Drukuj

BURMISTRZ PARCZEWA

     Na podstawie art. 13 ust. 1-4 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), oraz z art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 poz. 930 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/183/2016 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 21 października 2016 r. sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Parczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2017 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Parczew.

1. Konkurs ofert dotyczy zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) Organizowanie szkolenia w zakresie dyscyplin sportowych. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi – 73 000 zł.
b) Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Parczew. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi – 6000 zł.

2. Konkurs ofert dotyczy zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:
a) Wspieranie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi – 30 000 zł.

3. Konkurs ofert dotyczy zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
a) Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze – Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi - 2 000 zł.

4. Termin realizacji: od chwili podpisania umowy do 15 grudnia 2017 roku.

5. O dotację na realizację wyżej wymienionych zadań mogą ubiegać się organizacje pozarządowe utworzone na podstawie przepisów ustawy o stowarzyszeniach w tym stowarzyszenia sportowe działające na terenie gminy Parczew.

6. Oferty należy składać na formularzu zawartym w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 poz. 1300) w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Parczewie ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew do dnia 14 marca 2017 r. do godz. 15.00.

7. Pełny tekst ogłoszenia - warunki realizacji zadania, zasady, kryteria oraz tryb przyznania dotacji, wzory dokumentów znajdują się na internetowej stronie Urzędu Miejskiego w Parczewie www.parczew.com w zakładce samorząd/organizacje pozarządowe. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 83 355 12 32.

Burmistrz Parczewa
mgr Paweł Kędracki

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie
Wzór oferty
Wzór sprawozdania
Wzór umowy
Zarządzenie ws. ogłoszenia konkursu 2017
Załącznik nr 1 do zarządzenia
Załącznik nr 2 i nr 3 do zarządzenia
Załącznik nr 4 do zarządzenia