REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

II piętro, pokój nr 213, 214, 223
Kierownik referatu: Monika Laszewska
Kontakt e-mail: komunalny(at)parczew.com
tel. 83 355 11 69

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należą sprawy:
1) związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w szczególności:
a) prowadzenie nadzoru nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
b) związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 prowadzenie ewidencji właścicieli nieruchomości,
 analiza oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości,
 określanie w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co danych zawartych w deklaracji oraz w przypadku gdy właściciel nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu w razie uchwalenia nowej stawki opłaty,
c) nadzór nad wdrożeniem selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
d) tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym wskazywanie miejsc zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,
e) dbanie o utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategoryzację tych dróg,
f) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
g) prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na zbieranie i transport odpadów;
h) udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, a także wzywanie do niezwłocznego zaniechania naruszeń warunków tych zezwoleń i ich cofania,
i) określenie zakresu i sposobu wykonywania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska, w przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
j) udostępnianie w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
k) prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie:
 opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
 prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
l) wydawanie z urzędu decyzji na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
m) przyjmowanie od prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych kwartalnych sprawozdań, o których mowa w art. 9o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
n) weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniach składanych przez podmioty odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i prowadzących
działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
o) prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,
p) udostępnianie na stronie internetowej Urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
q) przeprowadzanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
r) sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
s) likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci,
t) sporządzanie sprawozdań z likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci;
u) prowadzenie rejestru punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
v) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
w) występowanie z wnioskiem do Komendanta Powiatowego Policji o pomoc, przy przeprowadzaniu czynności kontrolnych,
x) opiniowanie i wnioskowanie w zakresie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami,
y) współpraca z Referatem Podatków i Opłat Lokalnych w zakresie prowadzonego postępowania egzekucyjnego,
z) przygotowywanie danych do projektów aktów prawnych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości;
3) wymierzania kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości;
4) ustanawiania ograniczeń co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportu stwarzających dla środowiska uciążliwości w zakresie hałasu i wibracji;
5) nakazywania użytkownikowi maszyny lub urządzenia technicznego wykonania czynności ograniczających uciążliwość dla środowiska;
6) prowadzenia spraw związanych z usuwaniem azbestu;
7) związane z gospodarką odpadami niebezpiecznymi, w tym sporządzenie i aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz sporządzanie raportów i sprawozdań z realizacji programu;
8) sporządzania sprawozdań z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz aktualizacji tego Programu;
9) nadzoru nad realizacją gminnych programów ochrony środowiska;
10) nadzoru nad realizacją programów ekologicznych;
11) sporządzania sprawozdań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
12) obliczania nadwyżki dochodów budżetu Gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegających przekazaniu na rzecz WFOŚiGW;
13) sporządzania sprawozdań z gospodarowania dochodami budżetu Gminy z opłat i kar środowiskowych;
14) sporządzania informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat i uiszczanie należności;
15) prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska;
16) prowadzenia spraw dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków należących do kompetencji Gminy wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
17) organizowania i sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi;
18) prowadzenia spraw związanych z budową i modernizacją pomników;
19) szacowania szkód w gospodarstwach rolnych w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi;
20) ochrony roślin;
21) współdziałania w zakresie profilaktyki i lecznictwa weterynaryjnego;
22) prowadzenia spraw związanych ze schroniskami dla zwierząt;
23) podejmowania działań na rzecz ochrony zwierząt przy współudziale w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami;
24) prowadzenia spraw związanych ze zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem zwłok bezdomnych zwierząt oraz współdziałania z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie;
25) geologii, w tym opiniowanie wniosków koncesyjnych na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin niepodlegających prawu górniczemu oraz do wydobywania kopalin w myśl prawa górniczego;
26) rekultywacji nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych gruntów;
27) ewidencjonowania opłat za opłatę eksploatacyjną;
28) ewidencji analitycznej dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz dokumentacji dotyczącej tej opłaty;
29) ewidencji opłat łowieckich;
30) przeprowadzania mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia sporu o wysokość wynagrodzenia za szkody łowieckie wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania;
31) nadzorowania prac związanych z zakładaniem i utrzymaniem zieleni publicznej;
32) utrzymywania zieleni w pasach drogowych, w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewów;
33) prowadzenia spraw związanych z targowiskiem, w tym nadzór nad targowiskiem i ustalanie jego regulaminu;
34) nadzoru nad pracownikami zatrudnionymi przy wykonywaniu robót publicznych i prac interwencyjnych, w szczególności:
a) zaopatrzenie w sprzęt i materiały,
b) rozliczenie pracowników z wykonania prac oraz rozliczenie materiałów;
35) prowadzenia spraw związanych z organizowaniem i kontrolowaniem pracy skazanych oraz jej przebiegiem wykonywanej w ramach kary ograniczenia wolności;
36) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz naliczania opłat z tym związanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
a) przyjmowanie wniosku o wydanie zezwolenia,
b) wystawienie potwierdzenia za po pokwitowaniem jego przyjęcia,
c) naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
d) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
e) wydawanie decyzji o wygaszeniu lub cofnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
f) poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów niezbędnych do prowadzenia postepowania o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
37) określania zgodności usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady;
38) ustalania czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności;
39) współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parczewie;
40) prowadzenia procedur i wydawania decyzji z zakresu uwarunkowań środowiskowych.