URZĄD STANU CYWILNEGO

I piętro, pokój nr 112, 113, 114, 115
Kierownik USC: Elżbieta Lipnicka
Kontakt e-mail: usc(at)parczew.com
tel. 83 355 12 33

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
1. Prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi rodzinno – opiekuńczych dotyczących w szczególności:
1) rejestracji urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób;
2) sporządzania aktów stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego;
3) prowadzenia rejestrów aktów stanu cywilnego;
4) sporządzania i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń;
5) przechowywania i konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych, przekazywanie do Archiwum Państwowego ksiąg 100 –letnich urodzeń, ksiąg 80- letnich małżeństw i zgonów;
6) wykonywania zadań wynikających z Konkordatu;
7) przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
8) wydawania zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą;
9) wydawania imiennych zaświadczeń związanych z rejestracją stanu cywilnego;
10) wydawania decyzji odmownych z zakresu rejestracji stanu cywilnego:
11) dokonywania czynności materialno-technicznych:
a) odtworzenie treści aktu stanu cywilnego,
b) uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego,
c) transkrybowanie aktów zagranicznych,
d) sprostowanie treści aktu stanu cywilnego;
12) wydawania zezwoleń na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem miesięcznego terminu do zawarcia małżeństwa;
13) wpisywania postanowień sądów w formie wzmianki dodatkowej oraz przypisek w rejestrze stanu cywilnego;
14) wypełniania danych statystycznych w zakresie urodzeń, małżeństw i zgonów oraz sporządzanie zbiorczych zestawień i przekazywanie do urzędu statystycznego;
15) występowania o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia dla osób urodzonych w Polsce;
16) wprowadzania do rejestru PESEL zameldowania dziecka w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia dziecka;
17) występowania o zmianę numeru PESEL w przypadku sprostowania daty urodzenia lub zmiany płci;
18) wprowadzania do rejestru PESEL danych o wymeldowaniu w związku ze zgonem osób posiadających numer PESEL;
19) aktualizacji na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, w rejestrze PESEL danych odnośnie stanu cywilnego, zawartego małżeństwa czy zgonu osoby posiadającej numer PESEL, dla której nie sporządzono polskiego aktu stanu cywilnego;
20) rejestracja orzeczeń sądów zagranicznych i wpisywanie wzmianek w aktach stanu cywilnego;
21) wydawania decyzji z zakresu zmiany imion i nazwisk;
22) organizowania uroczystości związanych z jubileuszem długoletniego okresu pożycia małżeńskiego.
2. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość w szczególności:
1) zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt: stały i czasowy, zgłoszenie powrotu z pobytu czasowego;
2) udostępnienie danych osobowych i wydawanie decyzji o odmowie udostepnienia danych osobowych;
3) pośredniczenie w przyjęciu wniosku o nadanie numeru PESEL dla osoby obowiązanej na podstawie innych przepisów do posiadania numeru PESEL;
4) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania;
5) wnioskowanie do sądu o ustanowienie kuratora w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wymeldowanie;
6) wydawanie dowodów osobistych;
7) przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego;
8) wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych;
9) unieważnianie dowodów osobistych w Rejestrze Dowodów Osobistych.
3. Prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń i imprez masowych.
4. Sprawy zbiórek publicznych.
5. Realizowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia w Gminie oraz nadzór nad ich wykonywaniem, w tym dotyczących opracowania, wdrażania i realizacji przez Gminę profilaktycznych programów polityki zdrowotnej.
6. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
7. Współuczestnictwo w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej.
8. Realizacja zadań obronnych państwa ustalonych w przepisach o powszechnym obowiązku obrony RP oraz w innych przepisach szczególnych, w tym: planistyczne i organizacyjne przygotowanie Gminy do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym na obszarze Gminy poprzez przedsięwzięcia obejmujące:
1) opracowanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy, a także stosownych programów obronnych,
2) przygotowanie infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie systemu kierowania Gminą,
3) organizację i dokumentację Stanowiska Kierowania na Dotychczasowym Miejscu Pracy (DMP) oraz Zapasowym Miejscu Pracy (ZMP),
4) koordynowanie powierzonych zadań obronnych przez referaty Urzędu,
5) opracowanie rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych,
6) opracowanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej;
7) opracowanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w stanach wyższej gotowości obronnej,
8) zapewnienie realizacji przedsięwzięć związanych z podwyższeniem gotowości obronnej państwa;
9) przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
10) tworzenie formacji obrony cywilnej,
11) zakwaterowanie sił zbrojnych,
12) współdziałanie z organami wojskowymi w przeprowadzaniu czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony.
8. Nadzorowanie pracy Stałego Dyżuru Burmistrza – dokumentacja i szkolenie.
9. Opracowanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia Gminy na potrzeby obronne państwa.
10. Opracowanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu na czas wojny.
11. Opracowanie i opiniowanie planów obrony cywilnej.
12. Organizowanie i koordynacja szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej.
13. Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny.
14. Utrzymanie w ciągłej gotowości systemu wykrywania skażeń, systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz prowadzenia okresowych treningów.
15. Prowadzenie spraw świadczeń osobistych i rzeczowych.
16. Opracowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej Akcji Kurierskiej.
17. Prowadzenie dokumentacji HNS w ramach współdziałania struktur obronnych NATO.
18. Opracowanie i aktualizacja gminnego planu zarządzania kryzysowego.
19. Sprawy dotyczące utworzenia i funkcjonowania gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, w szczególności:
1) pełnienie całodobowych dyżurów w chwili powstania sytuacji kryzysowej w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
6) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
20. Prowadzenie spraw związanych z realizacją funduszu sołeckiego.