Zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Parczewa z dnia 31 sierpnia 2021 r. znak: NP.6720.1.2020 wykładam poprzez udostępnienie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Parczew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 09.09.2021 r. do 08.10.2021 r.

Pełna treść obwieszczenia Burmistrza Parczewa z dnia 31 sierpnia 2021 r. znak: NP.6720.1.2020 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Parczew dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej UM Parczew w zakładce: Ogłoszenia, Aktualności oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie.

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Parczew

Prognoza Miasto Parczew - załącznik graficzny

Prognoza oddziaływania na środowisko m. Parczew - studium.pdf

zał. nr 1 Uwarunkowania (tekst)

zał. nr 2 Kierunki (tekst)

zał. nr 3 Uwarunkowania (rysunek)

zał. nr 4 Kierunki (rysunek)

Burmistrz Parczewa - ogłasza przetarg ustny
na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Parczew:

 Lokal użytkowy nr 9 o powierzchni użytkowej 22, 50 m², położony w Parczewie, przy
ul. Plac Wolności 43 /Hala Staromiejska/, na działce nr 918/2 o pow. 0,0722 ha, KW 30346, przeznaczony na cele handlowo-usługowe lokal wyposażony jest
w instalację elektryczną i centralne ogrzewanie.
Cena wywoławcza wynajmu 1 m² powierzchni użytkowej wynosi 15,00 zł netto,
do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
1. Przetarg odbędzie się w dniu 22. 09. 2021 r. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Parczewie przy
ul. Warszawskiej 24.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 500,00 zł /słownie: pięćset zł 00/100/ najpóźniej do dnia 20. 09. 2021 r. na konto Urzędu Miejskiego w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493
oraz niezaleganie w podatkach i innych opłatach publiczno-prawnych na rzecz Gminy Parczew.
2. Na dowodzie wpłaty wadium lub bankowym potwierdzeniu przelewu winien figurować ten sam podmiot, z którym będzie zawierana umowa najmu imię i nazwisko oraz adres wpłacającego lub nazwę i adres firmy, jeżeli wpłacającym jest osoba prawna. Ponadto należy wskazać oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy wpłacone wadium, tj. nr lokalu
i oznaczenie adresowe.
3. Oferent przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się
z przedmiotem przetargu oraz warunkami najmu zawartymi w umowie.

Lokal można oglądać do dnia 20. 09. 2021 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Parczewie tj. 7³º - 15³º po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
• dowód wpłaty wadium lub bankowe potwierdzenie przelewu w wysokości, miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu,
• oświadczenie o niezaleganiu w podatkach i innych opłatach publiczno-prawnych na rzecz Gminy Parczew,
• dokument stwierdzający tożsamość,
• pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
• nr rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium wpłacone do przetargu w przypadku gdy uczestnik przetargu nie wygra,
• aktualny wypis z CEIDG prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii jako ministra właściwego ds. gospodarki (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
• w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru (aktualny odpis z KRS, aktualny odpis z innego rejestru, aktualną umowę spółki cywilnej, jawnej itp.), stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę wynajmu za 1 m² powierzchni użytkowej, do której doliczony zostanie podatek VAT 23%.
W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.
Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Zawiadamia się, że w oparciu o obowiązujące przepisy prawa najmowany lokal nie może być wykorzystywany do urządzania w nim gier hazardowych oraz wstawiania automatów do gier hazardowych.
Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie, pokój nr 35, II piętro, tel. 83 355 12 27.

Załączniki:

Regulamin przetargu

Wzór umowy