Burmistrz Parczewa – ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Parczew:

  • nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym 190, o pow. 0,54 ha, położona w Jasionce, gmina Parczew, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Parczew pod tereny rolne bez prawa zabudowy,
    KW LU1R/00045954/5; nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań;

- cena wywoławcza do przetargu wynosi              - 10 000,00 zł;

- wadium wynosi                                                 -   1 000,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2020 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim
w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w podanej wysokości, najpóźniej do dnia 7 grudnia 2020 r. (liczy się termin wpływu środków na rachunek Urzędu) na konto Urzędu Miejskiego w Parczewie PKO BP Oddz. Parczew
Nr 94 1020 3206 0000 8302 0006 4493.

Termin pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie przedmiotowej nieruchomości – 26.10.2020 r.

Przy przetargu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1362,z późn. zm.).

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:

  • dokument stwierdzający tożsamość,
  • pełnomocnictwo notarialne w przypadku reprezentowania innej osoby,
  • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis w właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody osób reprezentujących podmiot.

Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponosi nabywca nieruchomości.

W przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej
w oznaczonym miejscu i terminie, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni się nieważnym.

Burmistrz Parczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje o przetargu zawiera Regulamin przetargu, z którym można się zapoznać w Referacie Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Parczewie, pokój nr 34, II piętro,