REFERAT TECHNICZNO INWESTYCYJNY

II piętro, pokój nr 207, 208, 209, 210
Kierownik referatu: Grzegorz Kazanowski
Kontakt e-mail: inwestycje(at)parczew.com
tel. 83 355 12 36
83 355 12 37

Do zadań Referatu Techniczno - Inwestycyjnego należy w szczególności:
1) realizacja polityki inwestycyjnej Gminy;
2) planowanie, koordynacja i nadzór inwestycji;
3) koordynacja inicjatyw społecznych i współpraca z mieszkańcami w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego;
4) prowadzenie inwestycji w zakresie uzbrojenia terenów oraz budownictwa drogowego;
5) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem programów gospodarczych, w tym wykonywanie prac studialnych i prognostycznych;
6) przygotowywanie wieloletnich programów inwestycyjnych;
7) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji gminnych:
a) sporządzanie dokumentacji technicznej w przypadku pozyskiwania środków unijnych,
b) sporządzanie dokumentacji przy występowaniu o pozwolenie na budowę lub dokonywaniu zgłoszeń robót budowlanych;
8) współpraca z projektantami i wykonawcami inwestycji oraz inspektorami nadzoru
inwestorskiego, udział w kontrolach prowadzonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w obiektach stanowiących własność Gminy;
9) dokonywanie przeglądów technicznych placów zabaw na terenie Gminy;
10) prowadzenie spraw związanych z rewitalizacją Gminy, w tym udział pracowników referatu w zespole ds. rewitalizacji;
11) prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem i realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych i odpowiednie ich dokumentowanie;
12) monitorowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
13) raportowanie o postępach wdrażania projektów współfinansowanych ze środków unijnych w tym: sprawozdawczość, wnioski o płatność
i rozliczenie końcowe;
14) prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych, w szczególności:
a) terminowe oraz zgodne z prawem przygotowanie i prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne,
b) przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c) prowadzenie całości dokumentacji,
d) przygotowywanie umów z Wykonawcami,
e) obsługa komisji przetargowej,
f) przedstawianie Burmistrzowi spraw związanych z prowadzonymi postępowaniami o zamówienia publiczne;
15) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć wniosków i stanowisk organów Gminy dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnych kategorii;
16) prowadzenie ewidencji dróg gminnych i drogowych obiektów mostowych;
17) prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych;
18) projektowanie przebiegu dróg;
19) prowadzenie spraw dotyczących budowy, modernizacji, remontów i ochrony dróg gminnych;
20) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi;
21) opracowywanie planów, realizacja i koordynacja działań w ramach zimowego utrzymania dróg;
22) opracowywanie projektów planów finansowania remontów, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych;
23) prowadzenie spraw dotyczących budowy i modernizacji obiektów mostowych;
24) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych;
25) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających w zakresie utrzymania dróg;
26) zapewnienie odpowiedniego utrzymania nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
27) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem OC z tytułu zarządzania drogami oraz roszczeniami w wyniku zdarzeń losowych na tych drogach;
28) prowadzenie spraw związanych z wyłączeniami dróg gminnych do dróg wyższej kategorii oraz skrzyżowaniach dróg gminnych z liniami kolejowymi;
29) realizacja zadań w zakresie inżynierii i bezpieczeństwa ruch drogowego;
30) koordynacja robót w pasie drogowym;
31) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz wyznaczanie opłat i kar pieniężnych z tym związanych;
32) uzgadnianie zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych;
33) określanie szczegółowego korzystania z dróg, w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne;
34) prowadzenie prac związanych z organizacją ruchu na drogach gminnych i współpraca w tym zakresie z właściwymi organami ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym opracowywanie i realizacja projektów organizacji ruchu drogowego;
35) koordynacja i obsługa współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych;
36) wykonywanie sprawozdań dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z zakresu długości i stanu dróg oraz nakładów finansowych na utrzymanie, remonty i budowę dróg;
37) uzgadnianie dokumentacji projektowej w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego;
38) uzgadnianie dostępu do drogi, lokalizacji ogrodzeń i innych obiektów przy drogach gminnych;
39) prowadzenie spraw związanych z geodezyjnym wskazaniem granic pasa drogowego oraz innych nieruchomości przyległych do dróg wraz z protokolarnym odbiorem prac;
40) prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodną;
41) kosztorysowanie, realizacja i rozliczanie Funduszu Sołeckiego w zakresie dróg;
42) zapewnienie prawidłowego stanu technicznego obiektów zarządzanych przez Gminę poprzez prowadzenie odpowiedniej polityki konserwacyjno– remontowej;
43) oznakowanie ulic i placów;
44) opracowywanie projektów założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, w tym planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie Gminy oraz finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg w odniesieniu, do których Gmina jest zarządcą;
45) realizacja procedur związanych przyłączaniem obiektów i urządzeń Gminy do sieci energetycznych;
46) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem i konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy;
47) opisywanie faktur w sprawach dotyczących energii elektrycznej nieruchomości stanowiących własność Gminy;
48) określanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;
49) prowadzenie spraw związanych z budową, przebudową lub remontem przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina oraz wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania
i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg.