BURMISTRZ PARCZEWA
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA:

Publicznego Przedszkola Nr 1
„Pod Krasnalem", ul. Wojska Polskiego 8 a, 21-200 Parczew.
dla której organem prowadzącym jest Gmina Parczew


1. Do kbnkursu na stanowisko dyrektora mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w 51, 52, 56 oraz 512 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597 z późn.zm.).
2. Zgodnie z 5 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej Iub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 15872 póżn. zm. ), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola;
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej— w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, wtym stażu na stanowisku kierowniczym— w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
— obywatelstwo,
— miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;
e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
f) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 z późn. zm.) —w przypadku cudzoziemca;
g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
]) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów — w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.;
I) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego — w przypadku nauczyciela;
m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
n) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
0) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
p) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
r) oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej;
3. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie (z napisem konkurs na stanowisko dyrektora
Publicznego Przedszkola „Pod Krasnalem" ul. Wojska Polskiego 8a, 21—200 Parczew), z podanym adresem do korespondencji, nr. telefonu, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21—200 Parczew w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 30 czerwca 2020 r.
5. W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Parczewie.
6. Oferty mogą być składane w postaci elektronicznej, przy czym powinny być opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. Na
żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole kandydat jest obowiązany przedstawić
oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2
7. Dodatkowych informacji udziela Referat Oświaty i Kultury (adres jw.), tel. 83 355 12 32.
8. Konkurs na stanowisko dyrektora przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Parczewa.
9. O dokładnym miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci i członkowie komisji
konkursowej zostaną poinformowani indywidualnie.

Burmistrz Parczewa

Załącznik:

Zarządzenie Burmistrza Parczewa z dnia 15 czerwca 2020 r.