BURMISTRZ PARCZEWA
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA:

Publicznego Przedszkola Nr 1
„Pod Krasnalem", ul. Wojska Polskiego 8 a, 21-200 Parczew.
dla której organem prowadzącym jest Gmina Parczew


1. Do kbnkursu na stanowisko dyrektora mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w 51, 52, 56 oraz 512 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597 z późn.zm.).
2. Zgodnie z 5 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej Iub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 15872 póżn. zm. ), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola;
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej— w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, wtym stażu na stanowisku kierowniczym— w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
— obywatelstwo,
— miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;
e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
f) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 z późn. zm.) —w przypadku cudzoziemca;
g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
]) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów — w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.;
I) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego — w przypadku nauczyciela;
m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
n) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
0) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
p) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
r) oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej;
3. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie (z napisem konkurs na stanowisko dyrektora
Publicznego Przedszkola „Pod Krasnalem" ul. Wojska Polskiego 8a, 21—200 Parczew), z podanym adresem do korespondencji, nr. telefonu, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21—200 Parczew w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 30 czerwca 2020 r.
5. W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Parczewie.
6. Oferty mogą być składane w postaci elektronicznej, przy czym powinny być opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. Na
żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole kandydat jest obowiązany przedstawić
oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2
7. Dodatkowych informacji udziela Referat Oświaty i Kultury (adres jw.), tel. 83 355 12 32.
8. Konkurs na stanowisko dyrektora przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Parczewa.
9. O dokładnym miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci i członkowie komisji
konkursowej zostaną poinformowani indywidualnie.

Burmistrz Parczewa

Załącznik:

Zarządzenie Burmistrza Parczewa z dnia 15 czerwca 2020 r.

Burmistrz Parczewa - ogłasza przetarg ustny
na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Parczew:


 Lokal użytkowy nr 15 o powierzchni użytkowej 31, 44 m², położony w Parczewie, przy ul. Plac Wolności 43 /Hala Staromiejska/, na działce nr 918/2 o pow. 0,0722 ha, KW 30346, przeznaczony na cele handlowo-usługowe lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, instalację wod. – kan. i centralne ogrzewanie.

Cena wywoławcza wynajmu 1 m² powierzchni użytkowej wynosi 15,00 zł netto,
do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 17. 06. 2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 500,00 zł /słownie: pięćset zł 00/100/ najpóźniej do dnia 15. 06. 2020 r. na konto Urzędu Miejskiego w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493 oraz niezaleganie w podatkach i innych opłatach publiczno-prawnych na rzecz Gminy Parczew.
2. Na dowodzie wpłaty wadium lub bankowym potwierdzeniu przelewu winien figurować ten sam podmiot, z którym będzie zawierana umowa najmu imię i nazwisko oraz adres wpłacającego lub nazwę i adres firmy, jeżeli wpłacającym jest osoba prawna. Ponadto należy wskazać oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy wpłacone wadium, tj. nr lokalu i oznaczenie adresowe.
3. Oferent przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się z przedmiotem przetargu oraz warunkami najmu zawartymi w umowie.

Lokal można oglądać do dnia 15. 06. 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Parczewie tj. 7³º - 15³º po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
• oświadczenie o niezaleganiu w podatkach i innych opłatach publiczno-prawnych na rzecz Gminy Parczew,
• dokument stwierdzający tożsamość,
• pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
• nr rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium wpłacone do przetargu w przypadku gdy uczestnik przetargu nie wygra,
• w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru (aktualny odpis z KRS, aktualny odpis z innego rejestru, aktualną umowę spółki cywilnej, jawnej itp.), stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę wynajmu za 1 m² powierzchni użytkowej, do której doliczony zostanie podatek VAT 23%.
W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.
Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Zawiadamia się, że w oparciu o obowiązujące przepisy prawa najmowany lokal nie może być wykorzystywany do urządzania w nim gier hazardowych oraz wstawiania automatów do gier hazardowych.
Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie, pokój nr 35, II piętro, tel. 83 355 12 27.

Załączniki:

Regulamin przetargu

Umowa najmu

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY PARCZEW PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
                NA OKRES DO 3 LAT   
                                                                                                                                                                                                                             

Płna treść ogłoszenie - plik pdf

OGŁOSZENIE

Burmistrz Parczewa - ogłasza przetarg ustny
na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Parczew

 

Lokal użytkowy nr 4  o powierzchni użytkowej 33, 25 m², położony w Parczewie, przy ul. Plac Wolności 43 /Hala Staromiejska/, na działce nr 918/2 o pow. 0,0722 ha,
KW 30346, przeznaczony na cele handlowo-usługowe lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, instalację wod. – kan. i centralne ogrzewanie.


Cena wywoławcza wynajmu 1 m² powierzchni użytkowej wynosi 15,00 zł netto,

do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 20. 05. 2020 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 500,00 zł /słownie: pięćset zł 00/100/ najpóźniej do dnia 18. 05. 2020 r. na konto Urzędu Miejskiego w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493 oraz niezaleganie w podatkach i innych opłatach publiczno-prawnych na rzecz Gminy Parczew.

2. Na dowodzie wpłaty wadium lub bankowym potwierdzeniu przelewu winien figurować ten sam podmiot, z którym będzie zawierana umowa najmu imię i nazwisko oraz adres wpłacającego lub nazwę i adres firmy, jeżeli wpłacającym jest osoba prawna. Ponadto należy wskazać oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy wpłacone wadium, tj. nr lokalu i oznaczenie adresowe.

3. Oferent przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się z przedmiotem przetargu oraz warunkami najmu zawartymi w umowie.

Lokal można oglądać do dnia 18. 05. 2020  r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Parczewie tj. 7³º - 15³º  po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:

  • oświadczenie o niezaleganiu w podatkach i innych opłatach publiczno-prawnych na rzecz Gminy Parczew,
  • dokument stwierdzający tożsamość,
  • pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
  • nr rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium wpłacone do przetargu w przypadku gdy uczestnik przetargu nie wygra,
  • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru (aktualny odpis z KRS, aktualny odpis z innego rejestru, aktualną umowę spółki cywilnej, jawnej itp.), stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę wynajmu za 1 m² powierzchni użytkowej, do której doliczony zostanie podatek VAT 23%.

W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.

Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania  przyczyny.

Zawiadamia się, że w oparciu o obowiązujące przepisy prawa najmowany lokal nie może być wykorzystywany do urządzania w nim gier hazardowych oraz wstawiania automatów do gier hazardowych.

Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie, pokój nr 35, II piętro, tel. 83 355 12 27.

Załaczniki:

Regulamin przetargu

Umowa najmu

 

Parczew dn. 11. 05. 2020  r.

Sporządził: M. Maliszewski