herb Parczewa   Na podstawie art. art. 15 zzr ust. 1 i art. 15 zzs ust. 1, 8 i 10 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.568) oraz art. 15 zzs ust. 2a i 8a ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) informuję, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19


1) Bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:

a) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,
b) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
c) przedawnienia,
d) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,
e) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,
f) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów - nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.


2) Bieg terminów procesowych i sądowych w:

a) postępowaniach egzekucyjnych,
b) postępowaniach administracyjnych,
c) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.


3) Bieg terminów:

a) na milczące załatwienie sprawy,
b) w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,
c) na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

4) Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów nie dotyczy terminów:

a) opiniowania i uzgadniania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektu planu miejscowego, o których mowa odpowiednio w art. 11 pkt 5, art. 17 pkt 6, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
b) o których mowa w art. 11 pkt 1, art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
c) wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w art. 59 ust. 1-2a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
d) przedstawienie stanowiska lub warunków, o którym mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
e) zajęcie stanowiska lub wyrażenie opinii, o których mowa w art. 37b ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
f) zajęcie lub wyrażenie stanowiska, o których mowa w art. 53 ust. 5 i 5c oraz art. 60 ust. 1a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5) W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych.

6) W tym też okresie:

a) nie stosuje się przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu i podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie (co oznacza, iż w toczących się obecnie postępowaniach przed tutejszym Organem, strony tego postępowania nie będą zawiadamiane odrębnym pismem o zmianie terminu załatwienia sprawy),
b) organom lub podmiotom prowadzącym odpowiednio postępowanie lub kontrolę nie wymierza się kar, grzywien ani nie zasądza się od nich sum pieniężnych za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa.

 


Burmistrz Parczewa
(-) Kędracki Paweł