logo luw2INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 11 maja 2020 r.


Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z:
1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792) – sprostowanie „Informacji Wojewody Lubelskiego z 5 maja 2020 r.”;
2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 820).

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 11 maja 2020 r. - plik pdf

   Battention 23334 1280urmistrz Parczewa informuje, że od dnia 11.05.2020 r. kasa Urzędu Miejskiego w Parczewie jest czynna w godz. 7.30-14.00. W zawiązku z zagrożeniem koronawirusem jednocześnie przy kasie może przebywać dwie osoby.

vet   Informuję, że w okresie od 20 maja do 7 czerwca 2020 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

• Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 - 30 dawek na 1 km2
• Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych
• Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu
N i e w o l n o  d o t y k a ć s z c z e p i o n k i!
• Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
• Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem
• Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii
• Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę

   Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub w związku z pandemią COVID-19, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl.

herb ParczewaW dniu 29 kwietnia 2020 roku Rada Miejska w Parczewie podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19 ( Uchwała nr XXI/138/2020 Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 poz. 2506) oraz uchwałę w sprawie przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości (Uchwala nr XXI/139/2020 Dz. Urz. Woj. Lub. Z 2020 poz. 2505)

Na mocy uchwały nr XXI/138/2020  w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu zwalnia się  od podatku od nieruchomości grunty oraz budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej tylko  przedsiębiorców, których dotyczył zakaz prowadzenia działalności związany ze skutkami epidemii COVID-19, wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. Poz.566 z późn. zm.)  oraz z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. Poz.697 z późn. zm.)

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest złożenie:

Na mocy uchwały nr XXI/139/2020  w sprawie przedłużenia terminów płatności  podatku od nieruchomości przedłuża się do dnia 30 września 2020 roku terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 roku przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu  COVID-19

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest złożenie:

herb ParczewaOGŁOSZENIE

Burmistrz Parczewa - ogłasza przetarg ustny
na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Parczew:

 

Lokal użytkowy nr 4  o powierzchni użytkowej 33, 25 m², położony w Parczewie, przy ul. Plac Wolności 43 /Hala Staromiejska/, na działce nr 918/2 o pow. 0,0722 ha,
KW 30346, przeznaczony na cele handlowo-usługowe lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, instalację wod. – kan. i centralne ogrzewanie.


Cena wywoławcza wynajmu 1 m² powierzchni użytkowej wynosi 15,00 zł netto,

do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 20. 05. 2020 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 500,00 zł /słownie: pięćset zł 00/100/ najpóźniej do dnia 18. 05. 2020 r. na konto Urzędu Miejskiego w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493 oraz niezaleganie w podatkach i innych opłatach publiczno-prawnych na rzecz Gminy Parczew.

2. Na dowodzie wpłaty wadium lub bankowym potwierdzeniu przelewu winien figurować ten sam podmiot, z którym będzie zawierana umowa najmu imię i nazwisko oraz adres wpłacającego lub nazwę i adres firmy, jeżeli wpłacającym jest osoba prawna. Ponadto należy wskazać oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy wpłacone wadium, tj. nr lokalu i oznaczenie adresowe.

3. Oferent przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się z przedmiotem przetargu oraz warunkami najmu zawartymi w umowie.

Lokal można oglądać do dnia 18. 05. 2020  r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Parczewie tj. 7³º - 15³º  po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:

  • oświadczenie o niezaleganiu w podatkach i innych opłatach publiczno-prawnych na rzecz Gminy Parczew,
  • dokument stwierdzający tożsamość,
  • pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
  • nr rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium wpłacone do przetargu w przypadku gdy uczestnik przetargu nie wygra,
  • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru (aktualny odpis z KRS, aktualny odpis z innego rejestru, aktualną umowę spółki cywilnej, jawnej itp.), stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę wynajmu za 1 m² powierzchni użytkowej, do której doliczony zostanie podatek VAT 23%.

W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.

Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania  przyczyny.

Zawiadamia się, że w oparciu o obowiązujące przepisy prawa najmowany lokal nie może być wykorzystywany do urządzania w nim gier hazardowych oraz wstawiania automatów do gier hazardowych.

Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie, pokój nr 35, II piętro, tel. 83 355 12 27.

Załaczniki:

Regulamin przetargu

Umowa najmu

 

Parczew dn. 11. 05. 2020  r.

Sporządził: M. Maliszewski