Burmistrz Parczewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Parczew:

 

nieruchomość niezabudowana oznaczona nr ewid. 339/1 o pow. 0,4052 ha, położona w Parczewie, przy ul. Polnej, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Parczewa pod przemysł z dopuszczeniem składów i budownictwa; KW LU1R/00059647/1, nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań,

- cena wywoławcza do przetargu wynosi              - 81 040,00 zł;

- wadium wynosi                                                 -   4 052,00 zł;

do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2018 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wysokości, najpóźniej do dnia 17 września 2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostaje na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie,  na stronie BIP, w „Słowie Podlasia” oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Parczew

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:

  • dowód wpłaty wadium,
  • dokument stwierdzający tożsamość,
  • pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
  • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody osób reprezentujących podmiot.

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca nieruchomości.

W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.

Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie, pokój nr 34, II piętro, tel. 83 355 12 27.