attention 23334 1280Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym Burmistrz Parczewa zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców gminy Parczew o wypełnienie zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków w celu aktualizacji posiadanej bazy zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Informację tą należy złożyć niezwłocznie w pok. 38 Ref. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew lub listownie na wyżej wskazany adres.
Druki zgłoszenia dostępne są w tut. Urzędzie Miejskim pok. 38 lub na stronie internetowej www.parczew.com pod treścią niniejszej informacji, w zakładce dla mieszkańców → ochrona środowiska → ścieki komunalne.

Wiecej informacji...