Burmistrz Parczewa informuje, że w dniu 27 października 2017 r. została podjęta Uchwała Rady Miejskiej w Parczewie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Parczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

Załącznik:

Uchwała i program współpracy