Zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Parczewa z dnia 16 kwietnia 2024 r., znak: NP.6721.5.2023 (pełna treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej Gminy Parczew w zakładce: Ogłoszenia, ) wykładam poprzez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Parczewa dla terenów zlokalizowanych w południowo- wschodniej części Parczewa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. projektu, w dniach od 24 kwietnia 2024 r do 16 maja 2024 r.

Załączniki:

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Parczewa dla terenów zlokalizowanych w południowo- wschodniej części Parczewa wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały - plik pdf
2. Zał. nr 1 do projektu mpzp - plik jpg
3. Prognoza oddziaływania na środowisko - plik pdf

Burmistrz Parczewa informuje, że w dniu 16 kwietnia 2024 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PARCZEW - plik pdf