Burmistrz Parczewa informuje,

że wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Organizację Pozarządową Parczewska Grupa Rowerową z siedzibą: ul. Kolejowa 38, 21-200 Parczew.

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
- w Biuletynie Informacji Publicznej;
- w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
- na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, w sposób o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Pisemne uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul Warszawska 24, 21-200 Parczew.

Po upływie terminu o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy.

Załącznik:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

OGŁOSZENIE

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rok 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Parczew

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), oraz z art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2020 na terenie Gminy Parczew zostali wybrani niżej wymienieni oferenci:

Zadanie I a: Organizowanie szkolenia w zakresie dyscyplin sportowych oraz udział drużyn w rozgrywkach - wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 84 000,00 zł.

  • MKS „VICTORIA" w Parczewie - 79 000,00 zł
  • Lubelski Klub Karate Kyokushin - 5 000,00 zł

Zadanie I b: Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy Parczew - wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 11 000,00 zł.

  • Powiatowy Szkolny Związek Sportowy - 2 000,00 zł
  • Parczewska Grupa Rowerowa - Rowerowy Parczew - 9 000,00 zł

Zadanie II a: Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego o charakterze socjoterapeutycznym, realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze lub socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. - wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 69 200,00 zł.

  1. 1. Caritas Diecezji Siedleckiej - 69 200,00 zł

Zadanie III a: Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze. - wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 5 000,00 zł

  1. 1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Parczewie - 5 000,00 zł

Pełna treść ogłoszenia - plik pdf

BURMISTRZ PARCZEWA

Na podstawie art. 13 ust.1-4 w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), oraz z art. 25 ust.4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIX/125/2020 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Parczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Parczew.

1. Konkurs ofert dotyczy zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) Organizowanie szkolenia z zakresu dyscyplin sportowych oraz udział drużyn w rozgrywkach. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi- 84 000,00 zł.
b) Organizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych na terenie gminy Parczew. Wysokość środków publiczny przewidzianych na realizację tego zadania wynosi- 11 000,00 zł.

2. Konkurs ofert dotyczy zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:
a) Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego o charakterze socjoterapeutycznym, realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze lub socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi- 69 200,00 zł.

3. Konkurs ofert dotyczy zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
a) Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi- 5 000,00 zł .

4. Termin realizacji: od chwili podpisania umowy do 15 grudnia 2020 roku.

5. O dotację na realizację wyżej wymienionych zadań mogą ubiegać się organizacje pozarządowe utworzone na podstawie przepisów ustawy o stowarzyszeniach w tym stowarzyszenia sportowe działające na terenie Gminy Parczew.

6. Oferty należy składać na formularzu zawartym w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz.2057) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Parczewie ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew do dnia 6 marca 2020 r. do godz. 15.00.

7. Pełny tekst ogłoszenia – warunki realizacji zadania, zasady, kryteria oraz tryb przyznania dotacji, wzory dokumentów znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Parczewie www.parczew.com w zakładce o mieście/ organizacja/organizacje pozarządowe. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Referacie Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Parczewie pok. Nr 1 pod nr. Tel. 83 355 12 32.

Załączniki:

Zarządzenie ws. ogłoszenia konkursu

Załącznik nr 1 do zarządzenia - ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 2 i nr 3 do zarządzenia

Załącznik nr 4 do zarządzenia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy

Instrukcja wypełniania oferty

Formularz_zgłoszenia- komisja konkursowa

Zarządzenie 331/20

Na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)

Burmistrz Parczewa zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Parczew z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok. Z proponowaną zmianą programu można zapoznać się w pokoju Nr 1 lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie w zakładce dla organizacji pozarządowych.
Program określa formy, zasady oraz zakres współpracy Gminy Parczew, z organizacjami pozarządowymi, a także priorytety zadań publicznych, które gmina chciałaby realizować przy pomocy organizacji pozarządowych.
Propozycje zmian w tym projekcie należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 29 stycznia 2020 r.
Konsultacje odbędą się 29 stycznia 2020 roku w Sali Nr 6 Urzędu Miejskiego w Parczewie
o godz. 11.00. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przybycie na spotkanie.

Załączniki:

Projekt uchwały

Program współpracy

Na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)

Burmistrz Parczewa zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Parczew z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.
Program określa formy, zasady oraz zakres współpracy Gminy Parczew, z organizacjami pozarządowymi, a także priorytety zadań publicznych, które gmina chciałaby realizować przy pomocy organizacji pozarządowych.
Propozycje zmian w tym projekcie należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 25 października 2019 r.
Konsultacje odbędą się 25 października 2019 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie o godz. 1100. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przybycie na spotkanie.

Załączniki:

Projekt uchwały

Program współpracy