Burmistrz Parczewa - ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Parczew:

 Lokal użytkowy nr 3 o powierzchni użytkowej 42, 85 m², położony w Parczewie, przy ul. Plac Wolności 43 /Hala Staromiejska/, na działce nr 918/2 o pow. 0,0722 ha, KW 30346, przeznaczony na cele handlowo-usługowe lokal wyposażony jest
w instalację wodno–kanalizacyjną, instalację elektryczną i centralne ogrzewanie.

Cena wywoławcza wynajmu 1 m² powierzchni użytkowej wynosi 15,00 zł netto,
do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 28. 06. 2018r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 500,00 zł /słownie: pięćset zł 00/100/ najpóźniej do dnia 25.06.2018r. na konto Urzędu Miejskiego w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493
oraz niezaleganie w podatkach i innych opłatach publiczno-prawnych na rzecz Gminy Parczew.

Lokal można oglądać do dnia 25.06.2018r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Parczewie tj. 7³º - 15³º po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
• dowód wpłaty wadium,
• zaświadczenie z Gminy Parczew o niezaleganiu w podatkach i innych opłatach publiczno-prawnych,
• dokument stwierdzający tożsamość,
• pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
• w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody osób reprezentujących podmiot.

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę wynajmu za 1 m² powierzchni użytkowej, do której doliczony zostanie podatek VAT 23%.
W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.
Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Zawiadamia się, że w oparciu o obowiązujące przepisy prawa najmowany lokal nie może być wykorzystywany do urządzania w nim gier hazardowych oraz wstawiania automatów do gier hazardowych.
Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie, pokój nr 35, II piętro, tel. 83 355 12 27.

 

Burmistrz Parczewa
( - - )             

Burmistrz Parczewa informuje, że w dniu 5 czerwca 2018 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24, został wywieszony na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży oraz wniesienia wkładu niepieniężnego w formie aportu, dotyczący Uchwały Nr XXXVII/280/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. oraz uchwały Rady Miejskiej w Parczewie Nr XLIV/339/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Załącznik:

Wykaz

Burmistrz Parczewa ogłasza przetarg ustny ograniczony
oraz przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Parczew:

 • przetarg ustny ograniczony na nieruchomość oznaczoną nr ewid. 329/5, o pow.
  0,0257 ha, położoną w Jasionce, gmina Parczew, przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Parczew pod tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej; KW LU1R/00058350/5, nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań,
  - cena wywoławcza do przetargu wynosi - 2 500,00 zł;
  - wadium wynosi - 125,00 zł;
  do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
  Przetarg ograniczony do właścicieli działek bezpośrednio sąsiadujących z nieruchomością przeznaczoną do sprzedaży, którzy nie mają zapewnionego dostępu do drogi publicznej.
  Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu: 29.06.2018 r.

 • przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość oznaczoną nr ewid. 388, o pow.
  1,0867 ha, położoną w Parczewie, przy ul. Polnej, przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Parczewa pod przemysł z dopuszczeniem składów i budownictwa oraz zieleń łąkową; KW LU1R/00059636/1, nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań,
  - cena wywoławcza do przetargu wynosi - 145 000,00 zł;
  - wadium wynosi - 7 250,00 zł;
  do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 lipca 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wysokości, najpóźniej do dnia
2 lipca 2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
- dowód wpłaty wadium,
- dokument stwierdzający tożsamość,
- pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody osób reprezentujących podmiot. 

Do przetargu mogą przystąpić właściciele działek bezpośrednio sąsiadujących z działką będącą przedmiotem przetargu, którzy nie mają zapewnionego dostępu do drogi publicznej, którzy złożą:
- wniosek o nabycie nieruchomości, w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu,
- dokument potwierdzający prawo własności do działki sąsiadującej z nieruchomością przeznaczoną do sprzedaży (aktualny odpis z KW, wypis z rejestru gruntów, akt notarialny).

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.
Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego
w Parczewie, pokój nr 34, II piętro, tel. 83 355 12 27.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomości Gminy Parczew z przeznaczeniem do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Załącznik:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY PARCZEW PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES 7 LAT