BURMISTRZ PARCZEWA

Na podstawie art. 13 ust.1-4 w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), oraz z art. 25 ust.4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Parczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Parczew.

1. Konkurs ofert dotyczy zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) Organizowanie szkolenia z zakresu dyscyplin sportowych. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi- 84 000,00 zł.
b) Organizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych na terenie gminy Parczew. Wysokość środków publiczny przewidzianych na realizację tego zadania wynosi- 11 000,00 zł.

2. Konkurs ofert dotyczy zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:
a) Wspieranie działalności placówek opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi- 30 000,00 zł.

3. Konkurs ofert dotyczy zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
a) Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze- Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi- 5 000,00 zł .

4. Termin realizacji: od chwili podpisania umowy do 15 grudnia 2019 roku.

5. O dotację na realizację wyżej wymienionych zadań mogą ubiegać się organizacje pozarządowe utworzone na podstawie przepisów ustawy o stowarzyszeniach w tym stowarzyszenia sportowe działające na terenie Gminy Parczew.

6. Oferty należy składać na formularzu zawartym w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz.1300) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Parczewie ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew do dnia 22 lutego 2019 r. do godz. 15.00.

7. Pełny tekst ogłoszenia – warunki realizacji zadania, zasady, kryteria oraz tryb przyznania dotacji, wzory dokumentów znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Parczewie www.parczew.com w zakładce o mieście/ organizacja/organizacje pozarządowe. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Referacie Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Parczewie pod nr telefonu 83 355 12 32.

Zalączniki:

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Załącznik nr 2 i nr 3 do zarządzenia

Załącznik nr 4 do zarządzenia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy

Burmistrz Parczewa informuje, że w dniu 30 listopada 2018 r. została podjęta Uchwała Rady Miejskiej w Parczewie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Parczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

Załącznik:

Uchwała i program współpracy

Na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).


Burmistrz Parczewa zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Parczew z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.
Program określa formy, zasady oraz zakres współpracy Gminy Parczew, z organizacjami pozarządowymi, a także priorytety zadań publicznych, które gmina chciałaby realizować przy pomocy organizacji pozarządowych. Propozycje zmian w tym projekcie należy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 8 listopada 2018 r.
Konsultacje odbędą się 9 listopada 2018 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie o godz. 11.00. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przybycie na spotkanie.

Załączniki:

Projekt uchwały

Program współpracy

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rok 2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Parczew

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), oraz z art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2017 poz. 1769, z późn. zm) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2018 na terenie Gminy Parczew zostali wybrani niżej wymienieni oferenci:

Zadanie 1: Organizowanie szkolenia w zakresie dyscyplin sportowych – wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 81 000,00 zł.
1. MKS „VICTORIA” w Parczewie – 72 000,00 zł
2. Lubelski Klub Karate Kyokushin – 4 500,00 zł
3. MKS Olimp w Parczewie – 4 500,00 zł

Zadanie 2: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Parczew – wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 10 000,00 zł.
1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 2 000,00 zł
2. Parczewska Grupa Rowerowa-Rowerowy Parczew – 8 000,00 zł

Zadanie 3: Wspieranie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego – wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 30 000,00 zł.
1. Caritas Diecezji Siedleckiej – 30 000,00 zł

Zadanie 4: Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze – wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 5 000,00 zł
1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Parczewie – 5 000,00 zł

BURMISTRZ PARCZEWA

Na podstawie art. 13 ust. 1-4 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), oraz z art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 poz. 1769 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/284/2017 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 27 października 2017 r. sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Parczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Parczew.