REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Księgowość Podatkowa II piętro, pokój nr 219, 220, 221, 222

Kierownik referatu: Edyta Markowska

Kontakt e-mail: podatki(at)parczew.com

tel. 83 355 12 30

Do zadań Referatu Podatków i Opłat Lokalnych należą sprawy dotyczące gospodarki finansowej Gminy, a w szczególności sprawy związane z:

1) prowadzeniem wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych, a w szczególności:
a) prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
b) prowadzenie ewidencji podatkowej,
c) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji i informacji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
d) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
e) wystawianie tytułów wykonawczych w sprawach dotyczących podatków,
f) prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych,
g) bieżąca i terminowa windykacja należności i regulowanie zobowiązań podatkowych,
h) przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat lokalnych,
i) przygotowywanie decyzji w sprawie odroczeń, ulg, umorzeń i zaniechań w podatkach
i opłatach lokalnych,
j) przygotowywanie decyzji ustalających zaległość w podatkach,
k) prowadzenie księgowości należności nieprzypisanych,
l) sporządzanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
m) prowadzenie kontroli podatkowej,
n) wydawanie interpretacji podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych;
2) prowadzeniem spraw związanych z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:
a) prowadzenie ewidencji analitycznej należności budżetowych w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
b) prowadzenie księgowości należności nieprzypisanych,
c) zabezpieczenie wykonania zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
d) związane z udzielaniem ulg określonych w Ordynacji podatkowej: umorzenie, odroczenie na raty, rozłożenie na raty,
e) wystawianie upomnień w sprawach dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
f) wystawianie tytułów wykonawczych w sprawach dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
g) prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych,
h) współpraca z Referatem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w zakresie prowadzonego postępowania egzekucyjnego;
3) prowadzenie spraw związanych z egzekucją należności publiczno-prawnych
i cywilnoprawnych, z wyłączeniem spraw Referatu Nieruchomości i Planowania Przestrzennego (w szczególności użytkowanie wieczyste, umowy dzierżawy), w tym:
a) wystawianie tytułów wykonawczych w sprawach dotyczących należności publiczno-prawnych,
b) prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych;
4) pomocą publiczną, w tym przygotowywanie informacji oraz sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej;
5) prowadzeniem ewidencji analitycznej należności z tytułu dochodów budżetowych
w odniesieniu do opłat za zajęcie pasa drogowego;
6) wydawaniem zaświadczeń z ewidencji podatkowej nieruchomości o powierzchni gospodarstwa rolnego, o pomocy de minimis i o stanie zaległości w podatkach i opłatach;
7) zwrotem podatku akcyzowego, w tym:
a) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zwrot podatku,
b) rozliczanie otrzymanej dotacji celowej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego.