logo lawp bigDzięki zwiększonej alokacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, w tym roku lubelscy przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na rozwój działalności badawczo-rozwojowej, celem opracowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Niewątpliwie możliwość dofinasowania projektów w ramach Działania 1.2 przyczyni się do wzrostu innowacji wytwarzanych i wdrażanych przez przedsiębiorstwa w regionie.

Informacja