Burmistrz Parczewa
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Parczew
na lata 2024 - 2030

Konsultacje mają na celu prezentację, zebranie uwag, propozycji i opinii dotyczących projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Parczew na lata 2024 – 2030 (dalej Strategia).

Konsultacje będą prowadzone w okresie od dnia 02 lipca 2024 r. do dnia 07 sierpnia 2024 r. w postaci:
1. Otwartego spotkania konsultacyjnego, którego celem jest prezentacja i omówienie głównych założeń do Strategii, a także zebranie uwag, opinii i propozycji. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej UM w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24 (parter), w dniu 19 lipca 2024 r. w godzinach 14.00 - 16.00.
2. Zebrania propozycji, opinii i uwag na piśmie lub drogą elektroniczną przesyłając na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na Formularzu Konsultacji Społecznych, dostępnym na:
2.1 stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Parczewie: www.umparczew.bip.lubelskie.pl zakładka: Ogłoszenia/Aktualności,
2.2 stronie internetowej Gminy Parczew www.parczew.com zakładka: Dla Mieszkańców/ZIT MOF Parczew,
2.3 Elektronicznej tablicy ogłoszeniowej w siedzibie UM w Parczewie I i II piętro,
2.4 W UM w Parczewie, ul. Warszawska 24, pokój 102 oraz 205 w godzinach pracy UM (wersja papierowa).
3. Zebrania uwag ustnych od 02 lipca 2024 r. do 07 sierpnia 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Parczewie, Warszawska 24, pokój 102 oraz 205 w godzinach 8.00 – 15.00 (rejestrowanych w Formularzu Konsultacji Społecznych), po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu tel. 83 355 12 24, 83 355 12 34.

Wypełnione Formularze można przekazać:
1. Bezpośrednio do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24; 21-200 Parczew pokój 102, I piętro w godz. 8.00 – 15.00;
2. Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Parczewie, ul. Warszawska 24; 21-200 Parczew z dopiskiem: „Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT MOF Parczew”;
3. Drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
4. W trakcie spotkania konsultacyjnego w dniu 19 lipca 2024 r. w godzinach 14.00-16.00.
Wszelkie pytania w trakcie trwania konsultacji należy kierować drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 83 355 12 24 od poniedziałku do piątku w godzinach 800 -1500.
Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:
- przekazane w innej formie niż na Formularzu Konsultacji Społecznych za wyjątkiem zgłoszonych podczas spotkania otwartego i zgłoszonych w siedzibie UM;
- złożone w innym terminie niż podany do przeprowadzenia Konsultacji (02 lipca - 07 sierpnia 2024r.)

Obwieszczenie Burmistrza Parczewa - plik pdf

Strategia ZIT MOF Parczew - plik pdf

Formularz Konsultacji Społecznych - plik pdf

Klauzula RODO - MOF - plik pdf

W związku z realizacją Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Parczew a Gminą Siemień dn. 03.04.20224 r. określającego zasady współpracy przy opracowaniu i realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Parczew na lata 2024 – 2030, Burmistrz Parczewa, Lider Porozumienia, ogłasza nabór kandydatów i kandydatek do Rady Społeczno-Gospodarczej ZIT MOF Parczew.

Rada Społeczno – Gospodarcza ZIT MOF Parczew jest ciałem doradczym Związku ZIT MOF Parczew, pełniącym funkcję konsultacyjno-opiniodawczą w procesach związanych z przygotowaniem, wdrażaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii ZIT MOF Parczew.

Szczegółowe cele oraz zakres działania Rady Społecznej MOF zawarte są w „Regulaminie powoływania członków i funkcjonowania Rady Społeczno-Gospodarczej ZIT MOF Parczew”.

Zgłoszenia swojej kandydatury w ramach otwartego naboru należy dokonać w terminie od 04.06.2024 r. do 14.06.2024 r., z wykorzystaniem jednej z następujących form:

1. poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego, podpisanie go i przekazanie na adres: Urząd Miejski w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew z dopiskiem: „Zgłoszenie do Rady Społeczno – Gospodarczej ZIT MOF Parczew”
2. poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego, podpisanie go i przekazanie drogą mailową (skan dokumentu lub pdf opatrzony podpisem kwalifikowanym) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Załączniki:
1. Regulamin - plik pdf
2. Formularz zgłoszeniowy - plik doc