Drukuj

„Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023”

Termin realizacji: 2016/2017r.
Cel projektu: ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk i procesów na obszarze rewitalizacji, poprzez działania nastawione na kompleksowe wykorzystanie posiadanego potencjału i zasobów.
Zakres projektu: W ramach projektu przeprowadzono szereg działań mających na celu zapewnienie udziału w pracach jak najszerszego grona zainteresowanych rewitalizacją gminy Parczew oraz promocję projektu: utworzono podstronę internetową www.rewitalizacja.parczew.com; opracowano i rozpowszechniono Informator w zakresie partycypacji dla mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji pozarządowych; zorganizowano trzy Punkty Informacyjno - Konsultacyjne; przeprowadzono 4 spotkania konsultacyjne dla mieszkańców, przedstawicieli jednostek administracji publicznej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców; powołano Komitet Rewitalizacji; przeprowadzono badanie ankietowe, z którego sporządzony został raport. Zorganizowano konferencję podsumowującą projekt. W ramach projektu opracowano aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2017-2023 zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Dokument został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Parczewie oraz zaakceptowany przez Zarząd Województwa Lubelskiego i wpisany do Wykazu gminnych programów rewitalizacji Województwa Lubelskiego, co daje podstawę do ubiegania się o środki finansowe przewidziane w ramach RPO WL na lata 2014-2020 Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Wartość projektu: 188 655,83
Źródło finansowania: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020


„Gmina promująca rozwój i przedsiębiorczość. Stworzenie i realizacja programu budowy marki gminy Parczew jako miejsca przyjaznego inwestycjom „

Termin realizacji: 2014/2015r.
Cel projektu: promocja gospodarcza gminy Parczew na rynku międzynarodowym i krajowym.
Zakres projektu: Celem projektu była zmiana sposobu postrzegania gminy wśród potencjalnych inwestorów, pokazując dobre praktyki i historię sukcesu firm, które działając w podobnym otoczeniu, osiągnęły sukces rynkowy. Projekt zakładał działania mające na celu dotarcie do potencjalnych inwestorów, promocję gospodarczą gminy Parczew na rynku międzynarodowym i krajowym oraz prezentację czynników, które wyróżniają gminę Parczew na tle innych regionów Polski.
W ramach projektu powstały: prezentacja multimedialna, filmy promocyjne i spoty reklamowe w 4 językach, system identyfikacji wizualnej, wyposażenie multimedialne sali konferencyjnej UM w Parczewie, system wystawienniczy. Potencjał Gminy Parczew był prezentowany w ogólnopolskiej stacji telewizyjnej oraz telewizji internetowej i na portalach biznesowych (polskich i zagranicznych; została zorganizowana 2-dniowa, międzynarodowa konferencja gospodarcza; Gmina była promowana na międzynarodowych targach turystycznych w Opolu.

Wartość projektu: 304 999, 98 zł.
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.


„Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Parczew”

Termin realizacji: 2015r.
Cel projektu: celem głównym projektu jest przyczynianie się do się ochrony środowiska naturalnego poprzez wsparcie działań na rzecz realizacji projektu pakietu klimatyczno-energetycznych do roku 2020.
Zakres projektu: W ramach projektu opracowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Parczew. Dokument ten umożliwia skuteczne ubieganie się o przyznanie środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020, na działania koncentrujące się na zwiększeniu efektywności energetycznej, wzroście wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych uzyskując korzyści ekonomiczne, społeczne, a także (w głównej mierze) środowiskowe.

Wartość projektu: .62.976,00 zł
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)


„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny”

Termin realizacji: 2014/2015r.
Cel projektu: Celem głównym projektu jest zmniejszenie poziomu wykluczenia cyfrowego w 10 gminach północnej Lubelszczyzny.
Zakres projektu: W ramach projektu mieszkańcy gospodarstw domowych wykluczonych cyfrowo z 10 gmin, otrzymali zestawy komputerowe (1 zestaw na gospodarstwo domowe), bezpłatne 8-godzinne szkolenie z zakresu obsługi komputera oraz pełne dofinansowanie dostępu do Internetu w trakcie realizacji projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu. Ponadto w 26 publicznych punktach dostępu do Internetu prowadzono szkolenia z zakresu wykorzystania aplikacji i programów komputerowych, nowoczesnych technologii, usług on-line, edukacji przez Internet itp. Łącznie w projekcie zakupiono 1101 komputerów

Wartość projektu: 8 439 561,00 zł.
Źródło finansowania: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.


 „Budowa Placu zabaw w miejscowości Koczergi”

Termin realizacji: 2014r.
Cel projektu: w ramach zadania powstał plac zabaw w miejscowości Koczergi
Zakres projektu: W ramach zadania powstał plac zabaw w miejscowości Koczergi. Jest on przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat. W ramach operacji zakupiono wyposażenie zabawowe placu oraz zagospodarowano jego przestrzeń. Korzystanie z placu zabaw jest bezpłatne oraz ogólnodostępne .

Wartość projektu: 36978,97 zł.
Źródło finansowania: PROW na lata 2007-2013


„Budowa Placu zabaw w miejscowości Laski”

Termin realizacji: 2014r.
Cel projektu: powstanie placu zabaw w miejscowości Koczergi
Zakres projektu: W ramach zadania powstał plac zabaw w miejscowości Koczergi. Jest on przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat. W ramach operacji zakupiono wyposażenie zabawowe placu oraz zagospodarowano jego przestrzeń. Korzystanie z placu zabaw jest bezpłatne oraz ogólnodostępne .

Wartość projektu: 36978,97 zł
Źródło finansowania: PROW na lata 2007-2013


„Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności centrum Parczewa poprzez rewitalizację zabytkowej części miasta w rejonie ulic Nowej, Krótkiej i 11 Listopada”

Termin realizacji: 2014/2015r.
Zakres projektu: Projekt obejmował rewitalizację i odtworzenie substancji dróg i chodników w obrębie obszaru ul. Nowej, Krótkiej i 11 Listopada, uporządkowanie na tym obszarze architektury zieleni miejskiej, wykonanie obiektów małej architektury oraz budowę infrastruktury informatycznej.

Wartość projektu: 725 475,99
Źródło finansowania: Program Operacyjny RYBY


„Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika we wsi Wierzbówka”

Termin realizacji: 2014r.
Zakres projektu: W ramach projektu wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej, w tym: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, podbudowa na zjazdach i chodnikach, nawierzchnia zjazdów i chodnika oraz zatoki autobusowe, roboty wykończeniowe.

Wartość projektu: 170 354,60 zł
Źródło finansowania: PROW na lata 2007-2013.. Odnowa i Rozwój


„Ruch to zdrowie”

Termin realizacji: 2014r.
Cel projektu: Rozwijanie aktywności społecznej poprzez zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Parczew.
Zakres projektu: W ramach projektu przeprowadzono zajęcia sportowe (profilu piłka nożna i piłka siatkowa) dla 98 osób, w tym zorganizowano wyjazd do Łęcznej gdzie uczestnicy projektu wzięli udział w pokazowym turnieju klubu Górnik Łęczna. Łącznie przeprowadzono 336 godz. zajęć.

Wartość projektu: 34759,96 zł.
Źródło finansowania: PROW na lata 2007-2013


 „Kościół pod wezwanie Św. Jana Chrzciciela-najcenniejszy zabytek Parczewa”

Termin realizacji: 2013/2014r.
Cel projektu: Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego obszaru objętego LSR poprzez wydanie monografii kościoła Parczewskiego.
Zakres projektu: Została opracowana i wydana publikacja ”Historia Kościoła parczewskiego i jego parafii”, w której przedstawione zostały dzieje Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Parczewie. Wydanie tej publikacji umożliwiło upowszechnienie wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym i historycznym wśród mieszkańców Parczewa i okolic. Umieszczono w nim także informacje dla turystów, zachęcające do zapoznania się z walorami zabytkowymi kościoła, miasta Parczew i najbliższej okolicy, atrakcyjnymi dla zainteresowanych turystyką pielgrzymkową oraz weekendową i wakacyjną.

Wartość projektu: 24690,00 zł
Źródło finansowania: PROW na lata 2007-2013


„Gmina Parczew w obiektywie”

Termin realizacji: 2013/2014r
Cel projektu: Rozwijanie turystyki na obszarze objętym LSR przez przygotowanie i wydanie albumu promocyjno-informacyjnego dotyczącego Gminy Parczew.
Zakres projektu: W ramach projektu został opracowany i wydany album pn. „Ziemia Parczewska Przyroda – Ludzie - Historia” prezentujący piękno przyrody oraz bogactwo kulturowo-historyczne Parczewa i okolic. Publikacja została rozpowszechniona m. in. wśród osób indywidualnych, instytucji kultury i oświaty, parafii.

Wartość projektu: 35445,00 zł
Źródło finansowania: PROW na lata 2007-2013


 „Dni kultury i aktywnego trybu życia w Gminie Parczew”

Termin realizacji: czerwiec - wrzesień 2014r
Cel projektu: Rozwijanie aktywności w społeczności lokalnej poprzez promocję i organizacje lokalnej twórczości kulturalnej i aktywnego trybu życia mieszkańców Gminy Parczew.
Zakres projektu: W ramach zadania „Dni kultury i aktywnego trybu życia w Gminie Parczew” zorganizowano 5 festynów w miejscowościach: Laski, Koczergi, Przewłoka Jasionka i Tyśmienica. Głównym celem projektu była promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej. W każdej miejscowości wystąpili twórcy ludowi, była degustacja potraw regionalnych, zabawy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i dorosłych oraz występ zespołu muzycznego. W festynach wzięło udział ponad 500 osób.

Wartość projektu: 28323,85 zł
Źródło finansowania: PROW na lata 2007-2013


 „Rekreacja i sport w Gminie Parczew”

Termin realizacji: czerwiec - wrzesień 2013r.
Cel projektu: Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej przez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych związanych z promocja lokalnych walorów na terenie Gminy Parczew.
Zakres projektu: W ramach zadania „Rekreacja i sport w gminie Parczew” zorganizowano 5 festynów w miejscowościach Laski, Koczergi, Przewłoka Jasionka i Tyśmienica. W ramach festynów zorganizowano zawody sportowo-rekreacyjne, pokazy sportowe, występ zespołu muzycznego, poczęstunek dla uczestników pikników. Łącznie w pięciu imprezach wzięło udział ok. 700 os.

Wartość projektu: 28 439,22zł
Źródło finansowania: PROW na lata 2007-2013


„Organizacja imprez kulturowo-rekreacyjnych w Gminie Parczew”

Termin realizacji: czerwiec- wrzesień 2012r.
Cel projektu: Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych, integracyjnych, rekreacyjnych i sportowych promujących lokalne walory gminy Parczew.
Zakres projektu: W ramach zadania zorganizowano festyny ludowe w miejscowościach: Laski, Przewłoka, Jasionka, Tyśmienica, Koczergi. W każdej miejscowości wystąpili twórcy ludowi, była degustacja potraw regionalnych, zawody sportowo-rekreacyjne dla dzieci i dorosłych oraz występ zespołu muzycznego. W trakcie festynów prowadzono również promocję LGD „Jagiellońska Przystań”, pracownicy podczas wystąpień mówili o funkcjonowaniu LGD i możliwość finansowania projektów ze środków PROW oraz prowadzili indywidualne rozmowy i konsultacje z zainteresowanymi.
W festynach wzięło udział ponad 500 osób.

Wartość projektu / kwota dofinansowania: 24936,90 zł
Źródło finansowania: PROW na lata 2007-2013


„Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Parczewie”

Termin realizacji: 2011/ 2012.
Zakres projektu: W ramach zadania wykonano kompleks sportowo- rekreacyjny złożony z dwóch niecek – pierwszej o wymiarach 25 x 12,5m o zmiennej głębokości od 1,40m do 1,80m oraz drugiej niecki mniejszej dla małych dzieci o powierzchni 84 m2 lustra wody. Ponadto zamontowano zjeżdżalnię dla dzieci o długości 42m. saunę oraz siłownię wyposażoną w sprzęt m.in.: ergometr, atlas 4-stanowiskowy, talerze ogumowane, sztanga olimpijska, ławka pozioma, zestaw hantli ogumowanych, bieżnia treningowa. Poczekalnia i pomieszczenia administracyjno – biurowe wyposażone są m.in. w: szafki ubraniowe, ławeczki, wieszaki, stoliki, regały na obuwie, suszarki do włosów, ladę podłużną (wyposażenie szatni okryć wierzchnich).
Budynek pływalni jest komunikacyjnie połączony z budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 2,
a wszelkie rozwiązania architektoniczne wykonane zostały w sposób umożliwiający korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym: wykonano podjazd dla wózków inwalidzkich przy wejściu głównym; przystosowano przejścia i korytarze do szerokości wózków inwalidzkich; wyodrębniono część sanitarną – WC oraz natryski przystosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych oraz szatnie; wykonano brodzik przejazdowy dla wózków inwalidzkich gwarantujący higienę korzystania z basenu przez osoby niepełnosprawne; zakupiono 2 wózki inwalidzkie na potrzeby basenu.

Przy budowie obiektu zastosowane zostały nowoczesne instalacje techniczne takie jak: elektroniczny system obsługi klienta, monitoring oraz instalacja antywłamaniowa, które mają zapewnić wysoką funkcjonalność i bezpieczeństwo, a także energooszczędność pływalni. Innowacyjnym rozwiązaniem obniżającym koszty utrzymania obiektu jest istniejąca instalacja solarna złożona z 45 szt. kolektorów słonecznych. Pozyskana w ten sposób energia wykorzystywana jest dla potrzeb ciepłej wody użytkowej oraz technologii basenu. Ponadto zastosowano nowoczesną technologię oczyszczania wody, która powoduje zminimalizowanie zapotrzebowania na wodę w basenie poprzez wielokrotne skuteczne oczyszczanie wody cyrkulującej w obiegu zamkniętym.
Wartość projektu: 12 761 267,56 PLN.
Źródło dofinansowania: w ramach Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura społeczna, Działania 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.


„Języki inaczej”

Termin realizacji: 25.01.2012–24.02.2012
Cel projektu: Poprawa zainteresowania podnoszeniem wiedzy u 60 uczniów Gminy Parczew, w wyniku otrzymanego wsparcia
Zakres projektu: Zajęcia realizowane są w Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie, Szkole Podstawowej Nr 2 w Parczewie i Publicznym Gimnazjum w Parczewie. W zajęciach weźmie udział 60 uczniów i uczennic, po 20 osób z każdej szkoły. Zajęcia prowadzone w dwóch blokach:
1. Warsztatów teatralnych z zakresu języka angielskiego– 4h lekcyjne dziennie
Językowe warsztaty teatralne są sprawdzoną metodą nauki języków obcych poprzez zabawę w teatr. Zajęcia mają na celu: naukę języka obcego poprzez rozwijanie umiejętności uczestników głównie w zakresie słownictwa i zwrotów; praktyczne niwelowanie lęku przed publicznym posługiwaniem się językiem obcym; zorganizowanie uczniów do pracy nad wspólnym projektem, zintegrowanie ich w ramach przedsięwzięcia edukacyjnego; rozwinięcie zainteresowania językiem, pokazanie nauczania od innej, lżejszej i atrakcyjniejszej strony, które skutkować będzie wzrostem zainteresowania dalszym rozwijaniem swojej wiedzy.
2. Zajęć sportowo-rekreacyjnych – 2h lekcyjne dziennie. Zajęcia świetlicowe/sportowe pomyślano jako uzupełnienie wysiłku intelektualnego podejmowanego przez uczniów podczas zajęć teatralnych. W trakcie zajęć rekreacyjno sportowych, w zależności od pogody zorganizowane zostaną zajęcia na zewnątrz lub wewnątrz szkoły. Głównym celem tych zajęć jest wspólne spędzenie czasu w sposób aktywny (ruch na świeżym powietrzu), jak również rozwijanie zdolność logicznego myślenia poprzez gry, takie jak szachy, warcaby, monopol itp.

Wartość projektu/ kwota dofinansowania: 47250,00 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.


„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Parczew”

Termin realizacji: 01.08.2011–31.07.2012r.
Cel projektu: wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia u 260 dzieci z klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Parczew tj.: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Parczewie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Parczewie, Zespół Placówek Szkolnych w Przewłoce.
Zakres projektu: W ramach projektu w roku szkolnym 2011/2012 przeprowadzone zostaną zajęcia:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
-zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
-zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
-zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
-gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
-zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (muzykoterapia, dogoterapia) dla dzieci niepełnosprawnych. Nauczyciele prowadzący zajęcia realizują programy nauczania uwzględniając działania mające na celu indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym. Jednym z elementów projektu jest również doposażenie bazy dydaktycznej szkół w materiały i pomoce dydaktyczne. Natomiast uczestnicy i uczestniczki zajęć otrzymali pakiety edukacyjne.

Wartość projektu/ kwota dofinansowania: 179 449,00zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.


 „Wiem i potrafię – projekty unijne 2009”

Termin realizacji: 01.04.2010 - 31.07.2010
Cel projektu: podniesienie kwalifikacji i umiejętności z zakresu pisania i realizacji projektów współfinansowanych z EFS oraz PROW
Zakres projektu: W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w 90 godzinnym szkoleniu z zakresu: Pozyskiwania funduszy unijnych składającego się z trzech modułów (I moduł – projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS): przygotowanie wniosków, realizacja i rozliczanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), II moduł – projekty Leader: sporządzanie wniosków z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich/Leader, III moduł – Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA), zagadnienia z ustawy o ochronie danych osobowych, zagadnienia z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zagadnienia z ustawy prawo zamówień publicznych.

Wartość projektu / kwota dofinansowania: 49 950,00 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.


„Parczew na Jagiellońskim szlaku”

Termin realizacji: 12.02.210 - 26.10.2010r.
Cel projektu: organizacja festynu historycznego dla szkół podstawowych z terenu gminy i obszaru LGD, Ogólnopolski Zlot Szkół Jagiellońskich, Jarmark Jagielloński.
Zakres projektu: W ramach zadania zorganizowano 4 imprezy: Festyn historyczny im. Św. Królowej Jadwigi, Ogólnopolski Zlot Szkół Jagiellońskich, Jarmark Jagielloński, Granica polsko-litewska. Podczas imprez występowały zespoły ludowe i muzyki dawnej, zorganizowano pokaz mennicy, konkurs wiedzy, inscenizacje w strojach z epoki oraz pokazy rycerskie.

Wartość projektu / kwota dofinansowania: 39650,00 zł
Źródło finansowania: PROW na lata 2007-2013


 „Aktywność receptą na sukces”

Termin realizacji: 01.02. 2010 – 31.05.2010
Cel projektu: Aktywizacja zawodowa, poprzez przeszkolenie z zakresu bukieciarstwa i florystyki grupy 14 osób – mieszkańców terenów wiejskich
Zakres projektu: Zajęcia odbywały się w miejscowości Przewłoka, w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Łącznie przeprowadzono 80 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych. Na program szkolenia składały się następujące tematy: kompozycje z kwiatów żywych, kompozycje z materiału suchego oraz wieńce dożynkowe. Dodatkowo przeprowadzono warsztaty psychologiczne i aktywizacyjne. Uczestnikom zapewniono materiały do zajęć praktycznych oraz materiały szkoleniowe i podręczniki. Tematyka szkolenia została tak dobrana, aby uczestnicy mogli zdobyć umiejętności, które następnie będą mogli wykorzystywać dla promocji i rozwoju własnego regionu np. przy wykonywaniu dekoracji okolicznościowych, wieńców dożynkowych itp. Wszystkie osoby, które brały udział w projekcie otrzymały prestiżowe certyfikaty TÜV SÜD w języku angielskim (mogły wybrać również certyfikaty w języku niemieckim) uznawane przez pracodawców w całej Unii Europejskiej.

Wartość projektu / kwota dofinansowania: 46 270,00 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.


„Śpiewne spotkania w Tyśmienicy”

Termin realizacji: 01.01.2010 - 31.08.2010
Cel projektu: zintegrowanie mieszkańców poprzez realizację ich pasji śpiewania. Podjęte działania zostały skierowane przede wszystkim do mieszkańców Tyśmienicy, ale mieszkańcy pobliskich miejscowości Gminy Parczew również mogli wziąć w nim udział.
Zakres projektu: W ramach zajęć uczestnicy poznali utwory regionalne i folklor ludowy regionu a następnie zajmą się tworzeniem własnego repertuaru i przygotują się do prezentacji nabytych umiejętności przed publicznością.
Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz zajęciach motywacyjnych, podczas których zapoznali się z zagadnieniami z zakresu: wystąpień publicznych (w tym autoprezentacja), nauki kreatywnego myślenia, określanie własnego potencjału, wyznaczanie celów i przełamywanie strachu przed realizacją własnych inicjatyw. Do realizacji projektu Gmina zapewniła odpowiednie instrumenty (np. kupiliśmy akordeon i inne instrumenty, wieże CD i kilkadziesiąt płyt z muzyką, śpiewniki), a uczestnikom projektu zapewniono odpowiednie stroje sceniczne.

Wartość projektu / kwota dofinansowania: 48 280,00 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.


 „Lokalna akademia aktywności”

Termin realizacji: 01.01.2010 - 30.06.2010
Cel projektu: Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Koczerg i Lasek w życiu społecznym swoich miejscowości oraz rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.
Zakres projektu: W ramach projektu organizowano spotkania tematyczne na zaproponowane przez mieszkańców tematy, a wśród nich: dawne obrzędy na wsi, tradycyjne obrzędy wielkanocne, zapomniane wyroby dawnej wsi, historia miejscowości, formy aktywności i samoorganizacji społeczności lokalnej, finansowanie rozwoju obszarów wiejskich, piosenki i przyśpiewki naszych dziadków oraz historia małych ojczyzn. W godzinach popołudniowych przeprowadzono po 5 spotkań w każdej miejscowości. Spotkania tematyczne odbywały się od lutego do maja, w OSP w Laskach i Koczergach i cieszyły się dużym zainteresowaniem, łącznie wzięło w nich udział ponad 100 osób.
Kolejnym działaniem realizowanym w projekcie były warsztaty kulinarne „Kuchnia naszych babć”. Podczas zajęć uczestnicy uczyli się w jaki sposób należy przygotować tradycyjne, staropolskie potrawy. Na tematy szkoleń składały się: pierogi, staropolska Wielkanoc, ziemniaki, potrawy z drobiu, bułki drożdżowe i ciasta, zupy, potrawy z warzywami, ryby, potrawy mięsne i ciasta. Zajęcia trwały od marca do maja i objęły 14 spotkań (7 w każdej miejscowości).
Oficjalne podsumowanie projektu odbyło się w Laskach 13 czerwca 2010. Na zorganizowany festyn przybyły tłumy mieszkańców, aby podziwiać wyroby prezentowane przez uczestników warsztatów kulinarnych

Wartość projektu / kwota dofinansowania: 47 620,00 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.


 „Sprawny przedszkolak”

Termin realizacji: 01.09.2009 - 30.06.2010
Cel projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym, pochodzących z terenów wiejskich, poprzez udzielenie specjalistycznej pomocy w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
Zakres projektu: Projekt był realizowany w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Parczew, czyli Publicznego Przedszkola Nr 1 w Parczewie, Publicznego Przedszkola Nr 2 w Parczewie i Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłoce.
Wszystkie dzieci z parczewskich przedszkoli zostały przebadane przez lekarza pediatrę pod kątem prawidłowej podstawy ciała (skrzywienia kręgosłupa, płaskostopie itp.). Lekarz wskazał 70 dzieci (w wieku 3 – 5 lat, bo w tym wieku uznaje UE dzieci za przedszkolne) z wadami postawy wymagającymi terapii. W ramach projektu 70 dzieci (w wieku 3–5 lat), miała możliwości udziału w zajęciach pod fachowym okiem specjalistów, którzy pomagają w korygowaniu wad postawy ciała, zapoznają z ćwiczeniami umożliwiającymi zachowanie prawidłowej postawy przy wykonywaniu codziennych zajęć. Realizacja projektu przyczyni się podniesienia sprawności fizycznej, rozwijania orientacji przestrzennej i kierunkowej dzieci, a także wspomaga korekcję wad postawy ciała.

Wartość projektu / kwota dofinansowania: 139 090,00 zł / 136 880,00 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.


 „Lokalna akademia aktywności zawodowej”

Termin realizacji: 01.09.2009 – 30.06.2010
Cel projektu: Podniesienie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących na obszarze realizacji projektu. Projekt skierowany jest do mieszkańców gmin z powiatu parczewskiego (Parczew, Dębowa Kłoda, Siemień, Jabłoń, Milanów, Podedwórze).
Zakres projektu: Uczestnikami projektu były, które z własnej inicjatywy zainteresowane były nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności.
W ramach projektu realizowane były następujących formy wsparcia:
- Zajęcia językowe (j. angielski): (6 grup po 10 osób) 130h zajęć warsztatowo – wykładowych, 2h wprowadzenia do obsługi komputera i learningu oraz co najmniej 20h indywidualnej pracy na platformie e - learningowej. Szkolenie bloku językowego zakończone egzamin TELC na różnych poziomach zaawansowania (A1, A2, B1, B2).
- Zajęcia komputerowe: (1 grupa 10-osobowa) 120h zajęć w pracowniach komputerowych z dostępem do Internetu. Szkolenie wzbogacał moduł e - learningowy (5h/osobę na platformie e - learningowej). W trakcie zajęć uczestnicy przystąpili do egzaminu ECDL) z 4 modułów.
Wszystkim, którzy nie mieli dostępu do internetu wypożyczano laptopy z bezpłatnym dostępem do internetu.

Wartość projektu / kwota dofinansowania: 245 284,00 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.


„Kształcenie ustawiczne szansą na awans”

Termin realizacji: 2008/2009
Cel projektu: Podniesienie kwalifikacji i umiejętności osób zamieszkujących lub pracujących w gminach Parczew, Siemień, Milanów, Jabłoń i Dębowa Kłoda, ze szczególnym uwzględnieniem osób o niskich kwalifikacjach.
Zakres projektu: Ponad 80 osób wzięło udział w szkoleniach z języka angielskiego a 20 osób w szkoleniu komputerowym. Obydwa szkolenia kończyły uznanymi w Unii Europejskiej się egzaminami potwierdzającymi nabycie umiejętności językowych (certyfikat TELC) lub komputerowych (ECDL w trzech obszarach kompetencji).

Wartość projektu / kwota dofinansowania: 318 840,48 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.