Burmistrz Parczewa – ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Parczew:

 nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym 190, o pow. 0,54 ha,
położona w Jasionce, gmina Parczew, przeznaczona w planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy Parczew pod tereny rolne bez prawa zabudowy,
KW LU1R/00045954/5; nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań;

- cena wywoławcza do przetargu wynosi - 10 000,00 zł;
- wadium wynosi - 1 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2020 r. o godz. 10 00 w Urzędzie Miejskim
w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej
wysokości, najpóźniej do dnia 21 października 2020 r . (liczy się termin wpływu środków na
rachunek Urzędu) na konto Urzędu Miejskiego w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew
Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493.

Przy przetargu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu
ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1362,z późn. zm.).

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
 dokument stwierdzający tożsamość,
 pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
 w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa,
dowody osób reprezentujących podmiot.

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej
w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.
Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie, pokój nr 34, II piętro, tel. 83 355 12 27.

Burmistrz Parczewa przypomina o możliwości składania wniosków do zmiany Studium na terenie miasta (zakres zmiany obejmuje wyłącznie obręb geodezyjny Parczew Miasto).

Wnioski należy składać do dnia 10 sierpnia 2020 r.

Pełna treść ogłoszenia o przystąpieniu do zmiany Studium na terenie miasta znajduje się pod adresem: https://umparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=80&p1=szczegoly&p2=1535539

Aktualne przeznaczenie działki w studium można znaleźć korzystając z Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Parczew pod adresem: http://sip.gison.pl/parczew lub dzwoniąc pod nr tel. 83 355 12 27.

Załączniki: Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu.