Burmistrz Parczewa – ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w dzierżawę na okres 20 lat mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Parczew:

nieruchomości niezabudowane, oznaczone nr ewid. 1119/2 o pow. 0,64 ha (6400 m²), kl. RVI, KW LU1R/00053646/2, 1119/3 o pow. 0,41 ha (4100 m²),
kl. RVI – 0,09 ha, S-RVI-0,11 ha, Br-PsVI-0,21 ha, KW LU1R/00053646/2, 1119/4 o pow. 4,66 ha (46600 m²), kl. RV-0,07ha; RIVb-4,00ha, LsV – 0,10 ha, LsVI – 0,49 ha KW LU1R/00050652/6, powierzchnia łączna 5,71 ha (57100 m²), położone w miejscowości Tyśmienica, gm. Parczew, przeznaczone pod działalność agroturystyczną; nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań.
- cena wywoławcza dzierżawy – czynsz roczny w wysokości - 5710,00 zł;
do czynszu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.
- wadium wynosi – 500,00 zł;

Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wysokości, najpóźniej do dnia 12.12.2023 r. na konto Urzędu Miejskiego
w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493.
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
• dowód wpłaty wadium,
• dokument stwierdzający tożsamość,
• pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
• w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru (odpis z KRS), stosowne pełnomocnictwa, dowody osób reprezentujących podmiot.
• podmioty zagraniczne winny przedłożyć wymienione wyżej dokumenty przetłumaczone na język polski.

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi kwotę czynszu rocznego za dzierżawę płatnego
w stosunku rocznym w terminie do 30 września każdego roku.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone.
W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.
Uczestnikowi, który przetarg wygrał, wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać
w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie, pokój
nr 216, II piętro, tel. 83 355 12 27.

 

Burmistrz Parczewa

(-) Paweł Kędracki

Parczew dn. 15.11.2023 r.
Sporządził: M. Maliszewski

Załączniki:

Regulamin przetargu - plik pdf

ZARZĄDZENIE Burmistrza Parczewa - plik pdf

Wzór umowy najmu - plik doc