Czcionka: A- A A+

REFERATY URZĘDU MIEJSKIEGO W PARCZEWIE

URZĄD MIEJSKI W PARCZEWIE

adres: 21-200 Parczew, ul. Warszeawska 24
tel. +48 83.355 12 24
fax +48 83 355 12 26
www: www.parczew.com
e-mail:sekretariat(at)parczew.com

NIP: 5390006130
Regon: 000524140

Godziny pracy UM:

 • poniedziałek - piątek: od 7.30 do 15.30


Godziny pracy kasy UM:

 • poniedziałek - piątek: od 8.00 do 15.00 przerwa od 13.00 do 14.00


Konta bankowe:
PKO BP O/PARCZEW NR: 90 1020 3206 0000 8602 0006 3933

 

REFERATY URZĘDU MIEJSKIEGO W PARCZEWIE


{spoiler title=REFERAT ORGANIZACYJNO PRAWNY opened=1}

REFERAT ORGANIZACYJNO PRAWNY

I piętro, pokój nr 1,2,3,4,5
Kierownik referatu: mgr Agnieszka Hawryluk
Kontakt e-mail: inwestycje(at)parczew.com
tel. 83 355 12 36
83 355 12 37
Do zadań referatu należy m.in.:

 • przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
 • prowadzenie ewidencji korespondencji,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu,
 • przygotowywanie pomieszczeń i obsługa (w tym protokołowanie) spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza i Sekretarza,
 • utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd oraz prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem  i ochroną fizyczna budynku Urzędu,
 • prowadzenie adaptacji, remontów oraz napraw i konserwacji budynku Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,
 • analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,
 • zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
 • podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowa-dzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej komisji i Burmistrza,
 • obsługa sesji Rady  oraz pracy komisji Rady,
 • obsługa spotkań radnych z wyborcami,
 • prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postaowień Rady i jej komisji,
 • przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
 • prowadzenie spraw bhp i socjalnych w Urzędzie oraz okresowa ich analiza,
 • przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
 • ewidencja czasu pracy pracowników,
 • kompletowanie wniosków emerytalno – rentowych,
 • przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących bhp,
 • rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,organizowanie narad sołtysowskich,
 • prowadzenie zakładowej działalności socjalnej na rzecz emerytów i rencistów,
 • wykonywanie małej poligrafii (w tym pisanie na maszynie ) dla potrzeb Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza,pr
 • owadzenie obsługi prawnej Urzędu,
 • przyjmowanie pism sądowych i innych organów i wywieszanie ich na tablicy informacyjnej w Urzędzie,
 • administrowanie siecią komputerową,
 • utrzymanie systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego  skład,
 • ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, pełnienie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji, prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony WWW miasta,

{/spoiler}

REFERAT OŚWIATY I KULTURY

I piętro, pokój nr 1, 2, 3
Kierownik referatu: inż. Stanisław Chojak
Kontakt e-mail: oswiata(at)parczew.com
tel. 83 355 12 32
Do zadań referatu należy m.in.:

 • zakładanie, przekształcania i likwidowanie gminnych jednostek oświatowych,
 • utrzymywanie tych jednostek,
 • kształtowanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
 • zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
 • zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do  i ze szkoły,
 • powierzanie stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk,
 • ocenianie dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
 • prowadzenie spraw w zakresie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
 • prowadzenie zadań związanych z kulturą, kulturą fizyczną oraz turystyką,
 • prowadzenie ewidencji placówek upowszechniania kultury, kultury fizycznej oraz turystyki,
 • tworzenie warunków do upowszechniania kultury i kultury fizycznej,
 • prowadzenie innych zadań gminy związanych z upowszechnianiem kultury wynikających z ustaw: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o kulturze fizycznej, bibliotekach, ochronie dóbr kultury i innych, oraz przepisów wykonawczych

URZĄD STANU CYWILNEGO

I piętro, pokój nr 12,13
Kierownik USC: mgr Elżbieta Lipnicka
Kontakt e-mail: usc(at)parczew.com
tel. 83 355 12 33

Do zadań referatu należy m.in.:

 • prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi rodzinno – opiekuńczych,
 • rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych wydarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
 • sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,
 • sporządzanie i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
 • przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
 • wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,
 • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

   

REFERAT PROMOCJI I ROZWOJU

II piętro, pokój nr 35
Kierownik referatu: mgr Janusz Tryniecki
Kontakt e-mail: promocja(at)parczew.com
tel. 83 355 12 34

Do zadań referatu należy m.in.:

 • przygotowywanie wniosków, celem pozyskiwania środków na inwestycje realizowane przez gminę z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 • koordynowanie pozyskiwania środków pomocowych, w tym koordynowania sporządzania wniosków,
 • współdziałanie z poszczególnymi referatami Urzędu, gminnymi jednostkami organizacyjnymi, instytucjami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w sprawach dotyczących funduszy strukturalnych,
 • upowszechnianie informacji o dostępnych środkach strukturalnych Unii Europejskiej wśród lokalnych przedsiębiorców i rolników oraz udzielania pomocy w zakresie ich pozyskiwania,
 • opracowywanie projektów programów rozwoju gospodarczego gminy,
 • przeprowadzanie szkoleń i akcji informacyjnych dotyczących pozyskiwania funduszy,
 • inicjowanie przedsięwzięć promocyjnych i reklamowych zmierzających do podejmowania działalności gospodarczej na terenie gminy,
 • dokonywanie okresowych analiz i przygotowywanie wniosków dla organów gminy dotyczących sytuacji gospodarczej i społecznej w gminie,

 

REFERAT TECHNICZNO INWESTYCYJNY

II piętro, pokój nr 18,19,20
Kierownik referatu: mgr Tadeusz Pawluk
Kontakt e-mail: inwestycje(at)parczew.com
tel. 83 355 12 36
      83 355 12 37
Do zadań referatu należy m.in.:

 • planowanie i realizacja inwestycji;
 • opracowywanie programów gospodarczych, w tym wykonywanie prac studialnych i prognostycznych;
 • przygotowywanie wieloletnich programów inwestycyjnych;
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji gminnych;
 • współpraca z projektantami i wykonawcami inwestycji oraz inspektorami nadzoru inwestorskiego;
 • analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Gminy;
 • prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem i realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych i odpowiednie ich dokumentowanie;
 • monitorowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
 • raportowanie o postępach wdrażania projektów współfinansowanych ze środków unijnych w tym: sprawozdawczość, wnioski o płatność i rozliczenie końcowe;
 • prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych,
 • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć wniosków i stanowisk organów Gminy dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnych kategorii;
 • prowadzenie ewidencji dróg gminnych;
 • projektowanie przebiegu dróg;
 • prowadzenie spraw dotyczących budowy, modernizacji i ochrony dróg;
 • zarządzanie drogami;
 • określanie szczegółowego korzystania z dróg, w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne;
 • prowadzenie prac związanych z organizacją ruchu na drogach gminnych i współpraca w tym zakresie z właściwymi organami ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • koordynacja i obsługa współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych;
 • zapewnienie prawidłowego stanu technicznego obiektów zarządzanych przez Gminę poprzez prowadzenie odpowiedniej polityki konserwacyjno – remontowej;
 • oznakowanie ulic i placów;
 • nadzorowanie prac związanych z zakładaniem i utrzymaniem zieleni publicznej;
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymywaniem czystości i porządku w gminie;
 • opracowywanie projektów założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, w tym planowanie oświetlenia miejsc  publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy oraz finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg, w odniesieniu, do których Gmina jest zarządcą;
 • realizacja procedur związanych przyłączaniem obiektów i urządzeń gminy do sieci energetycznych;
 • prowadzenie spraw związanych z targowiskami, w tym ustalania ich lokalizacji i regulaminów;
 • nadzór nad robotami publicznymi i pracami interwencyjnymi oraz pracownikami zatrudnionymi przy wykonywaniu robót publicznych i prac interwencyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i kontrolowaniem pracy skazanych oraz jej przebiegiem wykonywanej w ramach kary ograniczenia wolności;
 • opracowywanie projektów uchwał z zakresu właściwości Referatu.

   

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

II piętro, pokój nr 13, 14
Kierownik referatu: mgr Paweł Matwiej
Kontakt e-mail: obywatel(at)parczew.com
tel. 83 355 12 35

Do zadań referatu należy m.in.:

 • ewidencja ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,
 • prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń i imprez masowych,zbiórek publicznych i stowarzyszeń,ochrona danych osobowych,
 • przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,współdziałanie z organami wojskowymi w przeprowadzaniu czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony,
 • administrowania rezerw osobowych, w tym rejestracji, poboru i ewidencji,
 • tworzenie formacji obrony cywilnej,
 • zakwaterowanie sił zbrojnych,
 • orzekanie o uznaniu poborowego lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny,wskazanie kandydata na opiekuna prawnego,
 • koordynacja zadań  w zakresie profilaktyki i zjawisk patologii społecznej, w tym współdziałanie z organami prokuratury i policji

REFERAT NIERUCHOMOŚCI, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA

II piętro, pokój nr 33,34,38
p.o. kierownika referatu: Irena Terlecka
Kontakt e-mail: rolnictwo(at)parczew.com
tel. 83 355 12 27

Do zadań referatu należy m.in.:

 • ewidencja opłat łowieckich;
 • ogrodów działkowych;
 • ochrona gruntów rolnych i leśnych, w tym: rolniczego wykorzystania gruntów oraz przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, rekultywacji nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych gruntów;
 • geologia;
 • przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią;
 • współdziałanie w zakresie profilaktyki i lecznictwa weterynaryjnego;
 • zagospodarowanie wspólnot gruntowych;
 • gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy, w tym sprzedaż, zamiana, nabycie, dzierżawa, użyczenie;
 • dokonywanie darowizn i przyjmowania darowizn od Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego;
 • nieodpłatne obciążanie nieruchomości;
 • opłaty adiacenckie;
 • występowanie do właściwych organów w sprawie wywłaszczania nieruchomości;
 • prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości, które wynikają od art. 93 do art. 97 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 • podział nieruchomości i scalania gruntów wynikającego z art. 101 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 • rozgraniczanie nieruchomości;
 • przekształcanie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności;
 • komunalizacja gruntów;
 • tworzenie zasobu gruntów;
 • przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych gminy;
 • koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych;
 • przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania odpisów i wyrysów;
 • prowadzenie i aktualizacji rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowywanie wyników tej oceny;
 • dokonywanie analiz i wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu przestrzennego zagospodarowania;
 • prowadzenie spraw związanych z ustaleniami warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • prowadzenia spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz naliczaniem opłaty planistycznej;
 • koordynacja i obsługi działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do planów zagospodarowania przestrzennego;
 • rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • prowadzenie procedur i wydawanie decyzji z zakresu uwarunkowań środowiskowych;
 • prowadzenia spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz ze zmianami ich granic;
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości;
 • wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości;
 • ustanawianie ograniczeń, co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportu stwarzających dla środowiska uciążliwości w zakresie hałasu i wibracji;
 • nakazywanie użytkownikowi maszyny lub urządzenia technicznego wykonania czynności ograniczających uciążliwość dla środowiska;
 • opiniowanie planów i programów gospodarki odpadami;
 • nadzór nad realizacją gminnych programów ochrony środowiska i gospodarki odpadami;
 • nadzór nad realizacją programów ekologicznych;
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
 • prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska;
 • prowadzenia spraw związanych z usuwaniem azbestu;
 • organizowania i sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi;
 • prowadzenie spraw związanych z budową i modernizacją pomników;
 • prowadzenie spraw związanych ze schroniskami dla zwierząt;
 • podejmowania działań na rzecz ochrony zwierząt przy współudziale w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami;
 • prowadzenie spraw związanych ze zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem zwłok bezdomnych zwierząt oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie;
 • zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, w
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o najmie lokali mieszkalnych z wyłączeniem dodatków mieszkaniowych;
 • zarządzania zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi;
 • ustanawianie odrębnej własności lokali;
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją funduszu sołeckiego.

 

REFERAT FINANSOWY

Księgowość II piętro, pokój nr 24,25,26,27
Księgowość Podatkowa II piętro, pokój nr 30,31,32
Kierownika referatu: mgr Anna Makówka
Kontakt e-mail: skarbnik(at)parczew.com
tel. 83 355 12 29

Do zadań referatu należy m.in.:

 • przygotowanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza,
 • udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu Gminy oraz wprowadzanie zmian w tym budżecie,
 • uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
 • zapewnianie obsługi finansowo – księgowej i kasowej Urzędu,
 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
 • sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ksiąg rozrachunkowych,
 • rozliczanie inwentaryzacji,
 • dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalania wyniku finansowego
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 • dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prawidłowe i terminowe ujęcie w ewidencji księgowej i na wyodrębnionym rachunku bankowym operacji związanych z realizacją   projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
 • prowadzenie wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych,a w szczególności:
 • - prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
 • - gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
 • podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
 • prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
 • przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat.
 • przygotowywanie decyzji w sprawie odroczeń, ulg, umorzeń i zaniechań w podatkach i opłatach lokalnych,
 • przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
 • określanie cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego oraz za przewozy taksówkami a także określaniem stref cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi,
 • pomocą publiczną dla przedsiębiorców,

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

II piętro, pokój nr 33, 38
p.o. kierownika referatu: dr inż Monika Laszewska
Kontakt e-mail: komunalny(at)parczew.com
tel. 83 355 12 27

Do zadań referatu należy m.in.:

 • ewidencja opłat łowieckich;
 • ogrodów działkowych;
 • ochrona gruntów rolnych i l

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Podkategorie

Wybory uzupełniajace

Wybory uzupełniajace

wybory
 

Karta Dużej Rodziny

smal kdr parczew

E-Inclusion


logo wykluczenie

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss