Burmistrz Parczewa – ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w dzierżawę na okres 20 lat mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Parczew:

nieruchomości niezabudowane, oznaczone nr ewid. 1119/2 o pow. 0,64 ha (6400 m²), kl. RVI, KW LU1R/00053646/2, 1119/3 o pow. 0,41 ha (4100 m²),
kl. RVI – 0,09 ha, S-RVI-0,11 ha, Br-PsVI-0,21 ha, KW LU1R/00053646/2, 1119/4 o pow. 4,66 ha (46600 m²), kl. RV-0,07ha; RIVb-4,00ha, LsV – 0,10 ha, LsVI – 0,49 ha KW LU1R/00050652/6, powierzchnia łączna 5,71 ha (57100 m²), położone w miejscowości Tyśmienica, gm. Parczew, przeznaczone pod działalność agroturystyczną; nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań.
- cena wywoławcza dzierżawy – czynsz roczny w wysokości - 5710,00 zł;
do czynszu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.
- wadium wynosi – 500,00 zł;

Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wysokości, najpóźniej do dnia 12.12.2023 r. na konto Urzędu Miejskiego
w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493.
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
• dowód wpłaty wadium,
• dokument stwierdzający tożsamość,
• pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
• w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru (odpis z KRS), stosowne pełnomocnictwa, dowody osób reprezentujących podmiot.
• podmioty zagraniczne winny przedłożyć wymienione wyżej dokumenty przetłumaczone na język polski.

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi kwotę czynszu rocznego za dzierżawę płatnego
w stosunku rocznym w terminie do 30 września każdego roku.
Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone.
W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.
Uczestnikowi, który przetarg wygrał, wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać
w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie, pokój
nr 216, II piętro, tel. 83 355 12 27.

 

Burmistrz Parczewa

(-) Paweł Kędracki

Parczew dn. 15.11.2023 r.
Sporządził: M. Maliszewski

Załączniki:

Regulamin przetargu - plik pdf

ZARZĄDZENIE Burmistrza Parczewa - plik pdf

Wzór umowy najmu - plik doc

Burmistrz Parczewa – ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Parczew:

 nieruchomości niezabudowane, oznaczone nr ewid. 1207, o pow. 0,5007 ha (5007 m²), kl. RIVb, i nr ewid. 1222, o pow. 0,1999 ha (1999 m²), kl. RIVb położone w Parczewie, obręb Parczew Rolny, objęte księgą wieczystą
KW LU1R/00050491/9, przeznaczone do użytkowania rolniczego.
Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wynosi 0,7006 ha (7006 m²).
- cena wywoławcza dzierżawy – czynsz roczny w wysokości – 420,36 zł;
- wadium wynosi 400,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 24. 11. 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wysokości, najpóźniej do dnia 22. 11. 2023 r. na konto Urzędu Miejskiego
w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493 lub
w kasie Urzędu Miejskiego w Parczewie. Na dowodzie wpłaty wadium lub bankowym potwierdzeniu przelewu winien figurować ten sam podmiot, z którym będzie zawierana umowa dzierżawy imię i nazwisko oraz adres wpłacającego lub nazwę i adres firmy jeśli wpłacającym jest osoba prawna. Ponadto należy wskazać oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy wpłacone wadium, tj. nr działek oraz ich położenie.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
• dokument stwierdzający tożsamość,
• pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
• w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody osób reprezentujących podmiot.

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi kwotę czynszu rocznego za dzierżawę nieruchomości płatną w do 30 września każdego roku.
W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.
Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać
w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie,
pokój nr 216, II piętro, tel. 83 355 12 27.


Burmistrz Parczewa
(-) Paweł Kędracki


Parczew dn. 30.10.2023 r.
Sporządził: M. Maliszewski

Załączniki:

Regulamin przetargu - plik pdf

ZARZĄDZENIE Burmistrza Parczewa - plik pdf

Wzór umowy najmu - plik doc

Burmistrz Parczewa - ogłasza przetarg ustny
na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Parczew:


 Lokal użytkowy nr 3 o powierzchni użytkowej 42, 85 m², położony w Parczewie, przy ul. Plac Wolności 43 /Hala Staromiejska/, na działce nr 918/2 o pow. 0,0722 ha, KW 30346, przeznaczony na cele handlowo-usługowe lokal wyposażony jest w instalację wod. – kan., instalację elektryczną i centralne ogrzewanie.
 Lokal użytkowy nr 9 o powierzchni użytkowej 22, 50 m², położony w Parczewie, przy ul. Plac Wolności 43 /Hala Staromiejska/, na działce nr 918/2 o pow. 0,0722 ha, KW 30346, przeznaczony na cele handlowo-usługowe lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i centralne ogrzewanie.

Cena wywoławcza wynajmu 1 m² powierzchni użytkowej wynosi 15,00 zł netto, w przypadku lokali użytkowych nr 3 oraz 13,00 zł netto w przypadku lokalu nr 9. Do ceny uzyskanej
w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 09. 11. 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu
w wysokości 500,00 zł /słownie: pięćset zł 00/100/ najpóźniej do dnia 07. 11. 2023 r. na konto Urzędu Miejskiego w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493
oraz niezaleganie w podatkach i innych opłatach publiczno-prawnych na rzecz Gminy Parczew.
2. Na dowodzie wpłaty wadium lub bankowym potwierdzeniu przelewu winien figurować ten sam podmiot, z którym będzie zawierana umowa najmu imię i nazwisko oraz adres wpłacającego lub nazwę i adres firmy, jeżeli wpłacającym jest osoba prawna. Ponadto należy wskazać oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy wpłacone wadium, tj. nr lokalu i oznaczenie adresowe.
3. Oferent przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się
z przedmiotem przetargu oraz warunkami najmu zawartymi w umowie.

Lokal można oglądać do dnia 07.11.2023 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Parczewie tj. 7³º - 15³º po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
• oświadczenie o niezaleganiu w podatkach i innych opłatach publiczno-prawnych na rzecz Gminy Parczew,
• dokument stwierdzający tożsamość,
• pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
• nr rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium wpłacone do przetargu
w przypadku gdy uczestnik przetargu nie wygra,
• w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru (aktualny odpis z KRS, aktualny odpis z innego rejestru, aktualną umowę spółki cywilnej, jawnej itp.), stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę wynajmu za 1 m² powierzchni użytkowej, do której doliczony zostanie podatek VAT 23%.
W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.
Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Zawiadamia się, że w oparciu o obowiązujące przepisy prawa najmowany lokal nie może być wykorzystywany do urządzania w nim gier hazardowych oraz wstawiania automatów do gier hazardowych.
Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać
w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie, pokój
nr 216, II piętro, tel. 83 355 12 27.

Załączniki:

Regulamin przetargu - plik pdf

ZARZĄDZENIE NR 1226/23 Burmistrza Parczewa z dnia 5 października 2023 r. - plik pdf

Wzór umowy najmu - plik doc