Urząd Miejski w Parczewie zawiadamia, że w dniu 31 lipca 2021 r. o godz. 1800 (I termin) i 1830 (II termin) odbędzie się zebranie wiejskie w celu dokonania wyboru SOŁTYSA sołectwa Siedliki. Miejsce zebrania Siedliki 8.

    Prosi się mieszkańców o jak najliczniejszą obecność na zebraniu.

Burmistrz Parczewa ogłasza przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Parczew:

• przetarg ustny ograniczony na nieruchomość oznaczoną nr ewid. 13, o pow.
0,2084 ha, położoną w Pohulance, gmina Parczew, przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Parczew pod tereny rolne do zalesienia; KW LU1R/00057876/1, nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań,
- cena wywoławcza do przetargu wynosi - 3 800,00 zł;
- wadium wynosi - 300,00 zł.

Przetarg ograniczony do właścicieli działek bezpośrednio sąsiadujących z nieruchomością przeznaczoną do sprzedaży.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu: 09.08.2021 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wysokości, najpóźniej do dnia 9 sierpnia 2021 r. na konto Urzędu Miejskiego w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
• dokument stwierdzający tożsamość,
• pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
• w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody osób reprezentujących podmiot.

Do przetargu mogą przystąpić właściciele działek bezpośrednio sąsiadujących z działką będącą przedmiotem przetargu, którzy złożą:
• wniosek o nabycie nieruchomości, w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu,
• dokument potwierdzający prawo własności do działki sąsiadującej z nieruchomością przeznaczoną do sprzedaży (aktualny odpis z KW, wypis z rejestru gruntów, akt notarialny).

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.
Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie, pokój nr 34, tel. 83 355 12 27.

Burmistrz Parczewa

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PARCZEW

Burmistrz Parczewa informuje, że w dniu 4 maja 2021 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24, został wywieszony na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, dotyczący Uchwały Nr XXXIII/212/2021 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 27 kwietnia 2021 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PARCZEW

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY PARCZEW PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES DO 3 LAT

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomości Gminy Parczew z przeznaczeniem do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY PARCZEW PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES DO 3 LAT