Burmistrz Parczewa – ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Parczew:

 nieruchomości niezabudowane, oznaczone nr ewid. 1207, o pow. 0,5007 ha (5007 m²), kl. RIVb, i nr ewid. 1222, o pow. 0,1999 ha (1999 m²), kl. RIVb położone w Parczewie, obręb Parczew Rolny, objęte księgą wieczystą
KW 50491, przeznaczone do użytkowania rolniczego.
Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wynosi 0,7006 ha (7006 m²). Nieruchomości bez obciążeń i zobowiązań.
- cena wywoławcza dzierżawy – czynsz roczny w wysokości – 220,00 zł;
- wadium wynosi 220,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 02. 12. 2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wysokości, najpóźniej do dnia 30. 11. 2020 r. na konto Urzędu Miejskiego
w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493 lub
w kasie Urzędu Miejskiego w Parczewie.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
• dokument stwierdzający tożsamość,
• pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
• w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody osób reprezentujących podmiot.

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi kwotę czynszu rocznego za dzierżawę nieruchomości płatną w do 30 września każdego roku.
W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy
w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.
Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać
w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie,
pokój nr 35, II piętro, tel. 83 355 12 27.


Burmistrz Parczewa
( - - )            

Załączniki:

Regulamin przetargu

Wzór umowy

Zarządzenie Burmistrza

 

Parczew dn. 16.11.2020 r.
Sporządził: M. Maliszewski