Burmistrz Parczewa ogłasza przetarg ustny ograniczony
oraz przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Parczew:

 • przetarg ustny ograniczony na nieruchomość oznaczoną nr ewid. 329/5, o pow.
  0,0257 ha, położoną w Jasionce, gmina Parczew, przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Parczew pod tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej; KW LU1R/00058350/5, nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań,
  - cena wywoławcza do przetargu wynosi - 2 500,00 zł;
  - wadium wynosi - 125,00 zł;
  do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
  Przetarg ograniczony do właścicieli działek bezpośrednio sąsiadujących z nieruchomością przeznaczoną do sprzedaży, którzy nie mają zapewnionego dostępu do drogi publicznej.
  Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu: 29.06.2018 r.

 • przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość oznaczoną nr ewid. 388, o pow.
  1,0867 ha, położoną w Parczewie, przy ul. Polnej, przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Parczewa pod przemysł z dopuszczeniem składów i budownictwa oraz zieleń łąkową; KW LU1R/00059636/1, nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań,
  - cena wywoławcza do przetargu wynosi - 145 000,00 zł;
  - wadium wynosi - 7 250,00 zł;
  do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 lipca 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wysokości, najpóźniej do dnia
2 lipca 2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
- dowód wpłaty wadium,
- dokument stwierdzający tożsamość,
- pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody osób reprezentujących podmiot. 

Do przetargu mogą przystąpić właściciele działek bezpośrednio sąsiadujących z działką będącą przedmiotem przetargu, którzy nie mają zapewnionego dostępu do drogi publicznej, którzy złożą:
- wniosek o nabycie nieruchomości, w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu,
- dokument potwierdzający prawo własności do działki sąsiadującej z nieruchomością przeznaczoną do sprzedaży (aktualny odpis z KW, wypis z rejestru gruntów, akt notarialny).

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.
Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego
w Parczewie, pokój nr 34, II piętro, tel. 83 355 12 27.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomości Gminy Parczew z przeznaczeniem do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Załącznik:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY PARCZEW PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES 7 LAT

               BURMISTRZ PARCZEWA
OGŁASZA KONKURS
NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:
Zespołu Placówek Szkolnych im. Św. Jana Pawła II w Przewłoce.

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1, § 3 i §6 oraz w § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
(Dz. U. poz. 1597).
2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnoa 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki;
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- data i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języki polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) w przypadku cudzoziemca,
g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenia, o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 oraz z 2018 r. poz. 538, 650, 651 i 730),
k) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 i 2110),
l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650, i 720) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych
3. Oferty należy składać do: Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew, I piętro, pok. 8, tel. (83) 355 12 24, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Konkurs na dyrektora” (podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy) w terminie do dnia 14 czerwca 2018 r.
4. Ogłoszenie zostało umieszczone:
a) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Parczewie,
b) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie http://www.parczew.com/index.php/dla-mieszkancow/ogloszenia-i-komunikaty,
c) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Parczewie, 
d) na tablicy ogłoszeń Zespołu Placówek Szkolnych im. Św. Jana Pawła II w Przewłoce,
e) na stronie internetowej Lubelskiego Kuratora Oświaty.

5. Dopuszcza się złożenie oferty w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa
w pkt. 2 lit. d-g, k i l.
Konkursy przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Parczewa.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Załącznik:

Zarządzenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomości Gminy Parczew z przeznaczeniem do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Załącznik:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY PARCZEW PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY