BURMISTRZ PARCZEWA

Na podstawie art. 13 ust.1-4 w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), oraz z art. 25 ust.4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) oraz Uchwały Nr XXVII/163/2020 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 23 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Parczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXI/193/2021 Rady
Miejskiej w Parczewie z dnia 25 lutego 2021 r.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Parczew.

1. Konkurs ofert dotyczy zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) Organizowanie szkolenia z zakresu dyscyplin sportowych oraz udział drużyn w rozgrywkach. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi- 84 000,00 zł.
b) Organizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych na terenie gminy Parczew. Wysokość środków publiczny przewidzianych na realizację tego zadania wynosi- 11 000,00 zł.

2. Konkurs ofert dotyczy zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:
a) Wspieranie działalności placówek opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego o charakterze socjoterapeutycznym, realizujących programy profilaktyczno- wychowawcze lub socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi- 109 200,00 zł.

3. Konkurs ofert dotyczy zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
a) Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze- Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi- 5 000,00 zł.

4. Termin realizacji: od chwili podpisania umowy do 15 grudnia 2021 roku.

5. O dotację na realizację wyżej wymienionych zadań mogą ubiegać się organizacje pozarządowe utworzone na podstawie przepisów ustawy o stowarzyszeniach w tym stowarzyszenia sportowe działające na terenie Gminy Parczew.

6. Oferty należy składać na formularzu zawartym w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Parczewie ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew do dnia 06 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00.

7. Pełny tekst ogłoszenia – warunki realizacji zadania, zasady, kryteria oraz tryb przyznania dotacji, wzory dokumentów znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Parczewie www.parczew.com w zakładce o mieście/ organizacja/organizacje pozarządowe. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Referacie Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Parczewie pok. Nr 1, nr telefonu 83 355 12 32.

Załączniki:

Instrukcja wypełniania oferty

Formularz zgłoszenia

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Załącznik nr 1 ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 2 i 3

Załącznik nr 4

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy