Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” ogłasza nabór wstępnych pomysłów biznesowych związanych z utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

Nabór realizowany jest w ramach projektu „Bialski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 3.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Termin rozpoczęcia naboru od 16.02.2024 roku
Nabór pomysłów ma formę naboru ciągłego, w ramach rund, tzn. ocena złożonych pomysłów dokonywana jest cyklicznie w turach – po 2 tury w miesiącu:
• 1 tura w danym miesiącu – od 1 do 15 dnia danego miesiąca,
• 2 tura w danym miesiącu – od 16 do ostatniego dnia danego miesiąca.

Do oceny kierowane są pomysły, które wpłyną w danej turze konkursowej.

Uwaga!
Niniejszy nabór jest elementem pierwszego etapu w ubieganiu się o wsparcie finansowe w formie stawek jednostkowych na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym (PS) i obejmuje:
1) nabór wniosków wstępnych – pomysłów na biznes (ścieżka inkubacyjna),
2) usługę doradczą w zakresie przygotowania biznesplanu (wsparcie doradcze).
Najlepsze pomysły biznesowe, złożone w ramach naboru, otrzymają wsparcie doradcze ze strony doradców OWES, w trakcie którego zostaną opracowane właściwe biznesplany planowanego przedsięwzięcia biznesu społecznego.

Kolejnym etapem w ubieganiu się o wsparcie finansowe będzie wybór biznesplanów do dofinansowania – udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym.
Ubieganie się o udzielenie ww. wsparcia finansowego jest uzależnione od pozytywnego przejścia ścieżki inkubacyjnej oraz wsparcia doradczego.

JAKIE WSPARCIE FINANSOWE MOŻNA UZYSKAĆ?
A. Wsparcie finansowe na utworzenie miejsca pracy w PS
– wysokość stawki jednostkowej na utworzenie miejsca pracy w PS wynosi 31.229,00 zł na jedno miejsce pracy,
wsparcie finansowe na utworzenie miejsca pracy w PS jest udzielane wyłącznie na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej,
– jedno PS może uzyskać wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie maksymalnie 10 miejsc pracy, jako:
a) nowotworzone PS lub PES przekształcany w PS,
b) istniejące PS, niekorzystające ze wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy,
c) istniejące PS, korzystające ze wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy, po
upływie okresu trwałości dla wszystkich stworzonych wcześniej miejsc pracy.

B. Wsparcie finansowe na utrzymanie miejsca pracy w PS
– wysokość stawki jednostkowej na utrzymanie miejsca pracy w PS wynosi:
a) 32.400,00 zł – w przypadku utrzymania miejsca pracy na pełen etat przez 12 miesięcy,
b) 24.300,00 zł – w przypadku utrzymania miejsca pracy na ¾ etatu przez 12 miesięcy,
c) 16.200,00 zł – w przypadku utrzymania miejsca pracy na ½ etatu przez 12 miesięcy
i jest kwalifikowalna tylko łącznie ze stawką jednostkową na utworzenie miejsca pracy w PS.

C. Wsparcie realizacji indywidualnego procesu reintegracji w PS
– dofinansowywanie realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego (IPR) – wypłata wsparcia reintegracyjnego w wysokości do 5.000,00 zł na jednego pracownika w celu dofinansowania realizacji IPR,
– wsparciem będą mogli być objęci tylko pracownicy, o których mowa w art. 2 pkt 6 lit. b, d, e, g, h, i oraz l ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY
1) Osoby fizyczne
• zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego,
• posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
• zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na terenie jednego z powiatów subregionu bialskiego, tj.: bialski, lubartowski, łukowski, radzyński, parczewski, Miasto Biała Podlaska.
2) Podmioty
• mające siedzibę lub oddział (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na terenie jednego z powiatów subregionu bialskiego, tj.: bialski, lubartowski, łukowski, radzyński, parczewski, Miasto Biała Podlaska, w tym m.in.:
a) przedsiębiorstwa społeczne,
b) podmioty ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia się w PS,
c) osoby prawne tworzące grupę inicjatywną, zainteresowane utworzeniem nowego PS.

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW
1. Wypełniony i podpisany Wstępny pomysł biznesowy należy złożyć w Biurze projektu:
Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”
ul. Racławicka 38-44, lok. 305
21-040 Świdnik
poniedziałek – piątek
w godzinach 9.00 – 15.00
2. W przypadku osób, zarówno fizycznych jak i prawnych, planujących w grupie założenie przedsiębiorstwa społecznego, grupa osób składa jeden wstępny pomysł biznesowy, podpisany przez wszystkie osoby planujące w grupie założenie przedsiębiorstwa społecznego.
3. Wniosek musi być sporządzony na właściwym formularzu, komputerowo lub ręcznie (w takim przypadku czytelnie, wielkimi literami) w języku polskim, musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola oraz być podpisany przez osobę/y ubiegające się o wsparcie w miejscu wskazanym we wniosku.
4. W przypadku wniosku składanego przez osoby prawne podpis musi złożyć osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu podmiotu i jednocześnie osoba/y ta/e powinna/y być umocowana/e do podpisania i złożenia wniosku.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
od 16.02.2024 roku do 31.12.2024 roku

Wstępny pomysł biznesowy może zostać złożony osobiście, za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych bądź kuriera.
Decyduje data wpływu do Biura Projektu.
Wstępny pomysł biznesowy złożony po terminie wyznaczonym przez Realizatora projektu nie będzie rozpatrywany i zostanie automatycznie odrzucony.

Ocena złożonych Wstępnych pomysłów biznesowych obejmować będzie etapy:
1) ocena formalna pomysłu na biznes,
2) ocena merytoryczna pomysłu na biznes,
3) prezentacja pomysłu na biznes przed Komisją rekrutacyjną.
Zasady procesu rekrutacji oraz uczestnictwa w ścieżce inkubacyjnej przygotowującej do utworzenia miejsc pracy w PS oraz we wsparciu doradczym reguluje Regulamin wsparcia zmierzającego do przyznania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

Informacji na temat naboru, a także warunków uzyskania wsparcia finansowego udzielają doradcy kluczowi oraz biznesowi:
Doradca biznesowy
Agnieszka Magdziarz-Orłowska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 604 540 597
poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00

Doradca kluczowy
Sylwia Czmuda
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 731 912 965
poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 15.00

Doradca kluczowy
Jakub Gołoś
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 501 868 598
poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 15.00

modrzew logo

Informacja prasowa Ministerstwa Cyfryzacji. Warszawa, 28 maja 2024 r.

Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0

Liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze dane rośnie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło więc do aplikacji mObywatel 2.0 usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik może zastrzec swój numer PESEL, cofnąć zastrzeżenie i ponownie je ustawić. Widzi też, jakie firmy i instytucje sprawdzały jego numer PESEL i z jakiego powodu. Od 1 czerwca 2024 instytucje finansowe będą miały obowiązek sprawdzenia statusu numeru PESEL np. przed udzieleniem pożyczki.

W związku ze wzrostem przestępczości z wykorzystaniem skradzionych danych osobowych* Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik aplikacji mObywatel 2.0 może:

• zastrzec swój numer PESEL,
• cofnąć zastrzeżenie (bezterminowo lub czasowo),
• dowiedzieć się, kto sprawdzał jego numer PESEL i z jakiego powodu,
• sprawdzić historię swoich zastrzeżeń.

Zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

Zastrzeżenie numeru PESEL zabezpiecza przed niechcianym kredytem lub zakupem na raty.

Po zastrzeżeniu numeru PESEL nadal można:

• pójść do lekarza,
• zrealizować receptę,
• kupić bilety lotnicze,
• załatwić sprawę w urzędzie.

Cofanie zastrzeżenia numeru PESEL jest szczególnie przydatne, kiedy chcemy z niego skorzystać, np. wziąć kredyt lub kupić sprzęt na raty. Po cofnięciu zastrzeżenia można ponownie zabezpieczyć swój numer PESEL najwcześniej po upływie 30 minut.

Historia numeru PESEL w aplikacji

Kolejną przydatną funkcją usługi Zastrzeż PESEL jest historia, w której sprawdzimy:

• daty zastrzeżeń numeru PESEL,
• kto, kiedy i z jakiego powodu sprawdzał nasz numer PESEL.

Funkcja nie tylko daje wgląd w historyczne operacje, ale też pomaga w wychwyceniu prób nieuprawnionego wykorzystania numeru PESEL.

Zastrzeżony PESEL – weryfikacja już od czerwca

Od 1 czerwca 2024 banki i inne instytucje będą miały obowiązek sprawdzać, czy PESEL jest zastrzeżony np. przed udzieleniem kredytu. Jeśli mimo zastrzeżenia powstanie zobowiązanie, instytucje te nie będą mogły dochodzić roszczeń z tego tytułu. Tym bardziej warto korzystać z usługi Zastrzeż PESEL i chronić swoje dane.

* Źródło: https://dokumentyzastrzezone.pl/wp-content/uploads/2024/04/infodok-2024.01-03-wydanie-57-sklad-240419-gk04.pdf (dostęp 28.05.2024)

Więcej informacji o aplikacji i usłudze Zastrzeż PESEL znajdziesz na stronie www.info.mObywatel.gov.pl

Film instruktażowy o usłudze Zastrzeż PESEL: https://www.youtube.com/watch?v=oJqNj5wH__Y

Ulotka zastrzeż PESEL - plik pdf

Zastrzeż swój PESEL grafikaEkran NiezastrzeżonyEkran Zastrzeżony

W dniu 25 maja 2024 r na Zbiorniku Relaks w Parczewie z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka odbyły się zawody w wędkarstwie spławikowym o Puchar Burmistrza Parczewa. Impreza zorganizowana przez Zarząd Koła PZW Parczew-Miasto pod patronatem Burmistrza Parczewa, który ufundował Puchary, medale i nagrody rzeczowe zgromadziła 33 młodych wędkarzy z Parczewa i okolic. Zawody przebiegały w miłej i sportowej atmosferze i niemal wszyscy mieli złowione ryby. Każdy z uczestników otrzymał za udział paczkę zanęty na ryby.
Najlepszymi w kat. dzieci młodsze okazali się:
1. Abramiuk Nikodem -1380 pkt
2. Suchorab Igor - 1100 pkt
3. Pietruszewski Krzysztof -840 pkt
W kat. dzieci starszych najlepszymi okazali się:
1.Wróblewski Adam - 1850 pkt
2 Wróblewski Miłosz- 660 pkt
3.Rabczun Marcel- 640 pkt
Zwycięzcom puchary , medale i nagrody osobiście wręczył Burmistrz Parczewa Pan Paweł Kędracki.
Po zakończeniu zawodów wszyscy spotkali się przy grillu, gdzie były kiełbaski słodycze i napoje ufundowane przez sponsorów: firmy : ALMA Parczew, ZEMAT Wohyń, FABEL Parczew, Hurtownia Piskorski Piotr, Sklep Handel Art. Przemysłowymi Jacek Bloch Parczew.
W imieniu organizatorów dziękujemy bardzo uczestnikom zawodów, Patronowi zawodów Panu Burmistrzowi oraz sponsorom i czekamy na kolejne imprezy.
Tekst: Jan Najs
Foto: Ryszard Włoszek

1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieciPZW Parczew 25.05.2024 34 Copy1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci1 zawody wędkarskie dla dzieci

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie był organizatorem Otwartego Turnieju Tenisa Ziemnego na Otwarcie Sezonu 2024 w Parczewie. Impreza odbyła się w dniu 11 Maja 2024 na kortach MOSiR w Parczewie przy Al. Jana Pawła II 1. Zawody przebiegały przy pięknej pogodzie i sportowej rywalizacji do późnych godzin wieczornych. Organizatorzy rozlosowali zawodników do 4 grup eliminacyjnych. Mecze rozstrzygane były w jednym secie. Z każdej grupy do dalszych gier przechodziło po 2 najlepszych zawodników. Następnie rozegrano ćwierćfinały, półfinały i mecze decydujące o końcowych miejscach w turnieju.

Więcej informacje na stronie MOSiR w Parczewie - przekierowanie na stronę

Tenis ziemny

Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut ADN sp. z o.o. sp. k. zapraszają do udziału w projekcie Akademia GOZ, o numerze FERS.01.03-IP.09-0086/23.

Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus; Priorytet I. Umiejętności; Działanie 01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki;

Szczegółowe informację dostępne są na stronie internetowej projektu
Akademia GOZMapa dotacji.

Plakat - plik pdf

Plakat GOZ