BURMISTRZ PARCZEWA – GMINNY KOMISARZ SPISOWY
OGŁASZA DODATKOWY NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r.
o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728, z późn. zm.) ogłasza się dodatkowy nabór na dwóch rachmistrzów terenowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Parczew.
I. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:
1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Parczew
3) posiadać wykształcenie co najmniej średnie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
3) niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Informacje dla osób składających oferty:

1) kandydat na rachmistrza terenowego musi przejść szkolenie z części teoretycznej
i praktycznej on line, zakończone egzaminem e/m learning. Część teoretyczna będzie obejmowała: metodologię, organizację, bezpieczeństwo danych w spisie, w tym ochronę danych osobowych i popularyzację, zaś część praktyczna prowadzona będzie w formie warsztatów, polegającą na pracy w programach służących do zbierania danych.
2) rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
• po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
• po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.
3) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem Urzędu Statystycznego w Lublinie.
4) wynagrodzenie rachmistrza terenowego ustala się iloczyn stawki:
• 37,00 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów
z użytkownikiem gospodarstwa rolnego
• 20,00 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów telefonicznych
z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.

III. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

1) zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, wykształcenie,
2) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz z klauzulą następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
3) klauzulę informacyjną.

IV. Termin składania ofert: niezwłocznie

V. Miejsce składania ofert:

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
sekretariat (pok. nr 8, I piętro)

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Parczewie.

Kandydaci, którzy złożą dokumenty zostaną poinformowani telefonicznie o szkoleniu kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 83 355-12-27.

Załączniki:

Oświadczenie kandydata

Klauzula informacyjna

 

Burmistrz Parczewa
Gminny Komisarz Spisowy
Paweł Kędracki

infografika na stronę internetową PSR2020