„Burmistrz Parczewa informuje, że w dniu 29 listopada 2022 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24, został wywieszony na okres 21 dni wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, dotyczący Uchwały Nr XLIX/311/2022 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 25 sierpnia 2022 r. oraz Uchwały Nr L/319/2022 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 27 września 2022 r.”

Załącznik:

Tabela 1 - plik pdf

Tabela 2 - plik pdf

 

Burmistrz Parczewa - ogłasza przetarg ustny
na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Parczew:


 Lokal użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej 45, 00 m², położony w Parczewie, przy
ul. Plac Wolności 43 /Hala Staromiejska/, na działce nr 918/2 o pow. 0,0722 ha, KW 30346, przeznaczony na cele handlowo-usługowe lokal wyposażony jest
w instalację elektryczną i centralne ogrzewanie.
 Lokal użytkowy nr 9 o powierzchni użytkowej 22, 50 m², położony w Parczewie, przy
ul. Plac Wolności 43 /Hala Staromiejska/, na działce nr 918/2 o pow. 0,0722 ha, KW 30346, przeznaczony na cele handlowo-usługowe lokal wyposażony jest
w instalację elektryczną i centralne ogrzewanie.

Cena wywoławcza wynajmu 1 m² powierzchni użytkowej wynosi 15,00 zł netto,
do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 24. 11. 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 500,00 zł /słownie: pięćset zł 00/100/ najpóźniej do dnia 22. 11. 2022 r. na konto Urzędu Miejskiego w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493
oraz niezaleganie w podatkach i innych opłatach publiczno-prawnych na rzecz Gminy Parczew.
2. Na dowodzie wpłaty wadium lub bankowym potwierdzeniu przelewu winien figurować ten sam podmiot, z którym będzie zawierana umowa najmu imię i nazwisko oraz adres wpłacającego lub nazwę i adres firmy, jeżeli wpłacającym jest osoba prawna. Ponadto należy wskazać oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy wpłacone wadium, tj. nr lokalu i oznaczenie adresowe.
3. Oferent przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się
z przedmiotem przetargu oraz warunkami najmu zawartymi w umowie.

Lokal można oglądać do dnia 22. 11. 2022 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Parczewie tj. 7³º - 15³º po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
• oświadczenie o niezaleganiu w podatkach i innych opłatach publiczno-prawnych na rzecz Gminy Parczew,
• dokument stwierdzający tożsamość,
• pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
• nr rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium wpłacone do przetargu w przypadku gdy uczestnik przetargu nie wygra,
• w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru (aktualny odpis z KRS, aktualny odpis z innego rejestru, aktualną umowę spółki cywilnej, jawnej itp.), stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę wynajmu za 1 m² powierzchni użytkowej, do której doliczony zostanie podatek VAT 23%.
W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.
Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Zawiadamia się, że w oparciu o obowiązujące przepisy prawa najmowany lokal nie może być wykorzystywany do urządzania w nim gier hazardowych oraz wstawiania automatów do gier hazardowych.
Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie, pokój nr 216, II piętro, tel. 83 355 12 27.

Regulamin przetargu - plik doc

Wzór umowy najmu - plik doc

Wykaz nieruchomości Powiatu Parczewskiego przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

Załączniki:

Uchwała - plik pdf

Załącznik do uchwały - plik pdf

Burmistrz Parczewa ogłasza przetarg ustny
na sprzedaż mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Parczew:

- przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość oznaczoną nr ewid. 973/1 i 974,
o łącznej pow. 1,6059 ha, położoną w Jasionce, gmina Parczew, przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Parczew pod teren powierzchni eksploatacji surowców oraz tereny rolne bez prawa zabudowy; KW LU1R/00037572/4
i LU1R/00058349/5, nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań,
- cena wywoławcza do przetargu wynosi - 39 000,00 zł;
- wadium wynosi - 5 000,00 zł;

- przetarg ustny ograniczony na nieruchomość oznaczoną nr ewid. 864/3, o pow. 0,1770 ha, położoną w Parczewie, gmina Parczew, przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Parczewa pod zieleń niską i wysoką – zieleń parkowa;
KW LU1R/00084755/5, nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań,
- cena wywoławcza do przetargu wynosi - 45 000,00 zł;
- wadium wynosi - 5 000,00 zł;

Przetarg ograniczony do właścicieli działek bezpośrednio sąsiadujących
z nieruchomością przeznaczoną do sprzedaży. Działka bez dostępu do drogi publicznej.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu: 2 grudnia 2022 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wysokości, najpóźniej do dnia 2 grudnia 2022 r. na konto Urzędu Miejskiego w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
- dokument stwierdzający tożsamość,
- pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody osób reprezentujących podmiot.

Do przetargu ograniczonego mogą przystąpić właściciele działek bezpośrednio sąsiadujących z działką będącą przedmiotem przetargu, którzy złożą:
- wniosek o nabycie nieruchomości, w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu,
- dokument potwierdzający prawo własności do działki sąsiadującej z nieruchomością przeznaczoną do sprzedaży (aktualny odpis z KW, wypis z rejestru gruntów, akt notarialny).

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej
w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.
Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie, pokój nr 217, tel. 83 355 12 27.