herb ParczewaSzanowni Mieszkańcy!

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 28 aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) na XXXVI sesji Rady Miejskiej w Parczewie, która odbędzie się w dniu 23 czerwca  2021 r.
o godz. 11. 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Parczewie - sala konferencyjne, przeprowadzona zostanie debata nad raportem o stanie Gminy Parczew za rok 2020.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 5, 6, 7 i 8 w/w ustawy w debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych, jak również w debacie mogą zabierać głos Mieszkańcy Gminy Parczew. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy Parczew składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Parczewie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.
W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zamierzającej wziąć udział w debacie. Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

W związku z powyższym zgłoszenia Mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Parczew za rok 2020 są przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Parczewie, ul. Warszawska 24  (II piętro, pokój nr 22) do dnia
22 czerwca 2021 r. do godz. 15.30.

Serdecznie zapraszam Mieszkańców do wspólnej dyskusji nad raportem
o stanie Gminy Parczew za 2020 rok.

         Przewodniczący
  Rady
Miejskiej w Parczewie

       /-/Mirosław Naumiuk

 

Informacja dla mieszkańców

Zgłoszenie udziału w debacie