie wygra,
• w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru (aktualny odpis z KRS, aktualny odpis z innego rejestru, aktualną umowę spółki cywilnej, jawnej itp.), stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot.
• podmioty zagraniczne winny przedłożyć wymienione wyżej dokumenty przetłumaczone na język polski.

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi kwotę czynszu rocznego za dzierżawę płatnego w 2 równych ratach z których termin pierwszej raty ustala się do 30 czerwca każdego roku, termin II raty ustala się do 31 grudnia każdego roku.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone.
W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy
w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.
Uczestnikowi, który przetarg wygrał, wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie, pokój nr 216, II piętro, tel. 83 355 12 27.

Załączniki:

Regulamin przetargu - plik dcc

Umowa dzierżawy - plik dcc

Zarządzenie burmistrza - plik dcc

Burmistrz Parczewa ogłasza przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Parczew:

     - przetarg ustny ograniczony na nieruchomość oznaczoną nr ewid. 654, o pow. 0,0088 ha, położoną w Parczewie, gmina Parczew, przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Kolejowej i Polnej w Parczewie pod zabudowę jednorodzinną; KW LU1R/00044723/0, nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań,
- cena wywoławcza do przetargu wynosi - 3 000,00 zł;
- wadium wynosi - 300,00 zł;
do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

     - przetarg ustny ograniczony na nieruchomość oznaczoną nr ewid. 656, o pow. 0,0369 ha, położoną w Parczewie, gmina Parczew, przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Kolejowej i Polnej w Parczewie pod zabudowę jednorodzinną; KW LU1R/00044723/0, nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań,
- cena wywoławcza do przetargu wynosi - 11 000,00 zł;
- wadium wynosi - 1 500,00 zł;
do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg ograniczony do właścicieli działek bezpośrednio sąsiadujących z nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu: 23.05.2022 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wysokości, najpóźniej do dnia 23 maja 2022 r. na konto Urzędu Miejskiego w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
- dokument stwierdzający tożsamość,
- pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody osób reprezentujących podmiot.

Do przetargu mogą przystąpić właściciele działek bezpośrednio sąsiadujących z działką będącą przedmiotem przetargu, którzy złożą:
- wniosek o nabycie nieruchomości, w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu,
- dokument potwierdzający prawo własności do działki sąsiadującej z nieruchomością przeznaczoną do sprzedaży (aktualny odpis z KW, wypis z rejestru gruntów, akt notarialny).

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej
w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.
Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie, pokój nr 217, tel. 83 355 12 27.

„Burmistrz Parczewa informuje, że w dniu 22 marca 2022 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24, został wywieszony na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, dotyczący Uchwały Nr XLIV/278/2022 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 28 lutego 2022 r. oraz Uchwały Nr XLIV/279/2022 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 28 lutego 2022 r.”

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PARCZEW - plik pdf