Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018, poz. 121 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz obejmujący lokal użytkowy będący własnością Gminy Parczew z przeznaczeniem do oddania w najem.

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

Burmistrz Parczewa informuje, że w dniu 21 sierpnia 2018 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24, został wywieszony na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, dotyczący Uchwały Nr L/340/2014 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 30 września 2014 r.

Wykaz - plik pdf

Burmistrz Parczewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Parczew:

 

nieruchomość niezabudowana oznaczona nr ewid. 339/1 o pow. 0,4052 ha, położona w Parczewie, przy ul. Polnej, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Parczewa pod przemysł z dopuszczeniem składów i budownictwa; KW LU1R/00059647/1, nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań,

- cena wywoławcza do przetargu wynosi              - 81 040,00 zł;

- wadium wynosi                                                 -   4 052,00 zł;

do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2018 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wysokości, najpóźniej do dnia 17 września 2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostaje na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie,  na stronie BIP, w „Słowie Podlasia” oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Parczew

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:

  • dowód wpłaty wadium,
  • dokument stwierdzający tożsamość,
  • pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
  • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody osób reprezentujących podmiot.

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca nieruchomości.

W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.

Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie, pokój nr 34, II piętro, tel. 83 355 12 27.

Burmistrz Parczewa - ogłasza przetarg ustny
na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Parczew:

 Lokal użytkowy nr 3 o powierzchni użytkowej 42,85 m², położony w Parczewie, przy Placu Wolności 43 /Hala Staromiejska/, na działce nr 918/2 o pow. 0,0722 ha, KW 30346, przeznaczony na cele handlowo - usługowe lokal wyposażony jest w instalację wodno – kanalizacyjną, instalację elektryczną i centralne ogrzewanie.

Cena wywoławcza wynajmu 1 m² powierzchni użytkowej wynosi 15,00 zł netto,
do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 23.08.2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu
w wysokości 500,00 zł /słownie: pięćset zł 00/100/ najpóźniej do dnia 20.08.2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493 oraz niezaleganie w podatkach i innych opłatach publiczno - prawnych na rzecz Gminy Parczew.
2. Na dowodzie wpłaty wadium lub bankowym potwierdzeniu przelewu winien figurować ten sam podmiot, z którym będzie zawierana umowa najmu (imię i nazwisko oraz adres wpłacającego lub nazwa i adres firmy, jeżeli wpłacającym jest osoba prawna). Ponadto należy wskazać oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy wpłacone wadium, tj. nr lokalu i oznaczenie adresowe.
3. Oferent przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się
z przedmiotem przetargu oraz warunkami najmu zawartymi w umowie.

Lokal można oglądać do dnia 20. 08. 2018 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Parczewie tj. 7³º - 15³º po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
• dowód wpłaty wadium lub bankowe potwierdzenie przelewu w wysokości, miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu,
• zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i innych opłatach publiczno - prawnych na rzecz Gminy Parczew,
• dokument stwierdzający tożsamość,
• pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
• nr rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium wpłacone do przetargu
w przypadku gdy uczestnik przetargu nie wygra,
• aktualny wypis z CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki,
• w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru (aktualny odpis z KRS, aktualny odpis z innego rejestru, aktualną umowę spółki cywilnej, jawnej itp.), stosowne pełnomocnictwo, dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę wynajmu za 1 m² powierzchni użytkowej, do której doliczony zostanie podatek VAT - 23%.
W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.
Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Zawiadamia się, że w oparciu o obowiązujące przepisy prawa najmowany lokal nie może być wykorzystywany do urządzania w nim gier hazardowych oraz wstawiania automatów do gier hazardowych.
Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać
w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie, pokój nr 35, II piętro, tel. 83 355 12 27.

 

Burmistrz Parczewa
( - - )