Burmistrz Parczewa – ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w dzierżawę na okres 29 lat mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Parczew:

nieruchomości niezabudowane, przeznaczone do dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną, oznaczone nr ewid. 743 o pow. 1,7430 ha (17430 m²), 744 o pow. 0,9283 ha (9283 m²),
745 o pow. 0,8165 ha (8165 m²) powierzchnia łączna 3,4878 ha (34878 m²) położone
w Parczewie przy ul. Laskowskiej, które na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Parczewa leżą na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem P/S/B – przemysł z dopuszczeniem składów, z dopuszczeniem budownictwa – strefa aktywności gospodarczej.
- cena wywoławcza dzierżawy – czynsz roczny w wysokości – 17439,00 zł; do czynszu
dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.
- wadium wynosi – 2000,00 zł;
Na w/w nieruchomości przetarg zostanie przeprowadzony łącznie.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 20.11.2019r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wysokości, najpóźniej do dnia 18.11.2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493 lub w kasie Urzędu Miejskiego
w Parczewie.
2. Na dowodzie wpłaty wadium lub bankowym potwierdzeniu przelewu winien figurować ten sam podmiot, z którym będzie zawierana umowa dzierżawy imię i nazwisko oraz adres wpłacającego lub nazwę i adres firmy, jeżeli wpłacającym jest osoba prawna. Ponadto należy wskazać oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy wpłacone wadium, tj. nr działki, powierzchnia i położenie.
3. Oferent przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się
z przedmiotem przetargu oraz warunkami najmu zawartymi w umowie.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
• dowód wpłaty wadium lub bankowe potwierdzenie przelewu w wysokości, miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu,
• dokument stwierdzający tożsamość,
• pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
• nr rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium wpłacone do przetargu w przypadku gdy uczestnik przetargu nie wygra,
• w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru (aktualny odpis z KRS, aktualny odpis z innego rejestru, aktualną umowę spółki cywilnej, jawnej itp.), stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot.
• podmioty zagraniczne winny przedłożyć wymienione wyżej dokumenty przetłumaczone na język polski.

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi kwotę czynszu rocznego za dzierżawę płatnego w 2 równych ratach z których termin pierwszej raty ustala się do 30 czerwca każdego roku, termin II raty ustala się do 31 grudnia każdego roku.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone.
W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy
w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.
Uczestnikowi, który przetarg wygrał, wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie, pokój nr 35, II piętro,
tel. 83 355 12 27.

Regulamin przetargu

Parczew dn. 28.10.2019 r.
Sporządził: M. Maliszewski

„Burmistrz Parczewa informuje, że w dniu 22 października 2019 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24, został wywieszony na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, dotyczący uchwały Nr XII/80/2019 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, uchwały Nr XII/81/2019 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy oraz uchwały
Nr XII/82/2019 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.”

Załącznik:

Wykaz lokali