Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomości Gminy Parczew z przeznaczeniem do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY PARCZEW PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES DO 3 LAT

Burmistrz Parczewa – ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Parczew:

 nieruchomości niezabudowane, oznaczone nr ewid. 1207, o pow. 0,5007 ha (5007 m²), kl. RIVb, i nr ewid. 1222, o pow. 0,1999 ha (1999 m²), kl. RIVb położone w Parczewie, obręb Parczew Rolny, objęte księgą wieczystą
KW 50491, przeznaczone do użytkowania rolniczego.
Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wynosi 0,7006 ha (7006 m²). Nieruchomości bez obciążeń i zobowiązań.
- cena wywoławcza dzierżawy – czynsz roczny w wysokości – 220,00 zł;
- wadium wynosi 220,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 02. 12. 2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wysokości, najpóźniej do dnia 30. 11. 2020 r. na konto Urzędu Miejskiego
w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493 lub
w kasie Urzędu Miejskiego w Parczewie.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
• dokument stwierdzający tożsamość,
• pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
• w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody osób reprezentujących podmiot.

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi kwotę czynszu rocznego za dzierżawę nieruchomości płatną w do 30 września każdego roku.
W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy
w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.
Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać
w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie,
pokój nr 35, II piętro, tel. 83 355 12 27.


Burmistrz Parczewa
( - - )            

Załączniki:

Regulamin przetargu

Wzór umowy

Zarządzenie Burmistrza

 

Parczew dn. 16.11.2020 r.
Sporządził: M. Maliszewski

Burmistrz Parczewa – ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Parczew:

  • nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym 190, o pow. 0,54 ha, położona w Jasionce, gmina Parczew, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Parczew pod tereny rolne bez prawa zabudowy,
    KW LU1R/00045954/5; nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań;

- cena wywoławcza do przetargu wynosi              - 10 000,00 zł;

- wadium wynosi                                                 -   1 000,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2020 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim
w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wysokości, najpóźniej do dnia 7 grudnia 2020 r. (liczy się termin wpływu środków na rachunek Urzędu) na konto Urzędu Miejskiego w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew
Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493.

Termin pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie przedmiotowej nieruchomości – 26.10.2020 r.

Przy przetargu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1362,z późn. zm.).

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:

  • dokument stwierdzający tożsamość,
  • pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
  • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody osób reprezentujących podmiot.

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca nieruchomości.

W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej
w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.

Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie, pokój nr 34, II piętro,