Podpisanie umowy na realizację instalacji solarnych

     Paweł Kędracki - Burmistrz Parczewa informuje, że 18 września 2017r. podpisał umowę na dostawę i montaż 455 kpl. instalacji solarnych na terenie Gminy Parczew z firmą ANTINUS Sp. z o.o. z siedzibą w 96-100 Skierniewice, ul. Sobieskiego 39 B5.
Realizacja robót budowalnych odbywać się będzie w dwóch etapach tj. 225 kpl. instalacji do 30 listopada 2017r. a pozostała część 230 kpl. Instalacji najpóźniej do 31 maja 2018r.
Harmonogram rzeczowy realizacji projektu po opracowaniu i uzgodnieniu z Gminą Parczew zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego do 25 września 2017r.
Nadmieniam, że Wykonawca kontaktować się będzie telefoniczne lub osobiście z mieszkańcami, a przedstawiciele firmy Antinus sp. z o.o. posiadać powinni oryginalne upoważnienie udzielone przez Burmistrza Parczewa.
Dodatkowo informuję, że w umowie pomiędzy Gminą Parczew, a Wykonawcą nie ujęto robót niekwalifikowalnych (nieobjętych dotacją ani wpłatą mieszkańca) m.in. podłączenie drugiej wężownicy i pompy obiegowej do pieca c.o., montaż grzałki elektrycznej. W trakcie robót instalacyjnych istnieje możliwość wykonania tych robót we własnym zakresie lub zlecenia ich w/w firmie. W takim przypadku zostanie załączony cennik (wraz z harmonogramem) za wykonanie poszczególnych robót/usług. Wartość robót dodatkowych uzależniona będzie od rodzaju instalacji domowej, odległości zestawu od pieca, itp. i ustalona zostanie indywidualnie pomiędzy użytkownikiem, a Wykonawcą. W przypadku zlecenia prac rozliczenie odbywać się będzie pomiędzy firmą Antinus sp. z o.o., a mieszkańcem Gminy Parczew. Nadmieniam, że wykonanie w/w prac i właściwe ich skonfigurowanie da możliwość schładzania nieodebranego ciepła przez piec co może wydłużyć żywotność instalacji i przyczynić się do mniejszej awaryjności systemu.
Projekt pn.: „Czysta energia w Dolinie Piwonii” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wartość całego zadania wynosi 4,5 mln złotych, a dofinansowanie ze środków EFRR ok 3,5mln złotych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Parczewie, tel. 83 355 12 36 i 83 355 12 37.
Burmistrz Parczewa

logo

Projekt pn.: „Czysta energia w Dolinie Piwonii” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

21557900 1472270326171527 1129444050916154176 n21686814 1472270262838200 4409024145290564621 o21752871 1472270259504867 362617664442571593 o21761540 1472270266171533 4945038698775219942 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Harmonogram montażu instalacji solarnych

Fotolia 51580401 Subscription Monthly M 820x410

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miejski w Parczewie w załączeniu przedstawia Harmonogram montażu instalacji solarnych w latach 2017-2018 projektu „Czysta energia w Dolinie Piwonii”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, wraz z cennikiem usług oraz materiałów zalecanych do wykonania przez Beneficjenta (mieszkańca Gminy Parczew).

Załączniki:

Harmonogram montażu instalacji solarnych
Cennik usługi z materiałami podłączenia drugiej wężownicy

 

„Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023”

Termin realizacji: 2016/2017r.
Cel projektu: ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk i procesów na obszarze rewitalizacji, poprzez działania nastawione na kompleksowe wykorzystanie posiadanego potencjału i zasobów.
Zakres projektu: W ramach projektu przeprowadzono szereg działań mających na celu zapewnienie udziału w pracach jak najszerszego grona zainteresowanych rewitalizacją gminy Parczew oraz promocję projektu: utworzono podstronę internetową www.rewitalizacja.parczew.com; opracowano i rozpowszechniono Informator w zakresie partycypacji dla mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji pozarządowych; zorganizowano trzy Punkty Informacyjno - Konsultacyjne; przeprowadzono 4 spotkania konsultacyjne dla mieszkańców, przedstawicieli jednostek administracji publicznej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców; powołano Komitet Rewitalizacji; przeprowadzono badanie ankietowe, z którego sporządzony został raport. Zorganizowano konferencję podsumowującą projekt. W ramach projektu opracowano aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2017-2023 zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Dokument został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Parczewie oraz zaakceptowany przez Zarząd Województwa Lubelskiego i wpisany do Wykazu gminnych programów rewitalizacji Województwa Lubelskiego, co daje podstawę do ubiegania się o środki finansowe przewidziane w ramach RPO WL na lata 2014-2020 Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Wartość projektu: 188 655,83
Źródło finansowania: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020


„Gmina promująca rozwój i przedsiębiorczość. Stworzenie i realizacja programu budowy marki gminy Parczew jako miejsca przyjaznego inwestycjom „

Termin realizacji: 2014/2015r.
Cel projektu: promocja gospodarcza gminy Parczew na rynku międzynarodowym i krajowym.
Zakres projektu: Celem projektu była zmiana sposobu postrzegania gminy wśród potencjalnych inwestorów, pokazując dobre praktyki i historię sukcesu firm, które działając w podobnym otoczeniu, osiągnęły sukces rynkowy. Projekt zakładał działania mające na celu dotarcie do potencjalnych inwestorów, promocję gospodarczą gminy Parczew na rynku międzynarodowym i krajowym oraz prezentację czynników, które wyróżniają gminę Parczew na tle innych regionów Polski.
W ramach projektu powstały: prezentacja multimedialna, filmy promocyjne i spoty reklamowe w 4 językach, system identyfikacji wizualnej, wyposażenie multimedialne sali konferencyjnej UM w Parczewie, system wystawienniczy. Potencjał Gminy Parczew był prezentowany w ogólnopolskiej stacji telewizyjnej oraz telewizji internetowej i na portalach biznesowych (polskich i zagranicznych; została zorganizowana 2-dniowa, międzynarodowa konferencja gospodarcza; Gmina była promowana na międzynarodowych targach turystycznych w Opolu.

Wartość projektu: 304 999, 98 zł.
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.


„Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Parczew”

Termin realizacji: 2015r.
Cel projektu: celem głównym projektu jest przyczynianie się do się ochrony środowiska naturalnego poprzez wsparcie działań na rzecz realizacji projektu pakietu klimatyczno-energetycznych do roku 2020.
Zakres projektu: W ramach projektu opracowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Parczew. Dokument ten umożliwia skuteczne ubieganie się o przyznanie środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020, na działania koncentrujące się na zwiększeniu efektywności energetycznej, wzroście wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych uzyskując korzyści ekonomiczne, społeczne, a także (w głównej mierze) środowiskowe.

Wartość projektu: .62.976,00 zł
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)


„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny”

Termin realizacji: 2014/2015r.
Cel projektu: Celem głównym projektu jest zmniejszenie poziomu wykluczenia cyfrowego w 10 gminach północnej Lubelszczyzny.
Zakres projektu: W ramach projektu mieszkańcy gospodarstw domowych wykluczonych cyfrowo z 10 gmin, otrzymali zestawy komputerowe (1 zestaw na gospodarstwo domowe), bezpłatne 8-godzinne szkolenie z zakresu obsługi komputera oraz pełne dofinansowanie dostępu do Internetu w trakcie realizacji projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu. Ponadto w 26 publicznych punktach dostępu do Internetu prowadzono szkolenia z zakresu wykorzystania aplikacji i programów komputerowych, nowoczesnych technologii, usług on-line, edukacji przez Internet itp. Łącznie w projekcie zakupiono 1101 komputerów

Wartość projektu: 8 439 561,00 zł.
Źródło finansowania: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.


 „Budowa Placu zabaw w miejscowości Koczergi”

Termin realizacji: 2014r.
Cel projektu: w ramach zadania powstał plac zabaw w miejscowości Koczergi
Zakres projektu: W ramach zadania powstał plac zabaw w miejscowości Koczergi. Jest on przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat. W ramach operacji zakupiono wyposażenie zabawowe placu oraz zagospodarowano jego przestrzeń. Korzystanie z placu zabaw jest bezpłatne oraz ogólnodostępne .

Wartość projektu: 36978,97 zł.
Źródło finansowania: PROW na lata 2007-2013


„Budowa Placu zabaw w miejscowości Laski”

Termin realizacji: 2014r.
Cel projektu: powstanie placu zabaw w miejscowości Koczergi
Zakres projektu: W ramach zadania powstał plac zabaw w miejscowości Koczergi. Jest on przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat. W ramach operacji zakupiono wyposażenie zabawowe placu oraz zagospodarowano jego przestrzeń. Korzystanie z placu zabaw jest bezpłatne oraz ogólnodostępne .

Wartość projektu: 36978,97 zł
Źródło finansowania: PROW na lata 2007-2013


„Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności centrum Parczewa poprzez rewitalizację zabytkowej części miasta w rejonie ulic Nowej, Krótkiej i 11 Listopada”

Termin realizacji: 2014/2015r.
Zakres projektu: Projekt obejmował rewitalizację i odtworzenie substancji dróg i chodników w obrębie obszaru ul. Nowej, Krótkiej i 11 Listopada, uporządkowanie na tym obszarze architektury zieleni miejskiej, wykonanie obiektów małej architektury oraz budowę infrastruktury informatycznej.

Wartość projektu: 725 475,99
Źródło finansowania: Program Operacyjny RYBY


„Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika we wsi Wierzbówka”

Termin realizacji: 2014r.
Zakres projektu: W ramach projektu wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej, w tym: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, podbudowa na zjazdach i chodnikach, nawierzchnia zjazdów i chodnika oraz zatoki autobusowe, roboty wykończeniowe.

Wartość projektu: 170 354,60 zł
Źródło finansowania: PROW na lata 2007-2013.. Odnowa i Rozwój


„Ruch to zdrowie”

Termin realizacji: 2014r.
Cel projektu: Rozwijanie aktywności społecznej poprzez zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Parczew.
Zakres projektu: W ramach projektu przeprowadzono zajęcia sportowe (profilu piłka nożna i piłka siatkowa) dla 98 osób, w tym zorganizowano wyjazd do Łęcznej gdzie uczestnicy projektu wzięli udział w pokazowym turnieju klubu Górnik Łęczna. Łącznie przeprowadzono 336 godz. zajęć.

Wartość projektu: 34759,96 zł.
Źródło finansowania: PROW na lata 2007-2013


 „Kościół pod wezwanie Św. Jana Chrzciciela-najcenniejszy zabytek Parczewa”

Termin realizacji: 2013/2014r.
Cel projektu: Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego obszaru objętego LSR poprzez wydanie monografii kościoła Parczewskiego.
Zakres projektu: Została opracowana i wydana publikacja ”Historia Kościoła parczewskiego i jego parafii”, w której przedstawione zostały dzieje Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Parczewie. Wydanie tej publikacji umożliwiło upowszechnienie wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym i historycznym wśród mieszkańców Parczewa i okolic. Umieszczono w nim także informacje dla turystów, zachęcające do zapoznania się z walorami zabytkowymi kościoła, miasta Parczew i najbliższej okolicy, atrakcyjnymi dla zainteresowanych turystyką pielgrzymkową oraz weekendową i wakacyjną.

Wartość projektu: 24690,00 zł
Źródło finansowania: PROW na lata 2007-2013


„Gmina Parczew w obiektywie”

Termin realizacji: 2013/2014r
Cel projektu: Rozwijanie turystyki na obszarze objętym LSR przez przygotowanie i wydanie albumu promocyjno-informacyjnego dotyczącego Gminy Parczew.
Zakres projektu: W ramach projektu został opracowany i wydany album pn. „Ziemia Parczewska Przyroda – Ludzie - Historia” prezentujący piękno przyrody oraz bogactwo kulturowo-historyczne Parczewa i okolic. Publikacja została rozpowszechniona m. in. wśród osób indywidualnych, instytucji kultury i oświaty, parafii.

Wartość projektu: 35445,00 zł
Źródło finansowania: PROW na lata 2007-2013


 „Dni kultury i aktywnego trybu życia w Gminie Parczew”

Termin realizacji: czerwiec - wrzesień 2014r
Cel projektu: Rozwijanie aktywności w społeczności lokalnej poprzez promocję i organizacje lokalnej twórczości kulturalnej i aktywnego trybu życia mieszkańców Gminy Parczew.
Zakres projektu: W ramach zadania „Dni kultury i aktywnego trybu życia w Gminie Parczew” zorganizowano 5 festynów w miejscowościach: Laski, Koczergi, Przewłoka Jasionka i Tyśmienica. Głównym celem projektu była promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej. W każdej miejscowości wystąpili twórcy ludowi, była degustacja potraw regionalnych, zabawy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i dorosłych oraz występ zespołu muzycznego. W festynach wzięło udział ponad 500 osób.

Wartość projektu: 28323,85 zł
Źródło finansowania: PROW na lata 2007-2013


 „Rekreacja i sport w Gminie Parczew”

Termin realizacji: czerwiec - wrzesień 2013r.
Cel projektu: Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej przez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych związanych z promocja lokalnych walorów na terenie Gminy Parczew.
Zakres projektu: W ramach zadania „Rekreacja i sport w gminie Parczew” zorganizowano 5 festynów w miejscowościach Laski, Koczergi, Przewłoka Jasionka i Tyśmienica. W ramach festynów zorganizowano zawody sportowo-rekreacyjne, pokazy sportowe, występ zespołu muzycznego, poczęstunek dla uczestników pikników. Łącznie w pięciu imprezach wzięło udział ok. 700 os.

Wartość projektu: 28 439,22zł
Źródło finansowania: PROW na lata 2007-2013


„Organizacja imprez kulturowo-rekreacyjnych w Gminie Parczew”

Termin realizacji: czerwiec- wrzesień 2012r.
Cel projektu: Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych, integracyjnych, rekreacyjnych i sportowych promujących lokalne walory gminy Parczew.
Zakres projektu: W ramach zadania zorganizowano festyny ludowe w miejscowościach: Laski, Przewłoka, Jasionka, Tyśmienica, Koczergi. W każdej miejscowości wystąpili twórcy ludowi, była degustacja potraw regionalnych, zawody sportowo-rekreacyjne dla dzieci i dorosłych oraz występ zespołu muzycznego. W trakcie festynów prowadzono również promocję LGD „Jagiellońska Przystań”, pracownicy podczas wystąpień mówili o funkcjonowaniu LGD i możliwość finansowania projektów ze środków PROW oraz prowadzili indywidualne rozmowy i konsultacje z zainteresowanymi.
W festynach wzięło udział ponad 500 osób.

Wartość projektu / kwota dofinansowania: 24936,90 zł
Źródło finansowania: PROW na lata 2007-2013


„Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Parczewie”

Termin realizacji: 2011/ 2012.
Zakres projektu: W ramach zadania wykonano kompleks sportowo- rekreacyjny złożony z dwóch niecek – pierwszej o wymiarach 25 x 12,5m o zmiennej głębokości od 1,40m do 1,80m oraz drugiej niecki mniejszej dla małych dzieci o powierzchni 84 m2 lustra wody. Ponadto zamontowano zjeżdżalnię dla dzieci o długości 42m. saunę oraz siłownię wyposażoną w sprzęt m.in.: ergometr, atlas 4-stanowiskowy, talerze ogumowane, sztanga olimpijska, ławka pozioma, zestaw hantli ogumowanych, bieżnia treningowa. Poczekalnia i pomieszczenia administracyjno – biurowe wyposażone są m.in. w: szafki ubraniowe, ławeczki, wieszaki, stoliki, regały na obuwie, suszarki do włosów, ladę podłużną (wyposażenie szatni okryć wierzchnich).
Budynek pływalni jest komunikacyjnie połączony z budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 2,
a wszelkie rozwiązania architektoniczne wykonane zostały w sposób umożliwiający korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym: wykonano podjazd dla wózków inwalidzkich przy wejściu głównym; przystosowano przejścia i korytarze do szerokości wózków inwalidzkich; wyodrębniono część sanitarną – WC oraz natryski przystosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych oraz szatnie; wykonano brodzik przejazdowy dla wózków inwalidzkich gwarantujący higienę korzystania z basenu przez osoby niepełnosprawne; zakupiono 2 wózki inwalidzkie na potrzeby basenu.

Przy budowie obiektu zastosowane zostały nowoczesne instalacje techniczne takie jak: elektroniczny system obsługi klienta, monitoring oraz instalacja antywłamaniowa, które mają zapewnić wysoką funkcjonalność i bezpieczeństwo, a także energooszczędność pływalni. Innowacyjnym rozwiązaniem obniżającym koszty utrzymania obiektu jest istniejąca instalacja solarna złożona z 45 szt. kolektorów słonecznych. Pozyskana w ten sposób energia wykorzystywana jest dla potrzeb ciepłej wody użytkowej oraz technologii basenu. Ponadto zastosowano nowoczesną technologię oczyszczania wody, która powoduje zminimalizowanie zapotrzebowania na wodę w basenie poprzez wielokrotne skuteczne oczyszczanie wody cyrkulującej w obiegu zamkniętym.
Wartość projektu: 12 761 267,56 PLN.
Źródło dofinansowania: w ramach Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura społeczna, Działania 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.


„Języki inaczej”

Termin realizacji: 25.01.2012–24.02.2012
Cel projektu: Poprawa zainteresowania podnoszeniem wiedzy u 60 uczniów Gminy Parczew, w wyniku otrzymanego wsparcia
Zakres projektu: Zajęcia realizowane są w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie, Szkole Podstawowej Nr 2 w Parczewie i Publicznym Gimnazjum w Parczewie. W zajęciach weźmie udział 60 uczniów i uczennic, po 20 osób z każdej szkoły. Zajęcia prowadzone w dwóch blokach:
1. Warsztatów teatralnych z zakresu języka angielskiego– 4h lekcyjne dziennie
Językowe warsztaty teatralne są sprawdzoną metodą nauki języków obcych poprzez zabawę w teatr. Zajęcia mają na celu: naukę języka obcego poprzez rozwijanie umiejętności uczestników głównie w zakresie słownictwa i zwrotów; praktyczne niwelowanie lęku przed publicznym posługiwaniem się językiem obcym; zorganizowanie uczniów do pracy nad wspólnym projektem, zintegrowanie ich w ramach przedsięwzięcia edukacyjnego; rozwinięcie zainteresowania językiem, pokazanie nauczania od innej, lżejszej i atrakcyjniejszej strony, które skutkować będzie wzrostem zainteresowania dalszym rozwijaniem swojej wiedzy.
2. Zajęć sportowo-rekreacyjnych – 2h lekcyjne dziennie. Zajęcia świetlicowe/sportowe pomyślano jako uzupełnienie wysiłku intelektualnego podejmowanego przez uczniów podczas zajęć teatralnych. W trakcie zajęć rekreacyjno sportowych, w zależności od pogody zorganizowane zostaną zajęcia na zewnątrz lub wewnątrz szkoły. Głównym celem tych zajęć jest wspólne spędzenie czasu w sposób aktywny (ruch na świeżym powietrzu), jak również rozwijanie zdolność logicznego myślenia poprzez gry, takie jak szachy, warcaby, monopol itp.

Wartość projektu/ kwota dofinansowania: 47250,00 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.


„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Parczew”

Termin realizacji: 01.08.2011–31.07.2012r.
Cel projektu: wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia u 260 dzieci z klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Parczew tj.: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Parczewie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Parczewie, Zespół Placówek Szkolnych w Przewłoce.
Zakres projektu: W ramach projektu w roku szkolnym 2011/2012 przeprowadzone zostaną zajęcia:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
-zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
-zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
-zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
-gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
-zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (muzykoterapia, dogoterapia) dla dzieci niepełnosprawnych. Nauczyciele prowadzący zajęcia realizują programy nauczania uwzględniając działania mające na celu indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym. Jednym z elementów projektu jest również doposażenie bazy dydaktycznej szkół w materiały i pomoce dydaktyczne. Natomiast uczestnicy i uczestniczki zajęć otrzymali pakiety edukacyjne.

Wartość projektu/ kwota dofinansowania: 179 449,00zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.


 „Wiem i potrafię – projekty unijne 2009”

Termin realizacji: 01.04.2010 - 31.07.2010
Cel projektu: podniesienie kwalifikacji i umiejętności z zakresu pisania i realizacji projektów współfinansowanych z EFS oraz PROW
Zakres projektu: W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w 90 godzinnym szkoleniu z zakresu: Pozyskiwania funduszy unijnych składającego się z trzech modułów (I moduł – projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS): przygotowanie wniosków, realizacja i rozliczanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), II moduł – projekty Leader: sporządzanie wniosków z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich/Leader, III moduł – Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA), zagadnienia z ustawy o ochronie danych osobowych, zagadnienia z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zagadnienia z ustawy prawo zamówień publicznych.

Wartość projektu / kwota dofinansowania: 49 950,00 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.


„Parczew na Jagiellońskim szlaku”

Termin realizacji: 12.02.210 - 26.10.2010r.
Cel projektu: organizacja festynu historycznego dla szkół podstawowych z terenu gminy i obszaru LGD, Ogólnopolski Zlot Szkół Jagiellońskich, Jarmark Jagielloński.
Zakres projektu: W ramach zadania zorganizowano 4 imprezy: Festyn historyczny im. Św. Królowej Jadwigi, Ogólnopolski Zlot Szkół Jagiellońskich, Jarmark Jagielloński, Granica polsko-litewska. Podczas imprez występowały zespoły ludowe i muzyki dawnej, zorganizowano pokaz mennicy, konkurs wiedzy, inscenizacje w strojach z epoki oraz pokazy rycerskie.

Wartość projektu / kwota dofinansowania: 39650,00 zł
Źródło finansowania: PROW na lata 2007-2013


 „Aktywność receptą na sukces”

Termin realizacji: 01.02. 2010 – 31.05.2010
Cel projektu: Aktywizacja zawodowa, poprzez przeszkolenie z zakresu bukieciarstwa i florystyki grupy 14 osób – mieszkańców terenów wiejskich
Zakres projektu: Zajęcia odbywały się w miejscowości Przewłoka, w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Łącznie przeprowadzono 80 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych. Na program szkolenia składały się następujące tematy: kompozycje z kwiatów żywych, kompozycje z materiału suchego oraz wieńce dożynkowe. Dodatkowo przeprowadzono warsztaty psychologiczne i aktywizacyjne. Uczestnikom zapewniono materiały do zajęć praktycznych oraz materiały szkoleniowe i podręczniki. Tematyka szkolenia została tak dobrana, aby uczestnicy mogli zdobyć umiejętności, które następnie będą mogli wykorzystywać dla promocji i rozwoju własnego regionu np. przy wykonywaniu dekoracji okolicznościowych, wieńców dożynkowych itp. Wszystkie osoby, które brały udział w projekcie otrzymały prestiżowe certyfikaty TÜV SÜD w języku angielskim (mogły wybrać również certyfikaty w języku niemieckim) uznawane przez pracodawców w całej Unii Europejskiej.

Wartość projektu / kwota dofinansowania: 46 270,00 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.


„Śpiewne spotkania w Tyśmienicy”

Termin realizacji: 01.01.2010 - 31.08.2010
Cel projektu: zintegrowanie mieszkańców poprzez realizację ich pasji śpiewania. Podjęte działania zostały skierowane przede wszystkim do mieszkańców Tyśmienicy, ale mieszkańcy pobliskich miejscowości Gminy Parczew również mogli wziąć w nim udział.
Zakres projektu: W ramach zajęć uczestnicy poznali utwory regionalne i folklor ludowy regionu a następnie zajmą się tworzeniem własnego repertuaru i przygotują się do prezentacji nabytych umiejętności przed publicznością.
Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz zajęciach motywacyjnych, podczas których zapoznali się z zagadnieniami z zakresu: wystąpień publicznych (w tym autoprezentacja), nauki kreatywnego myślenia, określanie własnego potencjału, wyznaczanie celów i przełamywanie strachu przed realizacją własnych inicjatyw. Do realizacji projektu Gmina zapewniła odpowiednie instrumenty (np. kupiliśmy akordeon i inne instrumenty, wieże CD i kilkadziesiąt płyt z muzyką, śpiewniki), a uczestnikom projektu zapewniono odpowiednie stroje sceniczne.

Wartość projektu / kwota dofinansowania: 48 280,00 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.


 „Lokalna akademia aktywności”

Termin realizacji: 01.01.2010 - 30.06.2010
Cel projektu: Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Koczerg i Lasek w życiu społecznym swoich miejscowości oraz rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.
Zakres projektu: W ramach projektu organizowano spotkania tematyczne na zaproponowane przez mieszkańców tematy, a wśród nich: dawne obrzędy na wsi, tradycyjne obrzędy wielkanocne, zapomniane wyroby dawnej wsi, historia miejscowości, formy aktywności i samoorganizacji społeczności lokalnej, finansowanie rozwoju obszarów wiejskich, piosenki i przyśpiewki naszych dziadków oraz historia małych ojczyzn. W godzinach popołudniowych przeprowadzono po 5 spotkań w każdej miejscowości. Spotkania tematyczne odbywały się od lutego do maja, w OSP w Laskach i Koczergach i cieszyły się dużym zainteresowaniem, łącznie wzięło w nich udział ponad 100 osób.
Kolejnym działaniem realizowanym w projekcie były warsztaty kulinarne „Kuchnia naszych babć”. Podczas zajęć uczestnicy uczyli się w jaki sposób należy przygotować tradycyjne, staropolskie potrawy. Na tematy szkoleń składały się: pierogi, staropolska Wielkanoc, ziemniaki, potrawy z drobiu, bułki drożdżowe i ciasta, zupy, potrawy z warzywami, ryby, potrawy mięsne i ciasta. Zajęcia trwały od marca do maja i objęły 14 spotkań (7 w każdej miejscowości).
Oficjalne podsumowanie projektu odbyło się w Laskach 13 czerwca 2010. Na zorganizowany festyn przybyły tłumy mieszkańców, aby podziwiać wyroby prezentowane przez uczestników warsztatów kulinarnych

Wartość projektu / kwota dofinansowania: 47 620,00 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.


 „Sprawny przedszkolak”

Termin realizacji: 01.09.2009 - 30.06.2010
Cel projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym, pochodzących z terenów wiejskich, poprzez udzielenie specjalistycznej pomocy w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
Zakres projektu: Projekt był realizowany w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Parczew, czyli Publicznego Przedszkola Nr 1 w Parczewie, Publicznego Przedszkola Nr 2 w Parczewie i Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłoce.
Wszystkie dzieci z parczewskich przedszkoli zostały przebadane przez lekarza pediatrę pod kątem prawidłowej podstawy ciała (skrzywienia kręgosłupa, płaskostopie itp.). Lekarz wskazał 70 dzieci (w wieku 3 – 5 lat, bo w tym wieku uznaje UE dzieci za przedszkolne) z wadami postawy wymagającymi terapii. W ramach projektu 70 dzieci (w wieku 3–5 lat), miała możliwości udziału w zajęciach pod fachowym okiem specjalistów, którzy pomagają w korygowaniu wad postawy ciała, zapoznają z ćwiczeniami umożliwiającymi zachowanie prawidłowej postawy przy wykonywaniu codziennych zajęć. Realizacja projektu przyczyni się podniesienia sprawności fizycznej, rozwijania orientacji przestrzennej i kierunkowej dzieci, a także wspomaga korekcję wad postawy ciała.

Wartość projektu / kwota dofinansowania: 139 090,00 zł / 136 880,00 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.


 „Lokalna akademia aktywności zawodowej”

Termin realizacji: 01.09.2009 – 30.06.2010
Cel projektu: Podniesienie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących na obszarze realizacji projektu. Projekt skierowany jest do mieszkańców gmin z powiatu parczewskiego (Parczew, Dębowa Kłoda, Siemień, Jabłoń, Milanów, Podedwórze).
Zakres projektu: Uczestnikami projektu były, które z własnej inicjatywy zainteresowane były nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności.
W ramach projektu realizowane były następujących formy wsparcia:
- Zajęcia językowe (j. angielski): (6 grup po 10 osób) 130h zajęć warsztatowo – wykładowych, 2h wprowadzenia do obsługi komputera i learningu oraz co najmniej 20h indywidualnej pracy na platformie e - learningowej. Szkolenie bloku językowego zakończone egzamin TELC na różnych poziomach zaawansowania (A1, A2, B1, B2).
- Zajęcia komputerowe: (1 grupa 10-osobowa) 120h zajęć w pracowniach komputerowych z dostępem do Internetu. Szkolenie wzbogacał moduł e - learningowy (5h/osobę na platformie e - learningowej). W trakcie zajęć uczestnicy przystąpili do egzaminu ECDL) z 4 modułów.
Wszystkim, którzy nie mieli dostępu do internetu wypożyczano laptopy z bezpłatnym dostępem do internetu.

Wartość projektu / kwota dofinansowania: 245 284,00 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.


„Kształcenie ustawiczne szansą na awans”

Termin realizacji: 2008/2009
Cel projektu: Podniesienie kwalifikacji i umiejętności osób zamieszkujących lub pracujących w gminach Parczew, Siemień, Milanów, Jabłoń i Dębowa Kłoda, ze szczególnym uwzględnieniem osób o niskich kwalifikacjach.
Zakres projektu: Ponad 80 osób wzięło udział w szkoleniach z języka angielskiego a 20 osób w szkoleniu komputerowym. Obydwa szkolenia kończyły uznanymi w Unii Europejskiej się egzaminami potwierdzającymi nabycie umiejętności językowych (certyfikat TELC) lub komputerowych (ECDL w trzech obszarach kompetencji).

Wartość projektu / kwota dofinansowania: 318 840,48 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

solary

 

 

 

Montaż instalacji solarnych w ramach projektu„Czysta energia w Dolinie Piwonii i Zielawy" na terenie gmin: Parczew, Jabłoń, Podedwórze, Rossosz, Sosnówka Wisznice".  
Umowę partnerską o realizacji wspólnej inwestycji, polegającej na zakupie i montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin: Parczew, Jabłoń, Podedwórze, Rossosz, Sosnówka i Wisznice, podpisano w maju 2012r. Celem porozumienia samorządów 6 gmin było zwiększenie wykorzystania na terenach gmin odnawialnych źródeł energii w kontekście poprawy stanu środowiska naturalnego oraz podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez obniżenie kosztów wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Dokument parafowali:
Wójt Gminy Jabłoń - Dariusz Łobejko
Wójt Gminy Podedwórze - Krzysztof Chilczuk
Wójt Gminy Rossosz - Kazimierz Weremkowicz
Wójt Gminy Sosnówka - Krzysztof Bruczuk
Wójt Gminy Wisznice - Piotr Dragan
Burmistrz Parczewa - Paweł Kędracki
    Po opracowaniu stosownej dokumentacji wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Czysta Energia w Dolinie Piwonii i Zielawy" został złożony przez Gminę Parczew (lidera porozumienia) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Po otrzymaniu pozytywnej oceny 22 listopada 2013 roku Burmistrz Parczewa podpisał umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego na jego finansowanie.
W ramach projektu zostały, od marca 2014r. do sierpnia 2015r., zakupione i zamontowane 852 zestawy (Parczew - 429, Jabłoń - 112, Podedwórze - 47, Rossosz - 56, Sosnówka - 42, Wisznice – 166) do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, a także zostanie zmodernizowanych 7 instalacji centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej, opartych na kotłach na biomasę.
   Łączna moc założonych zainstalowanej energii cieplnej słonecznej – 4,488MW.
   Mamy nadzieję, że realizacja inwestycji przyczyniła się do ograniczenia wykorzystania energii cieplnej pozyskiwanej z tradycyjnych źródeł na rzecz energii odnawialnej oraz poprawi się stan środowiska przyrodniczego, co nie pozostanie bez wpływu na rozwój turystyki na obszarze gmin porozumienia. Obniżenie kosztów wytwarzania ciepłej wody użytkowej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń spowoduje niewątpliwie poprawę atrakcyjności wypoczynku i mieszkania dla turystów oraz obecnych i przyszłych mieszkańców.
solary

INFORMACJA O PROJEKCIE Montaż instalacji solarnych w ramach projektu
„Czysta energia w Dolinie Piwonii i Zielawy" na terenie gmin: Parczew, Jabłoń, Podedwórze, Rossosz, Sosnówka Wisznice".  
Umowę partnerską o realizacji wspólnej inwestycji, polegającej na zakupie i montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin: Parczew, Jabłoń, Podedwórze, Rossosz, Sosnówka i Wisznice, podpisano w maju 2012r. Celem porozumienia samorządów 6 gmin było zwiększenie wykorzystania na terenach gmin odnawialnych źródeł energii w kontekście poprawy stanu środowiska naturalnego oraz podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez obniżenie kosztów wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Dokument parafowali:
Wójt Gminy Jabłoń - Dariusz Łobejko
Wójt Gminy Podedwórze - Krzysztof Chilczuk
Wójt Gminy Rossosz - Kazimierz Weremkowicz
Wójt Gminy Sosnówka - Krzysztof Bruczuk
Wójt Gminy Wisznice - Piotr Dragan
Burmistrz Parczewa - Paweł Kędracki
    Po opracowaniu stosownej dokumentacji wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Czysta Energia w Dolinie Piwonii i Zielawy" został złożony przez Gminę Parczew (lidera porozumienia) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Po otrzymaniu pozytywnej oceny 22 listopada 2013 roku Burmistrz Parczewa podpisał umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego na jego finansowanie.
W ramach projektu zostały, od marca 2014r. do sierpnia 2015r., zakupione i zamontowane 852 zestawy (Parczew - 429, Jabłoń - 112, Podedwórze - 47, Rossosz - 56, Sosnówka - 42, Wisznice – 166) do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, a także zostanie zmodernizowanych 7 instalacji centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej, opartych na kotłach na biomasę.
   Łączna moc założonych zainstalowanej energii cieplnej słonecznej – 4,488MW.
   Mamy nadzieję, że realizacja inwestycji przyczyniła się do ograniczenia wykorzystania energii cieplnej pozyskiwanej z tradycyjnych źródeł na rzecz energii odnawialnej oraz poprawi się stan środowiska przyrodniczego, co nie pozostanie bez wpływu na rozwój turystyki na obszarze gmin porozumienia. Obniżenie kosztów wytwarzania ciepłej wody użytkowej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń spowoduje niewątpliwie poprawę atrakcyjności wypoczynku i mieszkania dla turystów oraz obecnych i przyszłych mieszkańców.

Zgłoszenia usterek i awarii proszę kierować do:
1.1 Gmina Parczew – tel. 83 355 12 37 e- mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.2 Gmina Jabłoń- tel. 83 356 00 06 e- mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.3 Gmina Podedwórze - tel. 83 379 52 27 e- mail. ug podedworze.pl
1.4 Gmina Rossosz – tel.83 378 45 57 e- mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.5 Gmina Sosnówka- tel. 83 379 30 03 e- mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.6.Gmina Wisznice- tel. 83 378 20 33 e- mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Charakterystyka źródeł odnawialnych


Energia wiatru – jest energią przemieszczających się mas powietrza, wliczana do źródeł odnawialnej energii. Energia wiatru zamieniana jest w energie elektryczną poprzez turbiny wiatrowe, a także wykorzystywana jest w wiatrakach i pompach wiatrowych jako energia mechaniczna. Najczęściej wykorzystywanym urządzeniem do wyprodukowania energii elektrycznej jest turbina wiatrowa. Energia elektryczna generowana przez turbiny może ulegać zmianie w zależności od siły wiatru, ulegając także zmianom dobowym i rocznym. Źródło energii kinetycznej wiatru to energia światła słonecznego, jako iż Ziemia nie jest ogrzewana równomiernie, a lądy nagrzewają się po czym stygną szybciej od morza, na Ziemi wytwarzane są cały czas różne temperatury. Konsekwencją tego są wywoływane prądy konwekcyjne w naszej atmosferze, różnice ciśnień jak i cyrkulacje powietrza.indeks1
Energia słoneczna – ma na celu wykorzystywać energię promieniowania słonecznego, którą wliczamy do energii odnawialnej, ciesząca się coraz to większą popularnością. Od początku XXI wieku rozwija się w tempie około 40% rocznie. W 2013 roku łączna moc zainstalowanych ogniw słonecznych wynosiła 136 GW. Konwersja fotowoltaiczna jest to ogniwo fotowoltaiczne, służące do bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną, poprzez wykorzystanie półprzewodnikowego złącza w którym pod wpływem fotonów o energii większej niż szerokość przerwy energetycznej półprzewodnika, elektrony przemieszczają się do obszaru n, a dziury (nośniki ładunku) do obszaru p. Takie przemieszczenie ładunków elektrycznych powoduje pojawienie się różnicy potencjałów, czyli napięcia elektrycznego.indeks2
indeks3 483x421
Projekt „Czysta Energia w Dolinie Piwonii i Zielawy" realizuje firma Rapid, zajmująca się projektowaniem i wykonaniem robót polegających na montażu instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w indywidualnych budynkach jednorodzinnych oraz obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanej na terenie sześciu gmin województwa lubelskiego (Parczew, Wisznice, Jabłoń, Podedwórze, Sosnówka, Rossosz).


 

Energetyka wodna opiera się na pozyskiwaniu energii wód i jej przetwarzaniem na energię mechaniczną i elektryczną przy użyciu turbin wodnych. Energia wodna to źródło energii obejmujące zarówno siłę wód morskich jak i energię wód śródlądowych zmagazynowaną w stojących akwenach wodnych oraz ciekach płynących. Energetyka wodna opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu energii wód śródlądowych o dużym natężeniu przepływu i dużym spadzie mierzonym różnicą poziomów wody górnej i dolnej z uwzględnieniem strat przepływu.

Najpopularniejsze wykorzystanie wody do produkcji energii to elektrownie wodne, które zamieniają energię spadku, lub przepływu wody na energię elektryczną za pośrednictwem turbin wodnych. Turbina wodna często nosi nazwę turbiny hydraulicznej i jest nic innego jak silnik wodny przetwarzający energię mechaniczną wody na ruch obrotowy za pomocą wirnika z łopatkami. Obracający się wirnik z łopatami napędza prądnicę lub ich układ.
Typy elektrowni wodnych:
-Zapory
-Elektrownie szczytowo-pompowe
-Elektrownie przepływowe
-Elektrownie pływoweimage001 1Energia geotermalna jest jednym z rodzajów odnawialnych źródeł energii.
Energia geotermalna opiera się na wykorzystaniu energii cieplnej ziemi do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Uzyskiwana jest ona poprzez odwierty do naturalnie gorących wód podziemnych. Energia geotermalna w Polsce jest konkurencyjna pod względem ekologicznym i ekonomicznym w stosunku do pozostałych źródeł energii, posiadamy stosunkowo duże zasoby energii geotermalnej, możliwe do wykorzystania dla celów grzewczych. W Polsce wody wypełniające porowate skały występują na ogół na głębokościach od 700 do 3000 m i mają temperaturę od 20 do 100 stopni C.image003 1
image004 1Schematy instalacji solarnej
Kolektor słoneczny jest to urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. Energia słoneczna docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz np. glikol, woda lub gaz np. powietrze.

Kolektory można podzielić na:
1. płaskie:
• cieczowe,
• gazowe,
• dwufazowe,
2. płaskie próżniowe,
3. próżniowo-rurowe ,
4. skupiające,
5. specjalne (np. okno termiczne, izolacja transparentna).

Schematy instalacji solarnejimage001 2 364x355

 Zgłoszenia usterek i awarii proszę kierować do:
1.1 Gmina Parczew – tel. 83 355 12 37
e- mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.2 Gmina Jabłoń- tel. 83 356 00 06
e- mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.3 Gmina Podedwórze - tel. 83 379 52 27
e- mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.4 Gmina Rossosz – tel.83 378 45 57 
e- mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.5 Gmina Sosnówka- tel. 83 379 30 03 
e- mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.6.Gmina Wisznice- tel. 83 378 20 33 
e- mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Termin realizacji: 2016/2017r.
Cel projektu: ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk i procesów na obszarze rewitalizacji, poprzez działania nastawione na kompleksowe wykorzystanie posiadanego potencjału i zasobów.
Zakres projektu: W ramach projektu przeprowadzono szereg działań mających na celu zapewnienie udziału w pracach jak najszerszego grona zainteresowanych rewitalizacją gminy Parczew oraz promocję projektu: utworzono podstronę internetową www.rewitalizacja.parczew.co; opracowano i rozpowszechniono Informator w zakresie partycypacji dla mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji pozarządowych; zorganizowano trzy Punkty Informacyjno - Konsultacyjne; przeprowadzono 4 spotkania konsultacyjne dla mieszkańców, przedstawicieli jednostek administracji publicznej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców; powołano Komitet Rewitalizacji; przeprowadzono badanie ankietowe, z którego sporządzony został raport. Zorganizowano konferencję podsumowującą projekt. W ramach projektu opracowano aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2017-2023 zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Dokument został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Parczewie oraz zaakceptowany przez Zarząd Województwa Lubelskiego i wpisany do Wykazu gminnych programów rewitalizacji Województwa Lubelskiego, co daje podstawę do ubiegania się o środki finansowe przewidziane w ramach RPO WL na lata 2014-2020 Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Wartość projektu: 188 655,83
Źródło finansowania: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020