Wysokość cen netto za dostarczoną wodę i za odprowadzenie ścieków oraz stawek opłat abonamentowych netto - plik pdf

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Parczew

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym Burmistrz Parczewa zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców gminy Parczew o wypełnienie zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków w celu aktualizacji posiadanej bazy zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Informację tą należy złożyć niezwłocznie w pok. 38 Ref. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew lub listownie na wyżej wskazany adres.
Druki zgłoszenia dostępne są w tut. Urzędzie Miejskim pok. 38 lub na stronie internetowej www.parczew.com pod treścią niniejszej informacji, w zakładce dla mieszkańców → ochrona środowiska → ścieki komunalne.

Jednocześnie informujemy, że osoby które nie podpisały umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny uczynić to niezwłocznie.

Ze względu na rozpoczynające się kontrole, prosimy mieszkańców o udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Do wypełnionego zgłoszenia prosimy o dołączenie rachunków potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych lub osadów z przydomowej oczyszczalni z ostatniego roku, jak również umów zawartych z firmami uprawnionymi do odbioru nieczystości ciekłych z terenu gminy Parczew).
Osoby, które nie złożą oświadczenia będą kontrolowane w pierwszej kolejności.
W przypadku zmiany danych w oświadczeniu właściciel jest zobowiązany złożyć nowe oświadczenie w terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany, w przypadku nowopowstałych obiektów w terminie 14 dni od uruchomienia zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe bądź przydomowej oczyszczalni ścieków.
Podmiotami posiadającymi stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Parczew są:
1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew,
2. PIXI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Strojnowskiego 25, 20-386 Lublin,
3. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa,
4. WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze.
5. SPEED – TRANS Usługi Asenizacyjne, Krasne 141, 21-109 Uścimów

Ponadto informujemy, iż zgodnie z §5 ust. 1 pkt 7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parczew nieczystości ciekłe powinny być usuwanie z nieruchomości z częstotliwością nie rzadziej niż raz na kwartał.

ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy i założenia do planu inwestycji w tym zakresie na lata 2015-2020.

Uchwała Rady Miejskiej w Parczewie w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.