Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rok 2017 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Parczew.
     Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), oraz z art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 poz. 930 z późn. zm.) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2017 na terenie Gminy Parczew zostali wybrani niżej wymienieni oferenci:

Zadanie 1: Organizowanie szkolenia w zakresie dyscyplin sportowych – wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 73 000,00 zł.
1. MKS „VICTORIA” Parczew – 69 000,00 zł
2. Lubelski Klub Karate Kyokushin – 4 000,00 zł

Zadanie 2: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Parczew – wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 6 000,00 zł.
1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 2 000,00 zł
2. Parczewska Grupa Rowerowa – 4 000,00 zł

Zadanie 3: Wspieranie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego – wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 30 000,00 zł.
1. Caritas Diecezji Siedleckiej – 30 000,00 zł

Zadanie 4: Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze – wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosiła 2 000,00 zł.
1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Parczewie – 2000,00 zł