Burmistrz Parczewa – ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Parczew:

 

- nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr ewid. 920, o pow. 0,12 ha, położona w Jasionce, gmina Parczew, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Parczew pod tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, KW LU1R/00058049/2; nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań;

- cena wywoławcza do przetargu wynosi - 20 000,00 zł;
- wadium wynosi - 1 400,00 zł;
do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

- nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr ewid. 277, o pow. 0,1761 ha, położona w Parczewie Rolnym, przy
ul. Kleeberga, gmina Parczew, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Parczew pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KW LU1R/00050669/8; nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań;

- cena wywoławcza do przetargu wynosi - 92 400,00 zł;
- wadium wynosi - 6 000,00 zł;
do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

- nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr ewid. 336, o pow. 0,6482 ha, położona w Parczewie, przy
ul. Przemysłowej, gmina Parczew, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Parczewa pod przemysł z dopuszczeniem składów, z dopuszczeniem budownictwa – strefa aktywności gospodarczej; KW LU1R/00056777/0; nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań;

- cena wywoławcza do przetargu wynosi - 155 000,00 zł;
- wadium wynosi - 9 300,00 zł;
do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: pierwszego przetargu - 09.08.2019 r., drugiego przetargu – 08.11.2019 r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wysokości, najpóźniej do dnia
17 kwietnia 2020 r. (liczy się termin wpływu środków na rachunek Urzędu) na konto Urzędu Miejskiego w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
- dokument stwierdzający tożsamość,
- pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody osób reprezentujących podmiot.

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej
w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.
Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie, pokój nr 34, II piętro,
tel. 83 355 12 27.

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

10.03.2020 Wykaz lokali użytkowych Gminy Parczew przeznaczonych do najmu na tablicę

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY PARCZEW PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES DO 3 LAT

10.03.2020 Wykaz nieruchomości Gminy Parczew przeznaczonych do dzierżąwy na okres do 3 lat

11.02.2020 r. Wykaz nieruchomości Gminy Parczew przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat